Sağlık Bakanlığından

Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28660

GIDA MADDELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNDE VERİLEN ÇALIŞMA İZNİNE AİT İŞLETMELER İÇİN ALINACAK ÜCRETLERİN TAHSİL VE HARCAMA, USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 31/5/1998 tarihli ve 23358 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.