Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ

Seri No: 2013/12

Sayı/Sıra No:

Tarih: 03.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 03.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28727

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE ESAS ALINACAK TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2013/12)

BİRİNCİ BÖLÜM

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda bulunan teknik düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların, görevlendirilmesinde, izlenmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak temel kriterleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Bakanlığın sorumluluk alanına giren teknik düzenlemeler kapsamında faaliyette bulunacak onaylanmış kuruluşların taşıması gereken nitelikleri, görevlendirilmelerinde esas alınacak temel kriterler ile görevlendirme usullerini, onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri ile faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptırım kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ,

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 7 nci maddesine,

b) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 10 uncu maddelerine,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

c) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Komisyona bildirilen Türkiye'de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşunu,

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

ç) Teknik düzenleme: Bir ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması zorunlu her türlü mevzuatı,

d) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

e) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye'de yerleşik kuruluşu,

ifade eder.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Onaylanmış Kuruluşlarda Aranacak Nitelikler

Genel esaslar

MADDE 5 - (1) Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda bulunan teknik düzenlemelerin kapsamına giren ürünlerin uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa başvuruda bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, ilgili teknik düzenlemesi ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir ve başvuruları uygun bulunması halinde Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Onaylanmış kuruluşlarda aranacak nitelikler

MADDE 6 - (1) Onaylanmış kuruluş olmak için Bakanlığa başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşu, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde düzenlenen nitelikleri, Bakanlığın sorumluluk alanına giren teknik düzenlemelerde belirtilen onaylanmış kuruluşların atanmasında dikkate alınacak kriterleri taşır ve bu Tebliğ hükümlerini yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel ile İlgili Şartlar, Yüklenici Laboratuvar Kullanımı ile İlgili Şartlar

ve Akreditasyon ile İlgili Şartlar

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Personel ile ilgili şartlar

MADDE 7 - (1) Başvuru sahibi kuruluş, başvuru konusu teknik düzenleme gereğince yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştireceği muayene ve denetimleri, tam ve eksiksiz sürdürebilmesi amacıyla gerekli yetkinliğe sahip yeterli sayıda teknik personeli bünyesinde bulundurur.

(2) Başvuru sahibi kuruluş, her bir teknik düzenleme kapsamında en az bir teknik düzenleme sorumlusunu tam zamanlı olarak bünyesinde bulundurur.

(3) Başvuru sahibi kuruluş, her bir teknik düzenleme kapsamında en az iki teknik uzmanı tam zamanlı olarak bünyesinde bulundurur. Tam zamanlı olarak istihdam edilecek olan teknik uzman, konusu itibarıyla içeriği birbirine yakın olan en fazla iki teknik düzenleme kapsamında görevlendirebilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(4) Teknik düzenleme sorumlusunun konu ile ilgili olarak makine, elektrik, elektrik-elektronik, endüstri, kimya, metalürji ve malzeme alanlarındaki mühendislik fakültelerinin birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması ve bu alanda en az üç yıllık muayene ve denetim tecrübesinin bulunması gerekir.

(5) Teknik uzmanın konu ile ilgili olarak makine, elektrik, elektrik-elektronik, endüstri, kimya, metalürji ve malzeme alanlarındaki mühendislik fakültelerinden birinde ve/veya benzer alanlarda teknik eğitim fakültelerinden birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması ve bu alanda en az iki yıllık muayene ve denetim tecrübesinin bulunması gerekir.

(6) Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirileceği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde, söz konusu teknik düzenleme gerekliliklerine aykırılık oluşturmayacak şekilde sözleşmeli olarak kullanabileceği dış kaynaklı teknik uzmanı, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun olacak şekilde belirler ve sahip olduğu kalite yönetim sistemine uygun olarak çalıştırır.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(7) Dış kaynaklı personel kullanılması durumunda, nihai sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

Yüklenici laboratuvar kullanımı ile ilgili şartlar

MADDE 8 - (1) Onaylanmış kuruluş tarafından kullanılacak olan yüklenici laboratuvarın, TS EN ISO IEC 17025 standardına göre akredite olması şartı aranır.

