Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 02.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28726

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Hizmet: Doğrudan üretimle ilgili olmak üzere, cevher ve ürünlerin; nakli, torbalanması, yüklenmesi ve boşaltılması, kırma, eleme, ayıklama ve yıkama işçiliği, ekipman ve cihazların bakım ve onarımı, araştırma ve geliştirme, danışmanlık, kontrollük, üretim tesislerinin temizliği ve Teşekkülün faaliyet alanındaki görevlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri,"

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) İhale komisyonları yapacakları değerlendirmelerde, teklifleri ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve varsa ikinci ekonomik teklif olabilecek isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıklarına ilişkin gerekli teyit işlemlerini yapar. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

"ç) FOB, FOT, CFR, CIF ve diğer uluslararası teslim şekilleri, depo teslimi, sabit, eskalasyonlu ve benzeri, fiyat ve teslim esasları,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) FOB, FOT, CFR, CIF ve diğer uluslararası teslim şekilleri, depo teslimi, sabit, eskalasyonlu ve benzeri, fiyat ve teslim esasları,"

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

"MADDE 13 - (1) Şartnameler, ihaleye çıkış onayı alındıktan ve/veya ihale ilanı yapıldıktan sonra ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik heyet veya ihale komisyonu tarafından değiştirilemez. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Teşekkülce tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bunun da Teşekkülce uygun görülmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılır. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş gün öncesinden, ilan verilmeksizin yapılan ihalelerde ise son teklif verme gününden en az bir gün önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(2) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar, ilan verilmeksizin yapılan ihalelerde ise son teklif verme gününden en az bir gün önce yazılı olarak açıklama talep edebilir. Teşekkül bu tarihten sonra yapılacak açıklama taleplerini değerlendirmeye alıp almamakta serbesttir. Bu talebin ve yapılacak açıklamanın Teşekkülce uygun görülmesi halinde bu açıklama; o ana kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Yapılan açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir. Yapılacak açıklama, ihale dokümanı alanlara son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"a) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince, geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,"

"(2) Bu maddenin birinci fıkrasının bentlerinde belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Komisyon kararından sonra üzerine ihale yapılan isteklinin yasaklı olduğu halde ihaleye katıldığının belirlenmesi durumunda, bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda ikinci teklif sahibiyle sözleşme imzalanabileceği gibi ihale iptal de edilebilir. Yasaklılık durumunun tespit edilememesi sonucunda ihaleye katılanlardan biriyle sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin yasaklı olduğu anlaşılması halinde, kesin ve varsa ek kesin teminatı gelir kaydedilerek sözleşme fesih edilir."

"(3) Ayrıca, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, Teşekküle yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Teşekkül tarafından tespit edilenler ihale dışı bırakılır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"(1) İlan yapılmasındaki ana amaç; isteklinin emniyet ve güvenini, Teşekkülün menfaatleri ve ticari itibarı doğrultusunda koruyarak, işle ilgilenecek istekli adedini artırmak ve rekabet ortamını sağlamak, böylece işi en ekonomik ve ihale dokümanlarına uygun bir biçimde gerçekleştirecek yüklenicinin seçilmesini sağlamaktır."

"(4) İç ve dış piyasadan yapılacak mal veya hizmet alımı işleri tutarının, Genel Müdürün harcama yetkisinin yüzde onu ve üzerinde olması halinde, Resmi Gazete ve internet yoluyla veya Kamu İhale Bülteninde ilan yapılır. Merkez ve taşra teşkilatınca yapılacak Genel Müdürün harcama yetkisinin yüzde onunun altında kalan iç alım konusu işlerde, Resmi Gazete ve internet yoluyla veya mahalli gazete ve belediyeler vasıtasıyla da ilan yapılır. Ancak, Genel Müdürün harcama yetkisinin yüzde beşi ve altındaki işlerde ilan zorunluluğu yoktur. Her durumda, ihale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara mektupla, faksla, elektronik posta veya kayıtlı elektronik postayla ihale duyurusu yapılabilir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) İhracata konu olan ürünlerin, alıcının limanlarına deniz yoluyla gönderilmesi kapsamında; taşıma, gemi ve konteyner kiralama, konteyner dolumu, gözetim, yükleme ve liman hizmetleri dahil olmak üzere her türlü hizmetin satın alınması,"

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, üçüncü fıkrası ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, üniversiteler ve/veya bu üniversitelerin öğretim görevlileri ve bunlara bağlı döner sermaye işletmeleri ile araştırma kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler doğrudan bu kuruluşlardan temin edilebilir. Bu durumda teminat alınmadan ve komisyon kurulmaksızın bu kuruluşlarla fiyat ve diğer şartlarda karşılıklı alım şartları oluşturularak ihale yetkilisinin onayı ile doğrudan alım yapılabilir."

