Gümrük ve Ticaret Bakanlığından

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28675

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılamaz."

"(3) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dahil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 416 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

"c) Dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına 418 ve 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde yapılacak teslimlerde eşyanın teslim edildiği,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin mülga 418 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Deniz ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimler

MADDE 418 - (1) 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde teslim edilen yakıt, yağ ve kumanya dışında, dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası teslimi ihracat hükmündedir."

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 494 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için onaylanmış kişiler tarafından verilecek teminat tutarı, teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avro'dan az olamaz."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin Ek 55'indeki "Hariçte İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru Devam Formu"nda ve Ek 56'sındaki "Hariçte İşleme Rejimi İzni Devam Formu"nda yer alan "21. 398 inci madde" ibareleri "21. Yönetmeliğin 398 inci maddesi" şeklinde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici ithalatta ek süre talebi

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Suriye vatandaşları tarafından Suriye'deki savaş ve olağanüstü durum nedeniyle, ülkemize getirilen ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgililerin, söz konusu olağanüstü durum devam ettiği sürece gümrük müdürlüklerine başvurmaları halinde, 380 inci madde kapsamında süresi içerisinde ek süre talebinde bulundukları kabul edilir ve ek süre talepleri karşılanır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

"ÖTV-I.A kapsamı götürü teminat

GEÇİCİ MADDE 5 - (1) 494'üncü maddenin uygulanmasında, ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmakta olan ancak 5.000.000 Avro'dan az tutarda teminat vermiş olan onaylanmış kişilerin bu eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmaya devam etmek istemeleri halinde, mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro tutarında yeni bir teminatla değiştirmeleri veya mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro'ya tamamlamaları gerekir."

MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
7/10/2009         27369 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
1- 31/3/2010        27538
2- 2/7/2010        27629
3- 2/12/2010        27773
4- 31/12/2010       27802
5- 26/3/2011        27886
6- 30/4/2011        27920
7- 23/5/2011        27942
8- 16/7/2011        27996
9- 2/11/2011        28103
10- 28/12/2011       28156
11- 31/3/2012       28250
12- 12/6/2012       28321
13- 20/11/2012       28473
14- 10/1/2013       28524
15- 7/2/2013        28552
16- 5/4/2013        28609
17- 15/5/2013       28648