(2) Yüklenici laboratuvarın kullanılması durumunda, nihai sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Akreditasyon ile ilgili şartlar

MADDE 9 - (1) Onaylanmış kuruluş olabilmek üzere Bakanlığa başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun, başvuru konusu ilgili teknik düzenleme kapsamında TS EN ISO IEC 17000 serisi standarda/standardlara göre onaylanma amaçlı akredite olması şartı aranır.

(2) Bakanlığa kapsam genişletme başvurusu yapan onaylanmış kuruluşun, başvuru konusu ilgili teknik düzenleme kapsamında TS EN ISO IEC 17000 serisi standarda/standardlara göre onaylanma amaçlı akredite olması şartı aranır.

(3) Başvuru, hangi teknik düzenleme, hangi ürün grupları ve/veya modülleri kapsamında yapıldı ise, uygunluk değerlendirme kuruluşunun veya onaylanmış kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyonun geçerliliği, TS EN ISO IEC 17000 serisi standard/standardlar için sadece o ürün grupları ve/veya modüllerle ilgili olarak değerlendirilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(4) Başvuru sahibi kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyonun, başvuru konusu teknik düzenlemenin gerektirdiği şartları karşılaması gerekir.

(5) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Türkiye'de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu TÜRKAK tarafından yapılır. Onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşu, TÜRKAK'ın akreditasyon hizmeti vermediği alanlarda veya TÜRKAK'ın tabi olduğu eşdeğerlik incelemesinin, akreditasyon talep edilen uygunluk değerlendirme işlemi için olumlu sonuçlanmadığı durumlarda, AB üyesi ülkelerin eşdeğerlik incelemesini olumlu bir şekilde tamamlamış ulusal akreditasyon kuruluşlarına başvurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, Bildirim, Görevlendirme ve

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

İzleme ve Denetim

Başvuru

MADDE 10 - (1) Başvuru sahibi kuruluş, ilk görevlendirme veya kapsam genişletme amacıyla başvuru ön yazısı ile birlikte Bakanlığa başvuru yapar.

(2) Başvuru dosyası aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

a) Başvuru sahibi kuruluşun adı ve adresi,

b) Başvuru sahibi kuruluşa ait Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli bir örneği veya başvuru sahibinin kamu kuruluşu niteliği taşıması durumunda ise kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair resmi karar,

c) Başvuru sahibi kuruluşun, başvuru kapsamına ilişkin amacını ve sorumluluklarını içeren beyanı,

ç) Başvuru sahibi kuruluşun, kendi bünyesinde yer alan yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan birim ve birim yetkililerini gösteren detaylı organizasyon şeması,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

d) Başvuru sahibi kuruluşu, temsil ve ilzama yetkili şahıs veya şahısların orijinal veya noter tasdikli imza sirküleri,

e) Başvurunun kapsamı;

1) Teknik düzenlemenin adı ve referans numarası,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

2) Uygunluk değerlendirme yöntemi olarak tercih edilecek modül veya modüllerin, teknik düzenlemede belirtilen ekle birlikte tanımlanması.

f) Başvuru kapsamına giren ürünler, malzemeler ve parçalar,

g) Başvuru kapsamına uygun olacak şekilde hazırlanan gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve sorumluluk taahhütnamesi,

ğ) Personel durumu;

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

1) Tam zamanlı ve dış kaynaklı teknik personelin adı, soyadı, görev alanı ve yetkisini açıklayan detaylı personel listesi,

2) Personelin özgeçmişi,

3) Tam zamanlı ve dış kaynaklı teknik personelin eğitim durumunu, sektörel deneyimini, muayene ve denetim tecrübesini gösteren belgeler,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

4) Tam zamanlı olarak istihdam edilen teknik personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı sigorta kayıtları,

5) Tam zamanlı olarak istihdam edilen veya dış kaynaklı olarak kullanılacak personelin güncel olacak şekilde başvuru sahibi kuruluş ile yaptığı sözleşmenin imzalı birer sureti,

6) Tam zamanlı olarak istihdam edilen veya dış kaynaklı olarak kullanılacak personelin başvuru kapsamında sahip olduğu uluslararası tanınırlığı olan sertifikaların birer sureti.

