Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına İlişkin Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Kitle iletişim Araçları, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı

Karar Numarası: 2013/4631

Karar Tarihi: 08.04.2013

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28649

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

24/11/2012 tarihinde Sana'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına İlişkin Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Kitle İletişim Araçları, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/3/2013 tarihli ve 4660753 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ                 A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı           Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN                 F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

H. YAZICI                E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı

S. KILIÇ                 S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER                 C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı             Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

N. AVCI                 İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı           Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU              B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı              Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YEMEN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 2013-2015 YILLARINA İLİŞKİN EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT, KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI, GENÇLİK VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Bundan böyle "Taraflar" şeklinde anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti;

İki ülke arasındaki tarihten gelen dostane ilişkileri güçlendirmek ve derinleştirmek yönündeki karşılıklı arzularından ilham alarak;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Kültür ve sanat, eğitim, bilim, kitle iletişim araçları, gençlik ve spor alanlarındaki temasların, değişimlerin ve işbirliğinin sözkonusu ülkelerin ortak tarihinin, geleneklerinin, kültürlerinin ve halklarının yaşam tarzlarının daha iyi anlaşılmasıyla sonuçlanacağına ve ortak paydaları ile paylaşılan değerlerini zenginleştirmeye olanak sağlayacağına inanarak;

25 Eylül 1995 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan "Kültürel ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasınla uygun olarak;

Uygulanabilir bir çerçeve olacağına ve ikili ilişkilerini ilerletmek için sağlam bir temel oluşturacağına inandıkları aşağıdaki 2013-2015 yıllarına ilişkin Kültürel Değişim Programı üzerinde mutabakata varmışlardır.

EĞİTİM VE BİLİM MADDE 1-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Taraflar, birbirlerinin karşılıklı akademik dereceleri ile okul öncesi eğitim de dahil olmak üzere, genel ve mesleki eğitim sistemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak amacıyla bilgi, belge, bilimsel yayın ve programları teati edeceklerdir.

Taraflar aynı zamanda, bu alanlarda işbirliğinde bulunma konularını tartışmak için mütekabiliyet temelinde azami iki (2) uzmandan oluşan heyet de teati edeceklerdir.

MADDE 2-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Taraflar, öğretmenier, öğrenciler ve aileleri arasındaki dostane ilişkileri artırmak amacıyla orta öğretim seviyesinde kardeş okul uygulamasını teşvik edeceklerdir.

MADDE 3-

Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek olan ortaöğretim seviyesindeki uluslararası çocuk kitapları fuarları ve sergilerine katılım için birbirlerine davette bulunmaya gayret edeceklerdir.

MADDE 4-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Taraflar, temel ve orta öğretimlerinde kullanılan ders kitapları ile tarih ve coğrafya atlasları ve diğer malzemelerin yanı sıra, ilgili bilgi ve açıklamaların değişiminde bulunacak ve okul ders kitaplarında ve kamuoyunda birbirlerinin tarihleri, coğrafyaları, dilleri, kültürleri ve geleneklerinin nesnel ve doğru şekilde tasvirinin daha geniş alanlara yayılmasını kolaylaştıracaklardır.

Taraflar, gerekli görülmesi durumunda, yanlış yorumlamaları düzeltmeyi amaçlayan ilgili değerlendirmeleri ve tavsiye teatisinde bulunmak amacıyla karşılıklı olarak, ayrıntıları diplomatik yollardan belirlenecek olan uzman toplantıları düzenleyeceklerdir.

MADDE 5-

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Taraflar, öğrencilere lisans, lisansüstü, araştırma ve yaz programları için burs tahsis edecektir. Bursiyerlerin seçimi ve yerleştirilmesi Kabul Eden Tarafın ulusal mevzuatına uygun olarak yapılacaktır.

MADDE 6-

Taraflar, ulusal mevzuatlarına uygun olacak şekilde, yükseköğretim kurumlan arasında lisans ve yüksek lisans seviyesindeki öğrencilerin teatisini teşvik edeceklerdir.

