Sağlık Bakanlığından

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28660

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 8/6/2006 tarihli ve 26192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.