h) Başvuru kapsamında yapılacak deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici laboratuvar tarafından yapılacağının belirtilmesi, başvuru sahibi kuruluş tarafından yüklenici laboratuvarın kullanılması durumunda laboratuvarın adı, teçhizat durumu, akreditasyon sertifikası, kalite belgeleri ve imzalanan sözleşmenin asılları veya noter tasdikli bir sureti,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

ı) Başvuru sahibi kuruluşun bünyesinde bulundurulan teçhizat ile teçhizatın kalibrasyon durumunu içeren liste ve bu listede yer alacak olan teçhizatın güncel kalibrasyon belgeleri,

i) Başvuru kapsamına uygun olacak şekilde hazırlanan muayene ve/veya denetim talimatları ile prosedürleri,

j) Başvuru kapsamına uygun olacak şekilde hazırlanan muayene ve/veya denetim formu ile taslak sertifika örneği,

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

k) Bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak yaptırılan mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin orijinali veya noter tasdikli bir sureti,

l) Başvuru sahibi kuruluşun mali durumuna ilişkin bilgiler,

1) Bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve adresi,

2) Vergi numarası,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

3) Bilanço, kar ve zarar cetveli.

m) Başvuru sahibi kuruluş tarafından sürekliliği sağlanan muayene ve/veya yönetim sistem dokümanı,

n) Onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikası/sertifikaları ile kapsam ve/veya kapsamları,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

1) TÜRKAK tarafından yayımlanan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikası veya sertifikalarının Türkçe ve yeminli tercüme bürolarına onaylı bir şekilde tercüme ettirilmiş İngilizce suretleri,

2) Akreditasyon süreci içerisinde TÜRKAK tarafından onaylanan denetim raporlarının birer sureti.

o) Başvuru sahibi kuruluşun yetkinliğinin değerlendirilebilmesine ilişkin olarak Bakanlığa yapmış olduğu başvurudan önce ilgili teknik düzenleme kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi ve belge,

(3) Başvuru dosyası, bu Tebliğde belirtilen içerik sıralamasına uygun olacak bir şekilde ayraçla sınıflandırılmış olarak hazırlanır ve Bakanlığa sunulur. Bu şarta uygun bir şekilde hazırlanmayan başvuru dosyası, Bakanlık tarafından iade edilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(4) Başvuru dosyasında yer alacak belgelerin tümüne, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili şahıs tarafından ıslak imza atılır.

(5) Başvuru konusu teknik düzenleme kapsamında yürütülecek olan uygunluk değerlendirmesinde kullanılan modüllerden herhangi birinin sadece bir kısmını gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunulması durumunda, söz konusu başvuru Bakanlık tarafından değerlendirilmez ve iade edilir.

Değerlendirme

MADDE 11 - (1) Başvuru dosyası, ilgili teknik düzenlemesinde ve bu Tebliğde belirtilen kriterlere göre Bakanlık tarafından incelenir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Bakanlık başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla, başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun veya onaylanmış kuruluşun merkez ofisinde ve sahada gerekli denetimleri gerçekleştirir.

(3) İlgili teknik düzenleme kapsamında yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri için ülke sanayisinin ve üreticinin onaylanmış kuruluş ihtiyacı, teknik ve hukuki uygunluk, sürdürülebilirlik ve rekabet koşulları ile onaylanmış kuruluş adayının potansiyeli, tecrübesi ve birikimi gibi şartlar göz önünde bulundurularak, başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilk kez onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesine veya onaylanmış kuruluşun kapsam genişletme talebine ilişkin olarak nihai kararı Bakanlık verir.

(4) Herhangi bir şüphe veya şikayet nedeniyle, hakkında inceleme başlatılan uygunluk değerlendirme kuruluşunun veya onaylanmış kuruluşun başvurusu, gerekli inceleme tamamlanıncaya kadar Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmaz.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Bildirim

MADDE 12 - (1) Onaylanmış kuruluşun görev süresi, başvuru sahibi kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyonun en son geçerlilik tarihi esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. Başvuru kapsamına ilişkin olarak birden fazla akreditasyonun bulunması durumunda, geçerlilik süresi en yakın tarihte son bulacak olan akreditasyona göre onaylanmış kuruluşun görev süresi belirlenir.