MADDE 7-

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Taraflar, hangi dereceye kadar ve hangi koşullar altında denk olarak kabul edilebileceklerini belirlemek amacıyla, konuya ilişkin bilgi, yasal ve kural koyan malzeme, yetkili makamlarınca kendi mevzuatlarına uygun olarak verilen diploma, derece, akademik unvan ve belge örneklerini teati edeceklerdir.

Taraflar, gerekli görülmesi durumunda, ayrıntıları diplomatik yollardan belirlenecek heyetlerin teatisinde bulunabilirler.

MADDE 8-

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Taraflar, araştırma, seminer ve kongrelerin ortak projelerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra, akademisyen, bilim insanı ve bilgi teatisini kapsayan bir şekilde, yüksek öğrenim ve bilimsel kuruluşları arasında doğrudan temasları destekleme yoluyla bilimsel ve teknolojik işbirliğini güçlendireceklerdir.

Taraflar, aynı zamanda ortak ilgi alanlarına yönelik çeşitli alanlarda görüş alış verişinde bulunmak, konferanslar yapmak veya ders vermek ve araştırma yapmak amacıyla kısa süreler için akademisyen, bilim insanı ve araştırmacılarını karşılıklı olarak teati edeceklerdir.

MADDE 9-

Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek olan bilimsel içerikli uluslararası sempozyumlar, kongreler, konferanslar, seminerler, kolokyumlar vb. toplantılar hakkında birbirlerine bilgi sunacaklar ve bu tür toplantılar neticesinde yayınlanacak bilimsel raporları teati edeceklerdir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 10-

Taraflar, diğer Tarafın tarihi, coğrafyası, kültürü, dili ve edebiyatına ilişkin doğru bilgiyi halkına sunmak ve bu bilgiyi yaymak amacıyla girişimlerde bulunmaya gayret edeceklerdir.

MADDE 11-

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Taraflar, birbirlerinin tarihleri, kültürleri, sanatları, kültürel ve doğal mirasları, siyaset ve ekonomilerinin durumları, nüfus yapıları ve yerleşimleri gibi çeşitli ortak ilgi alanlarında ortak akademik ve bilimsel çalışma ve araştırma projelerinin başlatılmasını karşılıklı olarak teşvik edeceklerdir.

KÜLTÜR VE SANAT MADDE 12-

Zengin tarihi bir birikim ve benzer köklü bir kültüre sahip olup, aynı medeniyeti paylaşan Taraflar, karşılıklı olarak ortak kültürel varlıklarını destekleme yoluyla evrensel kültüre katkı sağlamak amacıyla kültür ve sanat alanlarında işbirliğini güçlendireceklerdir.

MADDE 13-

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Taraflar, karşılıklı olarak ulusal kültür günleri düzenleyeceklerdir. (Yemen Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Kültür Günleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Yemen Cumhuriyeti Kültür Günleri) Kültür Günleri düzenlenmesine ilişkin şartlar ve koşullar Taraflarca durum bazında zamanı geldiğinde kararlaştırılacaktır.

HALK KÜLTÜRÜ, MÜZECİLİK VE SERGİLER MADDE 14-

Taraflar, karşılıklı olarak düzenlenecek uluslararası bilimsel konferanslar ve seminerler vb. organizasyonlara uzmanları ve bilim insanlarını davet edecekler ve mütekabiliyet temelinde, halk kültürü alanında ilgili kuruluşlarında ve kendi ülkelerinde saha araştırmalarının düzenlenmesini kolaylaştıracaklardır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Taraflar, mütekabiliyet temelinde, halk kültürü ile ilgilenen kurumlar ile araştırma yapmak için uzman teatisini teşvik edecekler ve tarihi miras, halk kültürü ve geleneksel el sanatları yayınlarının dışında da yayın ve sergiler teati edecekledir.

MADDE 15-

Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek olan çeşitli uluslararası kültürel ve sanatsal etkinliklerden birbirlerini haberdar edecek ve mali olanakları çerçevesinde, birbirlerinin ülkelerinde kendi sanatsal kummlarının konserlerini, gösterilerini ve resim sergilerini düzenlemeyi teşvik edeceklerdir.

