Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No: 2013-32/43

Sayı/Sıra No:

Tarih: 29.05.2013

Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28661

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013-32/43)

MADDE 1 - 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)'in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

"MADDE 3 - (1) Bankalar Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına vadeli veya vadesiz olarak altın, gümüş ve platin depo hesabı açabilirler. Bu hesaplar, altın, gümüş ve platinin fiziken teslimi, yurtiçi ya da yurtdışı banka hesaplarından transferi veya bankalarca satış yapılmak suretiyle açılabilir.

(2) Altın, gümüş ve platinin yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar nezdinde bulunan depo hesapları arasında altın için 1000/1000, gümüş ve platin için 100/100 saflığa göre elektronik olarak transferi mümkündür."

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"Muhasebeleştirme, faiz ve kar payına esas tutar

MADDE 5 - (1) Altın, gümüş ve platin depo hesapları açıldığı saflığa tekabül eden gram karşılığı ile muhasebeleştirilir. Müşteriye verilen hesap cüzdanında ve alım satım belgesinde, depo hesabındaki tutarın, altın için 995/1000 ve 1000/1000, gümüş ve platin için 100/100 saflığa göre dönüşüm yapılarak belirtilmesi gereklidir."

MADDE 3 - Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Faiz veya kar payı ödemeleri

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 6 - (1) Depo hesapları için bankalarca tespit edilecek oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz veya kar payları, hesaplarda altın, gümüş veya platin olarak izlenir. Faiz veya kar payı ödemeleri altın, gümüş, platin veya bunların ödeme günündeki karşılığı Türk Lirası veya döviz cinsinden yapılabilir."

MADDE 4 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)