(2) Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi veya kapsam genişletmesi Bakanlık tarafından uygun görülen başvuru sahibi kuruluşlar, AB Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanmaları için Ekonomi Bakanlığına bildirilir.

Görevlendirme

MADDE 13 - (1) Başvuru sahibi kuruluşa ilk olarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi veya kapsam genişletme durumunun anılan bilgi sisteminde yer almasından sonra, başvuru sahibi kuruluş ile Bakanlık arasında görevlendirme sözleşmesi imzalanır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Başvuru sahibi kuruluş, ilk görevlendirmeye veya kapsam genişletmeye dair tebliğin Bakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte onaylanmış kuruluş statüsü kazanır.

(3) Bakanlık, görev süresinin dolması nedeniyle ilgili teknik düzenleme kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsünün devamlılığını sağlamak üzere belirlediği yeni görev süresini içeren bildirimi, AB Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanması için Ekonomi Bakanlığına iletir.

(4) Yeni görev süresinin bildirimine ilişkin olarak mevcut görev süresinin sona ereceği tarihten en az 30 gün önce, söz konusu görev süresinin belirlenmesinde esas alınan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasının yenilenerek Türkçe ve yeminli tercüme bürolarına onaylı bir şekilde tercüme ettirilmiş İngilizce suretlerinin Bakanlığa iletilmiş olması gerekir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(5) Onaylanmış kuruluşun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki yeni görev süresinin bildirimine ilişkin gerekli aşamaların, bu Tebliğde belirtilen şartlara göre Bakanlık tarafından başlatılamamasına dair sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

(6) Onaylanmış kuruluş, ilgili teknik düzenleme kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsü ile ilgili yapılan bildirime ilişkin faaliyet ve yapısal özelliklerinde meydana gelen her türlü değişikliği Bakanlığa bildirir. Bakanlık, söz konusu değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna iletir.

(7) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklilikler çerçevesinde, onaylanmış kuruluşun yeni görev süresinin bildirimine ilişkin nihai kararı Bakanlık verir.

İzleme ve denetim

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 14 - (1) Onaylanmış kuruluşun görevlendirildiği teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetlerin yeterliliğinin izlenmesine ilişkin denetimler, re'sen veya şikayet üzerine Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Onaylanmış kuruluşun yeterliliğinin izlenmesinde sahip olduğu veya akreditasyonların üzerinden, TÜRKAK tarafından yürütülen gözetim, kapsam genişletme ve akreditasyon yenileme denetimleri de Bakanlıkça ayrıca değerlendirilir. Onaylanmış kuruluş, TÜRKAK gözetim, kapsam genişletme ve akreditasyon yenileme denetim raporlarının birer suretini Bakanlığa iletmek zorundadır.

(3) Bakanlık, yürüttüğü incelemeler ve denetimler neticesinde hakkında uygunsuzluk veya eksiklik tespit ettiği onaylanmış kuruluşa ilişkin elde ettiği bilgileri diğer yetkili kuruluşlarla paylaşılmak üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

(4) Onaylanmış kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyona ilişkin oluşabilecek şikayetler Bakanlık tarafından TÜRKAK'a iletilir. TÜRKAK tarafından yürütülecek işlemlerin sonucu Bakanlığa bildirilir. TÜRKAK'ın yürütmüş olduğu işlemler neticesinde, onaylanmış kuruluşun görevini sürdürüp sürdürmemesine dair nihai kararı Bakanlık verir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(5) TÜRKAK, gözetim veya akreditasyon yenileme denetimleri neticesinde onaylanma amaçlı akreditasyon kapsamı daraltılan, askıya alınan ve iptal edilen onaylanmış kuruluşa ilişkin bilgileri yazı ile Bakanlığa iletir. TÜRKAK, onaylanma amaçlı akreditasyona yönelik askıya alma işlemini başlatması durumunda, söz konusu askı süresine ilişkin başlama ve bitiş tarihlerini Bakanlığa bildirir.