ARŞİV, KÜTÜPHANE VE YAYIN MADDE 16-

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Taraflar, arşiv alanındaki işbirliğinin daha fazla teşvik edilmesine yönelik taahhütlerini yeniden teyit ederler.

MADDE 17-

Taraflar, Milli Kütüphaneleri arasında karşılıklı olarak yayın ve dergi teati edeceklerdir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 18-

Taraflar, kendi araştırmacılarına çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla her yıl eşit değerde bir el yazmasının mikrofilmlerini teati edeceklerdir.

MADDE 19-

Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek uluslararası kitap fuarları konusunda birbirlerini haberdar edecek ve yazarlarının tercüme edilmiş edebi eserlerinin yayınlanmasına yardım edeceklerdir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

MADDE 20-

Taraflar, kitap yayınlama, kitap ticareti ve telif haklarıyla ilgili mevzuatları konusunda bilgi teatisini teşvik edeceklerdir.

TİYATRO VE SİNEMA MADDE 21-

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Taraflar, tiyatro alanında temasları ve işbirliğini teşvik edecek ve karşılıklı olarak yönetmenleri davet edeceklerdir.

MADDE 22-

Taraflar, ülkelerinde film haftaları düzenleme olanaklarını araştıracak ve bu amaçla bir ila üç kişilik endüstri temsilcisi heyeti teatisinde bulunacaklardır.

MADDE 23-

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Taraflar, film yapımcıları tarafından ortak film yapımının gerçekleştirilmesini teşvik edeceklerdir.

MADDE 24-

Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek uluslararası film festivallerine profesyonel kısa ve uzun metrajlı filmlerin ve film sanatçılarının (aynı zamanda yönetmen, senarist ve teknik personelin, vb.) katılımını kolaylaştıracaklardır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 25-

Taraflar, birbirlerini, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili uluslararası konferans, panel ve sempozyumlardan haberdar edecek; bu konudaki mevzuatları ve fikri mülkiyet hakları sorunlarından kaynaklanan ihtilafların çözümüyle ilgili bilgi, yayın ve belge teati edeceklerdir.

KÜLTÜREL MİRAS VE ARKEOLOJİNİN KORUNMASI MADDE 26-

Taraflar, sanat eserleri ve kültür varlıklarının yasadışı ithali/ihracı ve transferinin önlenmesinde işbirliği yapacaklar ve kültür varlıklarının yasadışı ticaretini engellemek amacıyla, gümrük örgütleri vasıtasıyla tüm gerekli önleyici tedbirleri alacaklardır.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 27-

Taraflar, arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik ve kültürel ve tarihi mirasın restorasyonu alanlarında yayın teati edeceklerdir.

Taraflar, 10 günlüğüne müzecilik ve restorasyon alanlarında uzman teatisinde de bulunacaklardır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 28-

Taraflar, UNESCO'nun ilgili sözleşmeleri ve imzacısı oldukları diğer uluslararası anlaşmalar uyarınca, kültürel ve tarihi mirasın korunması ve muhafazası alanlarında işbirliğinde bulunacaklardır.

MADDE 29-

Taraflar, arkeolojik kazı yerleri, kentsel sit alanları, doğal sit alanları, anıtsal ve sivil mimari yapıların korunması alanlarında ülkelerinde düzenlenecek kongre, konferans ve sempozyumlara görevlilerini ve bilim adamlarını karşılıklı olarak davet edecek ve katılımlarını teşvik edeceklerdir.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

GENÇLİK VE SPOR MADDE 30-

Taraflar, genel olarak halklar ve özellikle de gençler arasında barış, kardeşlik ve dostluğu pekiştirme ve teşvik aracı olarak sporun önemini kabul ederler. Sporun özellikle halk sağlığına katkısının yanı sıra, eğitici, sosyal ve eğlendirici görevinin önemini de kabul ederler.

