Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28730

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 - 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Her yıl Kamu İhale Kurumunca duyurulan, parasal limitleri tablosunda, parasal bedeli, Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki doğrudan temin alım limitini geçmeyen mal ve hizmet alımları,"

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Çerçeve anlaşmalar birden fazla firma ile de yapılabilir. Bu tür alımlar için ihtiyacın teknik ayrıntıları ve şartlarını gösteren teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Birim fiyatlar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen isteklilerden en avantajlı birinci teklif sahibi ile en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahipleri ile anlaşma yapılabilir. İşin durumuna göre daha fazla firma ile de anlaşma yapılabilir. Kaç firma ile çerçeve anlaşma yapılacağı idari şartnamede belirtilir. Çerçeve anlaşmaları yapıldıktan sonra, ihtiyacın ortaya çıkması durumunda, en avantajlı birinci teklif sahibi firmaya bildirimde bulunulur. Bildirimler anlaşmada belirtilen süreler içinde posta, faks veya elektronik posta ile yapılır. Bildirim yapıldığı halde, mal ve hizmeti temin edemeyeceğini beyan eden firmadan, gerekçesi yazılı olarak alınır. Mücbir sebep halleri hariç mal ve hizmet alımını yerine getirmeyen firma hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Birinci en avantajlı firmanın mal ve hizmeti sağlayamaması durumunda önce ikinci en avantajlı firmaya dönülür, bu firmanın da mücbir sebep halleri hariç mal ve hizmet alımını yerine getirmemesi durumunda firma hakkında 4734 ve 4735 sayılı kanunların ilgili hükümleri uygulanarak üçüncü en avantajlı firmadan alım yapılabilir."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
21/3/2013         28594