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

"(3) Ani, beklenmeyen veya Teşekkül tarafından önceden öngörülemeyen durumların ortaya çıkması halinde;

a) İhale sonucu yapılacak alımların başlamasına kadar geçecek süre içerisinde, süreklilik arz eden ihtiyaçların temininin kesintiye uğramaması için yapılacak alımlar ile,

b) Süreklilik arz etmemekle birlikte bir defada ihtiyacın karşılanmasının zorunlu olduğu alımlar,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

alım konusu iş ile iştigal eden firmalardan kapalı zarfla ya da elektronik ortamda fiyat teklifi toplamak veya Teşekkülce görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasa araştırması yapmak suretiyle ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte ihale komisyon kararına eklenmesi kaydıyla, merkezde yetki limitleri dikkate alınmaksızın Genel Müdürün onayı ile taşra teşkilatında ise yetki limitinin aşılmaması durumunda işletme müdürünün onayı, yetki limitinin aşılması halinde işletme müdürünün uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile alım yapılır."

"(5) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki mal ve hizmet alımında ise buna ilişkin gerekçelerin ihale onay belgesinde belirtilmesinin yanı sıra ihale komisyonunun kurulması zorunludur. Ancak, teminat alınması ve sözleşme yapılması hususu, merkezde Genel Müdürün, taşra teşkilatında ise ihale yetkilisinin takdirindedir."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

"(6) Tekliflerin elektronik ortamda alınması halinde;

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

a) İhale şartnamesinde belirtilmek ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak temin edilmiş elektronik imza ile imzalanmak kaydı ile elektronik ortamda teklif alınabilir. Bu durumda istekliler, teminat mektuplarının asılları ile ihale dokümanında istenen diğer belgeleri bu maddenin ikinci ve beşinci fıkralarında belirtilen esaslara göre kapalı zarfla sunarlar.

b) Elektronik ortamda alınan tekliflere ihale saatinden önce ulaşılması ve görülmesi mümkün değildir. İhale saatinden sonra elektronik ortamda teklif verilemez.

c) Elektronik ortamda gönderilen teklif mektubunun üzerinde; isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ç) Teklif mektubunda, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun; ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce elektronik olarak imzalanması zorunludur."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkraya (ç) ve (d) bentleri eklenmiştir.

"a) Teklifler ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar verilir. Gelen teklifler muhaberat kayıt sırası dikkate alınarak ihale komisyonunca istekliler huzurunda açılır ve teklif fiyatları açıklanır. Teklifler paraf edilerek, zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenir. Söz konusu belgeler, komisyon üyeleri tarafından elektronik olarak imzalanır."

"c) Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Teklif verme süresinin bitiminden sonra teklif kabul edilmez. Zarfların veya elektronik teklif mektupların ihale komisyonu huzurunda açılmasından sonra ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri kabul edilemez. Ancak, en düşük teklifi veren birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde yalnız bu isteklilerden olmak üzere veya ihale komisyonunca gerekçeleri belirtilmek kaydıyla fiyatların yüksek olduğu kanaatine varılır ise tüm isteklilerden komisyonca görüşmelere ara verilmeksizin aynı anda en düşük fiyat üzerinden açık eksiltme yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ya da, ihale komisyonunca gerek görülmesi halinde Teşekkülce belirlenen zamanda isteklilere bildirim yapılarak, ikinci bir kapalı zarf ile ya da elektronik ortamda teklif alınarak indirim istemek veya en düşük teklif fiyatı üzerinden açık eksiltme yapılmak suretiyle de ihale sonuçlandırılabilir."

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"ç) Elektronik ortamda alınan teklifler; isteklilerin teminat mektubunun aslı veya teminat kabul edilen değerlerle ilgili belgeleri ve ihale dokümanında istenen diğer tüm belgeleri içeren kapalı zarfları ihale saatinden önce Teşekkülün kayıtlarına girmesi durumunda değerlendirmeye alınır."

"d) Elektronik ortamda alınan teklifler, isteklilere ait kapalı zarflarla birlikte komisyon huzurunda açılır."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"c) Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen teklif esaslarını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada; isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir İstekli, düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini komisyon huzurunda bir tutanakla veya yazılı olarak tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde teyit etmek zorundadır. Teşekkülce istenmesi halinde, istekli, düzeltilen teklifi kabul edip etmediğini, yazıyla teyit etmek koşuluyla, faks veya elektronik posta ile bildirebilir. İsteklinin, düzeltilmiş teklife ilişkin tutanağı imzalamaktan imtina etmesi veya düzeltilmiş teklifi kabul ettiğini süresinde bildirmemesi durumunda, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir."

"f) İhale komisyonlarınca tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve varsa ikinci teklif olabilecek tekliflerin sahibi isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek buna ilişkin belgeler ihale komisyon kararına eklenir. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir."

"ğ) İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır."

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip firmaların verdikleri teklif geçerlilik süreleri ve tekliflerinde belirttikleri tebligat şekli dikkate alınmak kaydı ile istekliye kesin teminatın verilerek sözleşmenin akdedilmesi gerektiği iadeli-taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle veya faksla ya da elektronik posta ile bildirim yapılarak imza karşılığı tebliğ edilerek, siparişin yapılması ve gerekiyorsa sözleşmenin imzalanması sağlanır."