(6) Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tespit edilen güvensiz ya da uygunsuz ürünlerin uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluşları da inceler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşun Yükümlülükleri, Onaylanmış Kuruluşların

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Eşgüdümü ile İşbirliği ve Şube, Temsilcilik ve Yükleniciler ile

İşletme İçi Akredite Birimler

Onaylanmış kuruluşun yükümlülükleri

MADDE 15 - (1) Onaylanmış kuruluş, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü, 7 nci ve 10 uncu maddelerinde hükme bağlanan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(2) Onaylanmış kuruluşa ilişkin diğer yükümlülükler aşağıda belirtilmektedir.

a) Yetkilendirildiği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirilmesi,

b) Yetkilendirildiği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerini en uygun şekilde icra edebilmek amacıyla, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun yeterli sayıda tam zamanlı personeli bünyesinde istihdam etmesi,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

c) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutması ve bunları gerekli hallerde Bakanlığın incelemesine sunması,

ç) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği yeni belgelendirme kararlarının söz konusu görevlendirmeyi takip eden süreçte üçer aylık dönemlerde ek-1'de yer alan forma uygun olacak şekilde, askıya alma ve iptallere ilişkin kararların ise söz konusu kararların alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ek-2 ve ek-3'te yer alan formlara uygun olacak şekilde yazılı ve elektronik olarak Bakanlığa iletmesi,

d) Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü yapısal değişikliği en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirmesi,

e) İletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişikliğin en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

f) Tüm üreticilerin uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını sağlayacak şekilde gerekli bütün tedbirleri alması,

g) Uygunluk değerlendirme hizmetini sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak, üretim maliyetlerini ciddi oranda artıracak ve üreticileri zor duruma düşürecek şartların öne sürülmemesi,

ğ) Gerek Türkiye, gerekse AB nezdinde her türlü koordinasyon ve işbirliğini artıracak faaliyetlere katılım sağlanması,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

h) AB nezdinde düzenlenen, Onaylanmış Kuruluş Koordinasyon Grubu çalışmalarına iştirak edilmesi ve söz konusu çalışmalardan çıkacak olan rehber dokümanlara itibar edilmesi,

ı) Kendi görev alanı kapsamında bulunan mevzuat ve standardlara ilişkin gelişmeleri takip edecek mekanizmanın oluşturulması,

i) Yaptığı belgelendirme faaliyetlerine ilişkin elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlaması,

j) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanacağı personelinin tarafsızlığını sağlamalı ve personeline vereceği ücreti yapılan değerlendirmelerin sayısına veya bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre belirlememeli.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(3) Gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda, herhangi bir ürüne ilişkin belgelendirme talebinin reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir onayın verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş bir ürünün belgesinin iptal edilmesi durumlarında, ortaya çıkabilecek itiraz ve şikayetleri incelemek üzere:

a) Onayın reddi ya da geri çekilmesi kararının gerekçelerinin detaylı bir şekilde üretici ya da yetkili temsilcisine bildirimi,

b) Mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin sürelerin üretici ya da yetkili temsilcisine bildirimi,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c) Üreticinin ya da yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek, bu itirazın bahse konu kararla önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan ancak konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, bağımsız hareket edebilen kişi veya kişilerce incelenmesinin temini,

ç) Reddedilen veya geri çekilen onaylara ilişkin bilginin Bakanlığa ve diğer onaylanmış kuruluşlara bildirimini yapmakla yükümlüdür.

(4) Bakanlıkça onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilen kuruluşun yerine getirmesi gereken kriterlere ve şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık yapmış olduğu görevlendirmeyi askıya alır veya iptal eder.

(5) Onaylanmış kuruluşun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki görevinin iptali, söz konusu kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Onaylanmış kuruluşların eşgüdümü ile işbirliği

MADDE 16 - (1) Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülecek olan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık öncülüğünde yılda en az bir defa eşgüdüm toplantısı düzenlenir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile uygunluk değerlendirme işlemlerine yönelik uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm üretmede paralelliğin ve birlikteliğin sağlanması amacıyla, Bakanlık koordinasyonunda her bir teknik düzenleme kapsamında çalışma grubu oluşturulur ve Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda bu çalışmalar yürütülür.

Şube, temsilcilik ve yükleniciler ile işletme içi akredite birimler

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 17 - (1) Yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik herhangi bir onaylanmış kuruluşun şubesi, temsilciliği veya yüklenicisi ve işletme içi akredite birimler ile ilgili işlemler hakkında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 13, 14 ve 15 inci maddelerinde hükme bağlanan kurallar uygulanır.

