Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından

Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 02.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28726

DENİZCİLİK KOORDİNASYON KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, denizcilik iş ve hizmetlerine yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki müşterek konularda, eş güdüm tesis etmek ve ulusal denizcilik politikasına uygun olarak deniz kirliliği, seyir emniyeti, denizde güvenlik, can ve mal emniyeti ve deniz turizmi faaliyetleri ile denizcilik iş ve hizmetlerinin teknik, ekonomik ve hukuki boyutlarına ilişkin uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaların etkili ve verimli bir şekilde izlenmesi, uluslararası gelişmelerin ve programların denizcilik sektörüne yansıtılması, bu çalışmaların takip edilmesi ve bu kapsamda koordinasyon sağlanması için Denizcilik Koordinasyon Komisyonunun oluşturulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Denizcilik Koordinasyon Komisyonunun kuruluşuna, işleyişine ve koordinasyonuna ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

b) Komisyon: Denizcilik Koordinasyon Komisyonunu,

c) Komite: Komisyon kararı ile kurulan ihtisas komitelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Komisyon ve Komiteler

Komisyonun oluşumu, görev ve yetkileri

MADDE 5 - (1) Komisyon, Bakanlık Müsteşarı veya Bakanlık Müsteşarının bulunmaması halinde en az Müsteşar Yardımcısı düzeyindeki bir yetkilinin başkanlığında; Avrupa Birliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, denizcilik fakültelerini temsilen Yükseköğretim Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Bakanlık ana hizmet birimleri olan Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek karar alma yetkisini haiz en az genel müdür yardımcısı veya muadili birer yetkiliden oluşur.

(2) Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği, Gemi Mühendisleri Odası, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği gözlemci statüsünde Komisyonda temsil edilebilir. Ancak söz konusu temsilciler, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü komisyon toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Komisyon, 1 inci maddede sayılan amaçlar kapsamında, ulusal denizcilik politikasının uygulanmasına yönelik kurumlar arası eş güdümün sağlanması ve gerektiğinde ihtiyaç duyulan konularda müşterek çalışmaların yapılmasından, uluslararası kuruluşlar tarafından sürdürülen çalışmaların etkili ve verimli bir şekilde izlenmesinden ve bu çalışmaların Dışişleri Bakanlığı ve gerektiğinde diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm halinde sevk ve idaresinden sorumludur.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.

(5) Komisyon, bu maddede belirtilen kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinden bilgi istemek ve ilgili temsilcileri çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.

Komisyon toplantıları ve karar

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 6 - (1) Komisyon olağan toplantısı, dört ayda bir defa yapılır. Komisyon, Sekretaryanın çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve mutabakat ile karar verir. Belirtilen karar yeter sayısının oluşmaması halinde toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

(2) Komisyon gündemi, kurul üyelerinin teklifleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve toplantı tarihinden on beş gün önce Sekretarya tarafından 5 inci maddede belirtilen kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bildirilir.

(3) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde, Sekretaryanın toplantı tarihinden on beş gün önce gündem maddelerini ve toplantı zamanını bildirmesi koşulu ile Komisyon olağanüstü toplanabilir. Bu toplantılarda, gündemde yer almayan konular görüşülmez. Olağanüstü toplantı ve karar nisabı, birinci fıkra hükümlerine tabidir.

(4) Toplantı sonucunda oluşturulan rapor, 5 inci maddede belirtilen kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine Sekretarya tarafından gönderilir. Komisyon raporu, söz konusu birimler için tavsiye niteliğindedir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Komite ve komitenin görevleri

MADDE 7 - (1) Komisyonun ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla geçici nitelikte komiteler oluşturulabilir. Komite toplantıları, Komisyonda görüşülecek ve uluslararası platformda takip edilmesi Komisyon tarafından uygun görülen konular kapsamında yapılır. Bu komitelerin sayısına ve üzerinde çalışılacak konulara, her yılın ilk Komisyon toplantısında veya yıl içerisinde gerekli görülen durumlarda Komisyon tarafından karar verilir.

(2) Komiteler, Komisyon tarafından görüşülecek konuya göre Komisyonu oluşturan üyeler ya da uzman kişiler arasından oluşturulur. Komisyon tarafından gerekli görülmesi halinde, Komite toplantılarına katılmak üzere, dışarıdan uzman davet edilebilir.

Komite toplantıları ve karar

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 8 - (1) Komiteler, olağan zamanda, birer haftalık dönemler içerisinde Sekretaryanın çağrısı üzerine toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

(2) Komite üyelerinin salt çoğunluğunun kararı ile olağan toplantı süresi kısaltılabilir. Komite üyelerinin oybirliği ile karar vermesi halinde komiteler ara vermeksizin toplanabilir.

(3) Her toplantı sonrasında toplantı konusu, müzakere edilen başlıklar ve yapılan değerlendirmeler tutanağa kaydedilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

(4) Komite toplantıları en fazla bir ay sürer. Komitelere havale edilen işlerle ilgili raporlar bu sürenin sonunda ya da en geç iki ay içerisinde, üyelerinin imzasını içeren rapor düzenlenerek Sekretaryaya teslim edilir. Sekretarya, Komisyon toplantısından on beş gün önce düzenlenen raporu üyelere dağıtır. Bu rapor, Komisyon tarafından toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde, 5 inci maddede belirtilen kamu ve özel hukuk tüzel kişileri açısından tavsiye niteliği taşır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 - (1) 21/6/1996 tarihli ve 22673 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uluslararası Denizcilik Forumları Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Yürürlük

MADDE 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.