"(3) İhale sonucu, ihaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlere tebligat yazısı posta veya imzası alınmak suretiyle veya yazı aslı daha sonra gönderilmek kaydıyla faks ya da elektronik posta yoluyla bildirilir."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, işin kapsam ve niteliği dikkate alınarak sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan isteklilerden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az yüzde altı ile yüzde on oranı aralığında kesin teminat alınır."

"(3) Kesin teminat mektupları süresiz olarak verilir. Ancak, yurt dışı alımlarda otomatik temditli olmak koşuluyla süreli banka teminat mektupları da kabul edilebilir. İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş kesin teminat mektupları kabul edilmez."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

"MADDE 35 - (1) Şartnamelerde, sözleşmelerde ya da sipariş mektuplarında öngörülmesi koşuluyla sözleşme ya da toplam sipariş tutarının yüzde yirmi beşi kadar avans verilebilir.

(2) Avans ödemesi yapılabilmesi için, avans tutarı kadar süresiz avans teminat mektubu verilmesi zorunludur.

(3) Sözleşme bedelinin bir defada ödenmesi öngörülen işlerde avans tutarının tümü, işin kabulünden sonra hak edişten kesilerek kapatılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(4) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibarıyla ödenmesi öngörülen işlerde ise her bir hak ediş ödemesinden, avans oranı kadar kesinti yapılarak avans kapatılır. Son hak edişte bu orana bakılmaksızın kalan avans tutarının tümü bir defada kesilerek avans kapatılır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda açıklandığı şekilde hak ediş ödemelerinden yapılan kesintilerle avans kapatılamaz ise, avans teminat mektubunun, kapatılamayan avans tutarı kadarı gelir kaydedilerek avans kapatılır.

(6) Hak ediş ödemelerinden kesinti yapılarak kapatılan miktar kadar avans teminatı geri verilir."

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"(1) Teklifi uygun bulunan birinci ve ikinci teklif sahibi firmaya ait geçici teminatlar muhafaza edilerek, diğer firmalara ait geçici teminatlar iade edilir. Birinci firma ile sözleşme veya sipariş mektubu imzalanması halinde, yükleniciye ve ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir. Banka teminat mektubu olarak verilmiş olan geçici teminatlar, bankasına iade edilir. Ancak, isteklilerce yazılı olarak istenmesi ve gerekli belgelerin sunulması halinde banka teminat mektubu kendilerine ya da yetkili temsilcilerine elden de teslim edilebilir."

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yurt içi siparişlerde ödemeler; sipariş anlaşmalarında veya sözleşmelerinde öngörülen şartlara uygun olarak tesellüm edildiğine ya da yerine getirildiğine dair işlemler yapıldıktan sonra, sözleşmeyi yürüten birimin talebi üzerine muhasebe birimince yapılır."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

"(3) Muhasebe birimi, sözleşmeyi yürüten birimce istenmesi durumunda ödeme hakkında, ilgili birime bilgi verir."

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "protesto çekmek" ibaresi "yazılı uyarı yapmaya" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sözleşmenin feshiyle birlikte kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. Sözleşmenin feshi nedeniyle Teşekkülün uğradığı zararlar genel hükümlere göre yükleniciden tahsil edilir."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 47 - (1) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; sözleşmeye konu alım içinde kalması ve Teşekkülü külfete sokmaması kaydıyla, işin devamı esnasında veya yüklenici tarafından tamamlanmasını müteakip, söz konusu işin toplam bedeli veya miktarının yüzde yirmisine kadar iş artışı, aynı sözleşme koşulları ile aynı yükleniciye yaptırılabilir. İşin süresi iş artışı nedeniyle uzatılabilir.

(2) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

(3) İhalede iş eksilişi de yapılabilir. Sözleşme bedelinin yüzde sekseninden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin yüzde sekseni ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde beşi geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir."

MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhracat kapsamındaki hizmetler

MADDE 48 - (1) İhracat işlemlerinin kesintisiz sürdürülebilmesini teminen; ürünün elde edildiği noktadan müşteriye teslim edilene kadarki süreçte yurt içi ve yurt dışı piyasalardan temin edilecek taşıma, gemi ve konteyner kiralama, konteyner dolumu, gözetim, yükleme ve liman hizmetleri dahil olmak üzere her türlü hizmet ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından, piyasa araştırması yapılarak ihale yetkilisinin onayı ile satın alınabilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Yapılacak piyasa araştırması kapsamında ilgili firmalardan elektronik ortamda fiyat teklifi toplanabilir."

MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğin 48/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Teşekkül tarafından yapılacak bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda firmalar tarafından faks numarasının ve elektronik posta adresinin belirtilmesi ve faks numarasına ve elektronik posta adresine yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, faksla veya elektronik posta ile bildirim de yapılabilir."

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

"(3) Faks veya elektronik posta ile yapılan bildirimlerde tebliğ tarihi, bildirimin muhatabın faksına ya da elektronik posta adresine ulaştığı tarihtir. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün Teşekkül tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Faks veya elektronik posta ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir."

MADDE 24 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
15/6/2006         26199

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
1- 12/1/2008        26754
2- 31/7/2010        27658
3- 12/7/2011        27992

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)