Taraflar, bu bağlamda, gençlik toplulukları, kurum ve dernekleri arasında doğrudan temas, değişim ve ortak girişimleri teşvik edeceklerdir. Bu girişim ve faaliyetler, Tarafların ilgili makamları arasında imzalanacak yıllık değişim protokolleri aracılığıyla düzenlenebilir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI MADDE 31-

Taraflar, haber ajansları, basın kuruluşları, radyo ve televizyon kurumlan, gazete ve dergi yayıncıları ve diğer bilgi hizmetleri arasında işbirliğini teşvik edecek ve destekleyeceklerdir.

Taraflar, ayrıca, medya dünyasından şahsiyetleri karşılıklı olarak teati edeceklerdir.

MADDE 32-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Taraflar, ülkelerinin siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına ilişkin karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla, kendi toplumlarınm ulusal, çevresel ve kültürel özelliklerini içeren bilgi teatisini destekleyeceklerdir.

MADDE 33-

Taraflar, kablo teknolojisi ve uydu gibi modern iletişim araçları üzerinden yayın alanında işbirliği yoluyla ücretsiz ve geliştirilmiş bilgi dağıtımını kolaylaştıracaklardır. İşbirliğinin ayrıntıları üzerinde diplomatik yollardan mutabık kalınacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MALİ HÜKÜMLER MADDE 34-

Taraflar, aksi kararlaştırılmadıkça, kişilerin diğer ülkeye gidiş ve dönüş seyahat masraflarını Gönderen Tarafın karşılayacağı hususunda mutabık kalmışlardır.

Kabul Eden Taraf kendi sınırları içinde iaşe, ibate ve yurt içi seyahat masraflarını karşılayacaktır.

MADDE 35-

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Kabul Eden Taraf, aniden hastalanmaları halinde ziyaretçilere, uzun süreli tedavi, acil olmayan biiyük cerrahi operasyonlar, protez dişçiliği ve ortodontiye ilişkin harcamalar hariç olmak üzere, ücretsiz tıbbi tedavi sağlayacaktır.

MADDE 36-

Burs sahiplerine ödemeler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

a) Hayat pahalılığına göre her yıl ayarlanacak olan aylık burs ödeneği.

b) Devlet üniversitelerinde öğrenim ücreti ve kayıt harcından muafiyet.

c) Tedavinin acil ve zaruri olduğu durumlarda, acil olmayan cerrahi operasyonlar, protez dişçiliği ve ortodonti ve uzun süreli tedaviye ilişkin harcamalar hariç olmak üzere, tıbbi tedavi masrafı.

d) Yer mevcut olduğu takdirde, öğrenci yurtlarında konaklama. Konaklama masrafı burs sahiplerince karşılanacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 37-

Aksi belirtilmedikçe, Gönderen Taraf gönderilen kişilerin, heyetlerin ve grupların uluslararası seyahat ücretlerini karşılayacaktır. Bunun uygulamasına ilişkin önkoşullar her defasında diplomatik yollardan belirlenecektir.

MADDE 38-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

İşbu Program çerçevesinde, diplomatik yollardan mutabık kalınacak olası değişiklikler hariç olmak üzere, gerçekleştirilecek sergilerin değişimi aşağıdaki mali hükümler uyarınca düzenlenecektir:

Gönderen Taraf aşağıdakileri sağlayacaktır:

a) "Kapıdan kapıya" ve "çividen çiviye" sigorta ücretleri,

b) Serginin ilk yerine ve serginin son yerinden nakil masrafları,

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

c) Serginin ilk yerine ve serginin son yerinden, sergiye eşlik eden kişilerin seyahat masrafları.

