Kamu İhale Kurumundan

Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28663

KAMU İHALE KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

1) Yönetim Hizmetleri Uzmanı,

2) Araştırmacı."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında ve 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan, "İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca" ibaresi, "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca" şeklinde, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı" ibaresi, "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı" şeklinde, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına" ibaresi, "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sınav kurulu; Başkanın veya Başkanın görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, Baş Hukuk Danışmanı, bir tanesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı olmak üzere iki daire başkanı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir kişi olmak üzere beş kişiden oluşur. Sınav kurulu yedekleri ile birlikte Başkanlık onayı ile tespit edilir."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

"(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Öğrenci" ibareleri "Ölçme," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
1/3/2011          27861