Milli Savunma Bakanlığından

Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28730

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin 98 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yurt dışı sürekli görev haricinde yurt dışına gönderilenlerin kıt'a özlük dosyaları ve ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyası, yurt içindeki atamalı olduğu birlik veya kurumlardaki sicil üstleri tarafından muhafaza edilir. Sicil belgesinin düzenlenmesi, bu Yönetmeliğin 24 ve 102 nci maddelerine göre yapılır."

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6 - Uzman jandarma iken 3/6/2012 tarihinden önce statü değiştirerek astsubaylığa, müteakiben subaylığa nasbedilenlerden bu tarihte halen görevde olanların, uzman jandarma statüsündeki son derece ve kademeleri ile öğrenim durumlarına göre 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde 926 sayılı Kanuna ekli IX Sayılı Cetvele intibakları yapılır. Personelin bu şekilde bulunan derece ve kademeleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri doğrultusunda ilerletilerek 3/6/2012 tarihindeki derece ve kademeleri belirlenir.

Statü değiştirerek astsubaylığa, müteakiben subaylığa geçirilen uzman jandarmaların bu madde hükümlerine göre yapılan intibaklarla üst derecenin birinci kademesine yükseltilmesi için terfi etmeleri beklenmez. Bu şekilde yapılan derece ilerlemesi ile üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfi etmeyi gerektirmez.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Bu maddede belirtilen hususlar ile onay işlemleri kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıkları tarafından yürütülür."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.