Gümrük ve Ticaret Bakanlığından

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28730

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/3/2012 tarihli ve 28234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,"

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi, (h) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (i) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) YDS'den en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,"

"2) YDS'den en az (A) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,"

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"2) Kimyager ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için; sınavın son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu YDS'den en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7 - (1) Sözlü sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, mezun olunması gereken okullar ve bölümler ile KPSS puan türü, atama yapılacak kadro ve pozisyonların unvanı, sayısı, varsa sınıfı ve derecesi, atanılacak görev yerleri, sınav tarihi ve konuları, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde tirajı yüksek günlük gazetelerden en az birinde yayımlanmak ve Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının üç katına kadar aday çağrılabilir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılır."

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Asil aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirleyebilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

"(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlardan, 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 12 ve 13 üncü maddeleri kapsamında özür grubunda bulunanlar ile 14 üncü madde kapsamında bulunanlar hariç, atandıkları yerde iki yıl fiilen görev yapmadan Bakanlığın başka yerdeki diğer idarelerine atanamazlar."

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
15/3/2012         28234

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
8/5/2012          28286

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)