Başbakanlık (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı)'tan

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 07.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28731

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak kadrolu istihdam edilen personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman ve Uzman Yardımcıları kadrolarına yapılacak atamalar hakkında uygulanmaz.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Başbakan Yardımcısını,

ç) Bakanlık: Başbakan Yardımcılığını,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

d) Birim: 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundaki hizmet birimlerini,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ğ) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

h) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayramlar ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

i) Kurum: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

j) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını,

k) Personel: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında asli ve sürekli hizmetlerde istihdam edilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin hizmet grupları ve kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

1) Şef.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

1) Uzman.

c) Hukuk Hizmetleri Grubu:

1) Hukuk Müşaviri.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu:

1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, İstatistikçi, Mütercim, Programcı, Teknisyen, Kütüphaneci, Sosyolog, Psikolog, Antropolog, Avukat.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle en az iki yılını Kurumda geçirmiş bulunmak,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

şarttır.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Şef kadrosuna atanabilmek için;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanında veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az beş yıl çalışmış olmak,

b) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

2) En az iki yılı Kurumda olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2) En az iki yılı Kurumda olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) En az iki yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla, programcı olarak üç yıl veya toplam beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar veri girişi konusunda tecrübesi bulunduğunu belgelemek,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 8 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şarttır.

(2) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Atanacağı kadronun unvanını öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak,

b) Avukat kadrolarına atanacaklar için avukatlık belgesine sahip olmak,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik veya tercümanlık bölümünden mezun olmak, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için, en az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına ya da bilgi teknolojileri, bilişim teknolojileri veya benzeri isimde programcı unvanının verildiği bir sertifikaya sahip olmak ve en az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

gerekir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 9 - (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar için düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi; 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularından en az otuz saat, (g) bendine göre belirlenecek konulardan en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen izinlerin dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Duyuru

MADDE 10 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılmak için ilan edilecek kadroların unvan ve sayısı Kurum tarafından tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve başvuru tarihleri sınav tarihinden en az kırk beş gün önce, Müsteşar onayını müteakip İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca personele duyurulur.

(3) Görevde yükselme eğitiminin yeri, başlama ve bitiş tarihleri, konuları ile diğer hususlar ise Müsteşar onayını müteakip İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca görevde yükselme eğitiminin başlama tarihinden en az on beş gün önce eğitime katılacaklara duyurulur.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Başvuru

MADDE 11 - (1) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birine ilişkin görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına katılmak amacıyla görev yaptığı birime başvurur. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için başvuru süresi en az beş iş günüdür. Başvurular, süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde yazılı olarak yapılır. İlanda belirtilmesi kaydıyla elektronik ortamda da başvuru yapılabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür.

(3) Başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmeleri kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(4) Aday memurların, memur statüsünde olmayanların ve Kurum kadrolarında bulunmayanların görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği sınavına başvuruları kabul edilmez. Kurum personelinden diğer kurum ve kuruluşlarda geçici görevde bulunanlar, geçici görevli bulundukları Kurumun izniyle eğitime ve sınava katılabilir.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 12 - (1) Birimler, yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına ulaştırırlar. Başvuruda bulunanların başvuru süresinin son günü itibariyle gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca tespit edilir.

(2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı ilan edilen boş kadro sayısının üç katını geçemez. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısının ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşmaması halinde, başvuruda bulunan adaylardan duyuruda belirtilen şartları taşıyanlar doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar. Görevde yükselme eğitimine başvuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısının, ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasıyla;

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

öncelik verilir.

(3) Eğitime katılmaya hak kazanan personele ait liste, Müsteşar onayını müteakip İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kurumun hizmet binasında ve intranet aracılığıyla ilan edilir. Ayrıca ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(4) Adaylar, gerekçelerini belirtmek suretiyle Personel Değerlendirme Formu sonucuna göre yapılan tespite yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılır. İtirazlar, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve sonuç itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(5) Eğitim başladıktan sonra herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendine göre belirlenecek konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin olarak belirlenen ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı ve şekli

MADDE 14 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(2) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Kurum tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır. Sınavın yapılması için görevde yükselme eğitimi programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde Kurum tarafından ilgili kuruma başvurulur. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler ilgili kurumla birlikte hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 13 üncü maddenin birinci fıkrasındaki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

(4) Görevde yükselme sınavına girmeyen veya bu sınavda başarısız olan veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yılı geçmemek üzere aynı unvana ilişkin müteakip sınava kadar atanmamış olanlar, aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 - (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan Kurum personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın Kurum tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınav sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler ilgili kurumla birlikte hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Sınav Kurulu

MADDE 16 - (1) Sınav Kurulu; Müsteşar tarafından belirlenen dört asıl üye ile İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanından oluşur. Kurul başkanı, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanıdır. Ayrıca, aynı usulle beş yedek üye tespit edilir. Sınav Kurulu gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitimin başlayacağı tarihten en az iki ay önce oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye iştirak eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

(4) Sınav Kurulu üyeleri, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 17 - (1) Sınav Kurulu;

a) Görevde yükselme eğitiminin süresini belirlemek,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Sınavların takvimini tespit etmek,

c) Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notları hazırlamak veya hazırlatmak,

ç) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce notların ilgili personele verilmesini sağlamak,

d) Sınavların düzenli şekilde yapılmasını sağlamak,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

e) Sınavların sonuçlarını ilan etmek,

f) İtirazları inceleyip karara bağlamak,

g) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

ile görevli ve yetkilidir.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 18 - (1) Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

(2) Sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 - (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına itiraz edebilir.

(2) İtirazlar Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir; gerek görülen itiraz dilekçeleri sınavı yapan kuruma da iletilir. İtiraz sonuçları ilgililere onbeş gün içinde yazılı olarak bildirilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 20 - (1) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilir ve sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere durum birimlerine bildirilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(3) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Değerlendirme ve atama

MADDE 21 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavda başarılı oldukları halde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 22 - (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

a) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin talep etmesi ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika, ehliyet ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Açıktan atamalar

MADDE 23 - (1) Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışıp da çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanlardan yeniden atanma talebinde bulunanlar, memur olma şartlarını kaybetmemiş bulunmaları ve atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen Kurumda belli bir süre çalışmış olma ve sınavda başarılı olma dışındaki şartları taşımaları kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre daha önce ihraz ettikleri unvanlara veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre açıktan atanabilirler.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Naklen atamalar

MADDE 24 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen Kurumda belli bir süre çalışmış olma ve sınavda başarılı olma dışındaki şartları taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Engellilerin eğitim ve sınavları

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin eğitimleri ve sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 26 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarını, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 28 - (1) Sınavlarda başarılı olanların sınav belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından saklanır.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan Sınav Kurulu, görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 30 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

İlk görevde yükselme eğitimi ve sınavı

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Açılacak ilk görevde yükselme eğitimi ve sınavı için 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan Müsteşarlıkta geçen hizmet süresi, yeterli müracaat olmaması halinde altı ay olarak uygulanır. Başvuru tarihinin son günü itibariyle Müsteşarlık kadrolarına atanmış olmak kaydıyla, altı aylık sürenin hesabında kadrolu veya 5952 sayılı Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde geçici görevle bulunulan süreler dikkate alınır.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Yürürlük

MADDE 31 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)