(2) Bakanlığın sorumluluk alanına giren teknik düzenleme kapsamında Türkiye'de faaliyet gösterecek yabancı menşeili onaylanmış kuruluşların şubeleri veya temsilcileri, faaliyet kapsamını ve hangi onaylanmış kuruluş adına faaliyet yapılacağına dair bilgiyi Bakanlığa iletir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

İdari yaptırımlar

MADDE 18 - (1) Onaylanmış kuruluşun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Tebliğde belirtilen şartlara ve yükümlülüklere uymadığının tespit edilmesi durumunda Bakanlık, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında gerekli idari yaptırımları uygular.

(2) Onaylanmış kuruluşun faaliyetleri çerçevesinde tespit edilen uygunsuzluklara ve yerine getirilmeyen yükümlülüklere ilişkin Bakanlık tarafından aşağıda yer alan idari yaptırımlar uygulanır.

a) Her türlü yapısal değişikliğin veya değiştirilen iletişim bilgilerinin, bu Tebliğde belirtilen süre zarfında Bakanlığa bildirilmemesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

b) Belgelendirme faaliyetlerinin, bu Tebliğde belirtilen süre zarfında Bakanlığa bildirilmemesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır. Aynı uygunsuzluğun ikinci defa tekrarında, onaylanmış kuruluş statüsü en az 60 iş günü geçici olarak durdurulur.

c) Bu Tebliğde belirtilen personel ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla 45 iş günü süre verilir. Süre sonunda, personel ile ilgili şartların yerine getirilmemesi durumunda, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

ç) Bu Tebliğde belirtilen mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla 30 iş günü süre verilir. Süre sonunda, mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

d) Onaylanmış kuruluş bildiriminde Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun TÜRKAK tarafından askıya alınması durumunda, onaylanmış kuruluş statüsü askıya alınır. Askı süresi sonunda, onaylanma amaçlı akreditasyonun onaylanmış kuruluş tarafından sürdürülememesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

e) Onaylanmış kuruluş bildiriminde Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun iptal edilmesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

f) Bağımsızlığın ve/veya tarafsızlığın sağlanamaması durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır ve anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

g) Teknik düzenlemesine uygun olmayan belgelendirmelerin tespit edilmesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır. Aynı uygunsuzluğun ikinci defa tekrarında ise onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ğ) Uygunluk değerlendirmesine ilişkin onaylanmış kuruluşun bazı görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığına dair bilgiyi Bakanlığa bildirmemesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla 30 iş günü süre verilir. Aynı uygunsuzluğun ikinci defa tekrarında, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

(3) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşuna, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

Belgelerin ve kimlik numaralarının kötüye kullanımı

MADDE 19 - (1) Onaylanmış kuruluş, kendisine ait kimlik kayıt numarası ve belgeler ile işaretlerin yanlış ve/veya usulsüz kullanılması durumunda gerekli tedbirleri alır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Mesleki sorumluluk sigortası

MADDE 20 - (1) Onaylanmış kuruluş başvurusu yapacak olan uygunluk değerlendirme kuruluşunun sahip olacağı mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı başvuru konusu ilgili teknik düzenlemenin gerekliliklerini sağlamalı ve genel finansal değeri en az 1.000.000 TL seviyesinde olmalıdır. Ancak uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından birden fazla teknik düzenleme kapsamında onaylanmış kuruluş başvurusunun yapılması durumunda veya farklı teknik düzenlemeler kapsamında onaylanmış kuruluşun yapacağı kapsam genişletme başvurusunda, ayrı ayrı her bir teknik düzenleme için söz konusu sigorta poliçesinin değeri en az 500.000 TL arttırılır.

(2) Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı asgari şartlarda bütün Türkiye coğrafyasını ve AB üye ülkelerini içermelidir.

(3) Onaylanmış kuruluş statüsü devam ettiği sürece mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği sağlanır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 - (1) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemelerin hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 22 - (1) 1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM:2010/7) yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan Tebliğe yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Personel

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde personel ile ilgili şartları sağlar.

(2) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ve değerlendirmesi halen devam eden onaylanmış kuruluş başvurusunda, başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından personel ile ilgili şartlar sağlanır.

