Bakanlar Kurulundan

193 Sayılı Gelir vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Numarası: 2013/5080

Karar Tarihi: 02.07.2013

Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28730

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/6/2013 tarihli ve 55988 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ               C. YILMAZ                     B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı V.              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN               F. ŞAHİN                     E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                   T. YILDIZ               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı            Dışişleri Bakanı V.          Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ               E. BAYRAKTAR                   M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı V.             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER               C. YILMAZ                     Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

N. AVCI                İ. YILMAZ                     V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU            V. EROĞLU
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

2/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5080 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 1 - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "nüfusu 30.000'den az olan yerler" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Bu Karar, yayımını izleyen ilk mahalli idareler genel seçiminin yapıldığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)