Kültür ve Turizm Bakanlığından

Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28725

MİLLİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİNDEN YARARLANILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kütüphanecilik hizmetinde kullanılan mekanlardan yararlanma

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 11 - (1) Kütüphane ulusal ve dini bayramlar ile genel tatil günleri dışında hizmete açıktır. Kütüphanenin hizmete açık olduğu günlere ilişkin çalışma saatleri ile fotokopi ve kafeterya hizmetlerine ilişkin süreler Bakanlık tarafından belirlenir ve kullanıcılara duyurulur.

(2) Bir defada en çok üç materyal olmak üzere bir günde en çok altı materyal talebinde bulunulabilen, akademik araştırma yapanlar ve akademisyenler için talep miktarının iki katına kadar artırılabileceği mekanlar salon, bölüm ve hizmet alanları şunlardır;

a) Adnan Ötüken okuma salonu: Basma kitaplardan yararlanılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Dr. Müjgan Cunbur okuma salonu: Basma kitaplardan yararlanılır.

c) Süreli yayınlar okuma salonu: Gazete ve dergi gibi süreli yayınlardan yararlanılır. Süreli yayınlar okuma salonunda ciltli gazetelerden fotokopi çekilemez, ancak mikrofilm bölümünde ücreti karşılığında kopyası alınır. Ayrıca, Başkanlığın izni ile uygun görülen alanda kullanıcı tarafından fotoğraf makinesi veya kamera ile görüntü alınabilir. Ciltlenmemiş durumda olan gazete ve dergilerden ancak hafta içi mesai saatleri içerisinde yararlanılabilir. Elektronik ortama veya mikrofilme aktarılmış süreli yayınlar okuyucuya verilemez.

(3) Bir defada en çok kaç materyal talebinde bulunabileceği ve bir günde en çok kaç defa talepte bulunabileceği, materyalin türüne ve niteliğine göre değişen salon ve bölümler aşağıda belirtilmektedir.

a) İbn-i Sina el yazması ve nadir eserler okuma salonu: Koleksiyonda bulunan el yazması, nadir eserler ve Arap harfli Türkçe kitaplardan yararlanılır. Bu salondaki materyallerin korunması hususunda görevlilerin uyarılarına uyulması zorunludur. Yazma eserlerden çoğaltma yapılamaz, ancak mikrofilminden veya elektronik ortama aktarılmış görüntülerinden yararlanılabilir. Dijital ortama aktarılan, teknik işlemleri tamamlanmamış veya yıpranmış kitap ve belgeler kullanıcıya verilemez.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Danışma kaynakları salonu: Koleksiyonda bulunan ansiklopedi, sözlük ve bibliyografya gibi danışma kaynaklarından yararlanılır. Bu salondaki danışma kaynakları yalnızca salon görevlisine kimlik bırakılmak suretiyle kütüphane içinde fotokopi çektirmek amacıyla salon dışına çıkarılabilir.

c) Kitap dışı materyaller bölümü: Koleksiyonda bulunan disk, disket, CD, DVD, plak, atlas, harita, pul, para, resim, fotoğraf, kupür, röprodüksiyon, el ilanı, figür, afiş ve kartpostal gibi kitap dışı materyallerden yararlanılır. Tablo, figür, heykel ve tezhip türündeki materyallerden yararlanmak veya koleksiyondaki kitap dışı materyalleri herhangi bir teknikle çoğaltmak, kopyasını veya görüntü kaydını almak için Başkanlıktan yazılı izin almak gerekir.

ç) Müzik dinleme salonu: Bu salondan, ses ve görüntü kayıtlarını izleme ve dinleme amacıyla yararlanılır.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

d) Konuşan kitaplık ve görme engelliler hizmet merkezi: Görme engelli kullanıcılar için kütüphanedeki dijital kayıt stüdyosunda üretilen veya çeşitli yollarla sağlanan sesli eserler hizmete sunulur. Bu hizmetten yararlanmak için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca verilen görme engelli kimlik kartı veya tam teşekküllü hastanelerden alınan görme engelli olduğunu belgeleyen sağlık raporu ibraz edilmesi gerekir.

e) Atatürk belgeliği: Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet tarihine dair materyal ve belgeler hizmete sunulur.

f) İnteraktif salon: Abone olunan bilgi bankalarından, veri tabanlarından ve internetten yararlanılan salondur.

g) Mikrofilm okuma salonu: Koleksiyonda bulunan mikrofilmlerden ve elektronik ortama aktarılan yazma ve nadir eserler ile süreli yayınlara ait DVD'lerden yararlanılan bölümdür. Ayrıca, ciltli gazetelerin elektronik ortamda görüntüleri alınabilir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

ğ) Çok amaçlı çalışma salonları: Akademisyenler ile Başkanlıktan izin alan kişi veya grupların özel çalışma veya toplantı amacıyla yararlanabildikleri salonlardır."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)