Mesleki sorumluluk sigortası

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartları sağlar.

(2) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ve değerlendirmesi halen devam eden onaylanmış kuruluş başvurusunda, başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartlar sağlanır.

Yüklenici laboratuvar

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yüklenici laboratuvar kullanımı ile ilgili şartları sağlar.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Yürürlük

MADDE 23 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

EK 1 : YENİ BELGELENDİRME BİLDİRİM FORMU


|----------+---------------+---------------+----------+-----------------+------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------------|
|SIRA   |ONAYLANMIŞ   |ONAYLANMIŞ   |ÜRÜN   |TEKNİK      |MODÜL    |ÜRETİCİ /   |ÜRETİCİ /   |BELGE    |BELGE     |BELGE      |
|NO    |KURULUŞ    |KURULUŞ KİMLİK |ADI    |DÜZENLEME    |VE EKİ   |MONTAJCI    |MONTAJCI/   |NO     |BAŞLANGIÇ   |GEÇERLİLİK   |
|     |ADI      |NUMARASI    |     |(YÖNETMELİK)   |      |FİRMANIN    |KULLANICI   |      |TARİHİ     |SÜRESİ     |
|     |        |        |     |ADI       |      |ADI      |ADRESİ     |      |        |        |
|----------+---------------+---------------+----------+-----------------+------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------------|
|     |        |        |     |         |      |        |        |      |        |        |
|     |        |        |     |         |      |        |        |      |        |        |
|     |        |        |     |         |      |        |        |      |        |        |
|     |        |        |     |         |      |        |        |      |        |        |
|----------+---------------+---------------+----------+-----------------+------------+---------------+---------------+------------+---------------+----------------|

EK 2 : ASKIYA ALINAN BELGE BİLDİRİM FORMU

|----------+-----------------+-----------------+------------+-----------------+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|SIRA   |ONAYLANMIŞ    |ONAYLANMIŞ    |ÜRÜN    |TEKNİK      |MODÜL    |ÜRETİCİ /    |BELGE      |BELGE VERİLİŞ  |BELGE ASKI    |BELGE ASKI    |AÇIKLAMA     |
|NO    |KURULUŞ     |KURULUŞ KİMLİK  |ADI     |DÜZENLEME    |VE EKİ   |MONTAJCI FİRMANIN|NO        |TARİHİ      |TARİHİ      |SÜRESİ      |         |
|     |ADI       |NUMARASI     |      |(YÖNETMELİK)   |      |ADI VE      |         |         |         |         |         |
|     |         |         |      |ADI       |      |ADRESİ      |         |         |         |         |         |
|----------+-----------------+-----------------+------------+-----------------+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|     |         |         |      |         |      |         |         |         |         |         |         |
|     |         |         |      |         |      |         |         |         |         |         |         |
|     |         |         |      |         |      |         |         |         |         |         |         |
|     |         |         |      |         |      |         |         |         |         |         |         |
|----------+-----------------+-----------------+------------+-----------------+------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

EK 3 : İPTAL EDİLEN BELGE BİLDİRİM FORMU


|----------+-----------------+-----------------+------------+-----------------+------------+-----------------+------------+-----------------+------------+------------------|
|SIRA   |ONAYLANMIŞ    |ONAYLANMIŞ    |ÜRÜN    |TEKNİK      |MODÜL    |ÜRETİCİ /    |BELGE    |BELGE VERİLİŞ  |İPTAL    |AÇIKLAMA     |
|NO    |KURULUŞ     |KURULUŞ KİMLİK  |      |DÜZENLEME    |VE EKİ   |MONTAJCI FİRMANIN|NO     |TARİHİ      |TARİHİ   |         |
|     |ADI       |NUMARASI     |ADI     |(YÖNETMELİK)   |      |ADI VE      |      |         |      |         |
|     |         |         |      |ADI       |      |ADRESİ      |      |         |      |         |
|----------+-----------------+-----------------+------------+-----------------+------------+-----------------+------------+-----------------+------------+------------------|
|     |         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |
|     |         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |
|     |         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |
|     |         |         |      |         |      |         |      |         |      |         |
|----------+-----------------+-----------------+------------+-----------------+------------+-----------------+------------+-----------------+------------+------------------|