Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti veren-Genel Kurallar ile İlgili Tebliğ (Ts 11827)

Seri No: MSG-MS-2013/10

Sayı/Sıra No:

Tarih: 17.05.2013

Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28650

İŞ YERLERİ-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE DOLUM HİZMETİ VEREN-GENEL KURALLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS 11827) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/10)

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 2 - (1) 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2011/09) ile mecburi uygulamaya konulan TS 11827 "İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren-Genel Kurallar" standardının 4.2.18 inci maddesi ile 4.4.1 inci maddesinin son cümlesi Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından tadil edilmiştir. Tadil edilen standard imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 - (1) TS 11827 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 4 - (1) TS 11827 standardına, TSE'nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE'nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE'nin internet sitesinden ulaşılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.