Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 02.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28726

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 24/10/2009 tarihli ve 27386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) KİK mevzuatı: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, ilgili tebliğler ve benzeri mevzuatı,"

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"(2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak madde kapsamında tarifi yapılmayan diğer terimler hususunda, KİK mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve ( ç ) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları kısımlara bölünemez. Ancak, ihtiyacın önceden tespit edilememesi, zorunlu proje değişikliği, onarım ve imalat sürecinde aksamaya meydan verilmemesi ve benzeri gerekçelerle acil ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler kısmen temin edilebilir."

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"ç) İhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ancak bu Yönetmelikte veya 4734 sayılı Kanunda belirtilen özel hallerde mümkündür."

"(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; yerli istekli, bildirim ve tebligat esasları konularında KİK mevzuatı hükümleri geçerlidir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhale ve doğrudan temin yetkilileri

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 6 - (1) İhale ve doğrudan temin yetkilileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu.

b) Genel Müdür.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

c) Genel Müdür Yardımcıları.

ç) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı.

(2) İhale ve doğrudan temin yetkilileri, yetkilerini devredebilir. Yetki devri ihale ve doğrudan temin yetkilisini sorumluluktan kurtarmaz.

(3) İhale yetkilileri, yetkilisi oldukları ihalelerin komisyonlarında görev alamazlar."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İhale ve doğrudan temin yetkililerinin yetki limitleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Yönetim Kurulu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen limitin tamamına,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Genel Müdür, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %30'una kadar,

c) Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %20'sine kadar,

ç) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı, bu Yönetmeliğin 13/D maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ve güncellenen parasal limite kadar,

yetkilidirler."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.

"(1) İhale komisyonu, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilecek personelin başkanlığında en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur. Komisyonun diğer üyeleri; en az ikisi ihale konusu işin uzmanı, birisi muhasebe veya mali işlerden sorumlu olması şartıyla ilgili daire başkanlığı, fabrika müdürlüğü veya müstakil şube müdürlüğü personelinden görevlendirilir. Görevlendirmede yedek üyeler de belirlenir."

"(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği dijital ortamda ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir."

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

"(6) İhale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır. Teklifleri incelerken veya vereceği kararlar için, gerektiğinde ilgili birimlerden veya diğer idarelerden yazılı görüş alarak, istişari mahiyette çalışmalar yapabilir. İsteklilerden bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, yazılı olarak firmalardan isteyebilir, esasa taalluk eden bilgi ve belgeyi ise isteyemez. Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği, alınan bilgi ve belgeler komisyon raporunda belirtilir."

"(7) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder."

"(8) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

"(1) Yaklaşık maliyetin hesaplanması, ihale usulünün tespiti, ihale onayı alınması ve ihale işlem dosyasının hazırlanması konularında, bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla KİK mevzuatı hükümleri uygulanır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İdare; ihale ve ön yeterlik dokümanlarını, KİK mevzuatı ekinde yer alan tip idari şartname, tip ön yeterlik şartnamesi ve sözleşme tasarılarını esas alarak bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde hazırlar."

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

"(3) Teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla KİK mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - (1) İhale konusu işin özelliğine göre, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıdaki şekil ve sürelerde ilan ve duyuru yapılır.

(2) Açık ihale usulü ve pazarlık usulünde ihale ilanları ihale tarihinden en az yedi gün önce, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları, son başvuru tarihinden en az yedi gün önce, Kamu İhale Bülteninde veya Resmi Gazete'de en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur. Yurtdışına açık ihalelerde bu süreye on gün ilave edilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az yedi gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması, dokümanlarda değişiklik veya açıklama yapılması

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 12 - (1) İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması ile ilgili olarak KİK mevzuatı hükümleri uygulanır.

(2) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif veya başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(3) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere zeyilname ile en fazla on gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

(4) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale veya son başvuru tarihinden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(5) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. İdarenin bu yazılı açıklaması ihale veya son başvuru tarihinden en az üç gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.

(6) Şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların yahut eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak süre hariç yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

"Uygulanacak ihale usulleri, doğrudan temin ve ihtiyaçların kamu kurumlarından karşılanması

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları aşağıdaki ihale usullerinden biri ile yapılır.

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

c) Pazarlık usulü."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Açık ihale usulü

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 13 /A - (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık ihale usulünde ilan yapıldıktan sonra ihaleye katılımın artırılması amacıyla ihale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara bilgi verilebilir."

"Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 13 /B - (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen birden fazla isteklinin teklif verebildiği usuldür. Ön yeterlilik değerlendirmesine en az iki adayın iştirak etmesi şarttır. Katılımı artırmak için ihale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalar ön yeterlilik değerlendirmesine davet edilebilir.

(2) Bu usule göre;

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

a) İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları,

b) Açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı takdirde, termin ve kalite yönünden üretim ve onarımı aksatma yönünde sorun yaşanabileceği idarece öngörülen kritik mal veya hizmet alımı ihaleleri,

yapılabilir.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(3) Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterlikleri tespit edilen birden fazla aday teklif vermeye davet edilir.

(4) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(5) Teklif veren birden fazla istekli bulunmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir."

"Pazarlık usulü

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 13/C - (1) Aşağıda belirtilen hallerden birinin bulunması durumunda pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Bu Yönetmeliğin 13/A ve 13/B maddeleri kapsamında açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya sonuç alınamaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

ç) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

d) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

e) İdarenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen ve güncellenen tutarın iki katına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

f) İdarenin taahhütlerini zamanında yerine getirebilmesini temin amacı ile veya acil temini gereken ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

g) Kritik önemi haiz malzemede; Uluslararası Demiryolu Birliği (UIC), Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartname (TSİ) veya uluslararası çıkacak diğer standartların aranması halinde, bunlara uyumun sağlanabilmesi için belirli bir marka, model, uluslararası kabul gören stok numarası, parça numarası, üretici firma kodu ve benzeri istenildiği durumlarda.

(2) Birinci fıkranın (b), (c), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(3) Birinci fıkranın (a), (ç) ve (d) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek istekli veya isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere istekli/isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak gelen teklif veya teklifler üzerinden ihale sonuçlandırılır.

(5) Birinci fıkranın (b), (c) ve (e) bentleri kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir."

"Doğrudan temin

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 13/D - (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi veya bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunmayan idareler için belirtilen ve güncellenen tutarın üç katına kadar mal ve hizmet alımları.

d) Gümrük, nakliye ve sigorta işlemleri ile ilgili hizmet alımlarında.

e) Borsaya tabi mal alımı.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

f) İdarenin yurtiçi veya yurtdışı firmalarla ortak üretim, işbirliği gibi nitelikte, yazılı sözleşmeye dayanan işlerinde, standardizasyonun ve kalitenin sağlanabilmesi, sözleşme ile yüklenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için, temini gereken mal veya hizmetlerin sadece belli gerçek veya tüzel kişi/kişilerden temin edilmesi zorunluluğunun bulunması.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, doğrudan temin yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir."

"İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanması

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 13 /E - (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan ( I ), ( II), ( III) ve ( IV ) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri, bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinden mal ve hizmet alımları kıymet takdiri yapılmak suretiyle doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir.

(2) Bu durumda teminat alınmaz, ilgili kuruluşlarla yalnızca protokol düzenlenir."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yeterlik kriterleri

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 15 - (1) İhaleye katılımda yeterlik kriterleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik hangi belgelerin isteneceği idarenin takdirindedir.

(2) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerin saptanması amacıyla bilgi ve belge istenmesi halinde, bu bilgi ve belgelerde yer alması gereken hususlarda KİK mevzuatında öngörülen değerlendirme kriterleri dikkate alınır. İstenen yeterlik bilgi ve belgeler ile taşıması gereken kriterlerin ihale dokümanında ve ilanında belirtilmesi zorunludur."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasından sonra dördüncü fıkra eklenmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"(1) Başvuru ve teklif mektuplarının şekli, geçerlilik süresi, teminatlar, başvuru ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemler KİK mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülür."

"(4) Bu Yönetmelik kapsamında ihale kararına itiraz süresi on gündür. Bu süre içerisinde itiraz edilmediği taktirde yüklenici sözleşmeye davet edilir. Sözleşmeye davet yazısının tebliğini müteakip beş iş günü içerisinde sözleşme yapılması zorunludur. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere ihale yetkilisinin onayı ile en fazla beş gün uzatılabilir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

"(7) Sözleşme yapma süresi içinde teslim edilen malın muayene ve kontrol sonucu uygun bulunmaması halinde, istekliye bu durumun bildirilmesini müteakip beş gün içerisinde kesin teminat alınarak sözleşme yapılması zorunludur."

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde KİK mevzuatı hükümleri uygulanır."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

"Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 - İlanı veya duyurusu, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır."

MADDE 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A. Ş. Genel Müdürü yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
24/10/2009         27386