Milli Savunma Bakanlığından

Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28730

ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yurt dışı sürekli görev haricinde yurt dışına gönderilenlerin kıt'a özlük dosyaları ve ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyası, yurt içindeki atamalı olduğu birlik veya kurumlardaki sicil üstleri tarafından muhafaza edilir. Sicil belgesinin düzenlenmesi, bu Yönetmeliğin 21 inci ve 70 inci maddelerine göre yapılır."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 - Uzman jandarma iken 3/6/2012 tarihinden önce statü değiştirerek astsubaylığa nasbedilenlerden bu tarihte halen görevde olanların, statü değiştirmeden önceki son derece ve kademeleri ile öğrenim durumlarına göre 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde 926 sayılı Kanuna ekli IX Sayılı Cetvele intibakları yapılır. Personelin bu şekilde bulunan derece ve kademeleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri doğrultusunda ilerletilerek 3/6/2012 tarihindeki derece ve kademeleri belirlenir.

Statü değiştirerek astsubaylığa geçirilen uzman jandarmaların bu madde hükümlerine göre yapılan intibaklarla üst derecenin birinci kademesine yükseltilmesi için terfi etmeleri beklenmez. Bu şekilde yapılan derece ilerlemesi ile üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfi etmeyi gerektirmez.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Bu maddede belirtilen hususlar ile onay işlemleri kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıkları tarafından yürütülür."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.