Kabul Eden taraf aşağıdakileri sağlayacaktır:

a) Sergilenecek malzemelerin yurt içi nakil ücretleri,

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

b) Tesislerin kiralanması dahil olmak üzere, serginin tanıtım ve hazırlık masrafları.

c) Aksi kararlaştırılmadıkça, katalog yayın masrafları,

d) Sergiye eşlik eden uzmanın yurt içi seyahat ve konaklama masrafları (daha fazla uzman gerekirse, bunların sayısı ve kalış süresi üzerinde, gerektikçe, diplomatik yollardan mutabakata varılacaktır),

e) Sergilenecek nesnelerin sevkiyatı dahil olmak üzere, gümrükten çekme masrafları. Kabul Eden Taraf ilgili Makamlardan gümrükten çekme iznini ivedilikle temin etmeye çalışacaktır.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

f) Malzemenin hasarı durumunda, Kabul Eden Taraf, Gönderen Tarafa hasara ilişkin talep edilen tüm belgeleri temin etmek zorundadır. Ekspertiz ücreti Kabul Eden Taraf tarafından karşılanacaktır. Gönderen Tarafın sarih onayı olmadan herhangi bir onarıma kati surette izin verilmeyecektir.

GENEL HÜKÜMLER MADDE 39-

İşbu Program dışında tevdi edilen bütün araştırma başvurulan Tarafların ilgili ulusal mevzuatı kapsamında incelenecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 40-

Bursiyer adaylarının seçimi, her yıl ve her bir Tarafta, öneren Taraf Büyükelçiliği'nden en az bir temsilciyi içeren bir Ortak Komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

Seçilen adayların listesi yedek adayları da içermelidir. Sözkonusu listede yer almayan adaylar kabul edilmeyecektir. Adaylara ilişkin doğum tarihi, akademik notlar, yabancı dil bilgisi ve eğitim programı gibi ayrıntılı bilgiler listeye eklenmelidir.

Taraflardan her biri, adayların ve adayların önerdikleri eğitim programlarının kabul görüp görmediğini akademik yılın başlangıcından asgari iki ay önce birbirlerine bildirecekler ve ayrıca hangi kurumlara kayıt yaptıracaklarını da belirteceklerdir. Bursiyerler, Kabul Eden Taraf Büyükelçiliği'nden kesin yola çıkış tarihlerine dair resmi bir bildirim almadıkça Gönderen Taraf ülkesinden ayrılmayacaklardır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 41-

İşbu Program'da öngörülen ziyaret teatileri, burs ve araştırma başvuruları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

Başvurular, diplomatik kanallardan ve asgari 3 ay öncesinden yapılacak olup. Gönderen Taraf, Kabul Eden Tarafa aşağıdaki hususları bildirecektir:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

o Heyetlerin, grupların listeleri veya kişilerin isimleri, özgeçmişleri ve yabancı dil bilgileri.

o Kabul eden Profesör ile Üniversite Bölümünün adının yanı sıra, olası derslerin başlıkları hakkında fikir vermek suretiyle önerilen ziyaret programı.

o Ziyaret tarihleri ile ziyaretin tahmini süresi.

o Araştırma alanıyla ilgili ayrıntılı bilgi.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

- Bu heyetlerin v'arış tarihleri, mümkün olan en kısa sürede ve öngörülen ziyaret tarihinden asgari 20 gün önce, Kabul Eden Tarafa bildirilecektir.

Kabul Eden Taraf, programlanan ayrılış tarihinden asgari 15 gün önce yapılacak bildirimle, ziyaretin kesin kabulünü teyit edecektir.

NİHAİ HÜKÜMLER MADDE 42-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

İşbu Programda öngörülen bütün faaliyetler diplomatik yollardan ve Tarafların ulusal mevzuatına uygun şekilde uygulanacaktır.

MADDE 43-

1. İşbu Program, her iki Tarafın iç onay işlemlerini tamamladığını birbirine diplomatik yollardan bildirmesini takiben, son bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

2. İşbu Programa herhangi bir değişiklik, işbu Programın ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek ek Protokoller tarafından düzenlenecek ve işbu Programın 43. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca yürürlüğe girecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

3. İşbu Program kapsamında münferit olarak mutabık kalınacak eylem planları ve diğer ekler işbu Programın 43. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca yürürlüğe girecektir.

4. İşbu Program, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacak, Taraflardan herhangi biri Program'ın yürürlük tarihinin sona ermesinden (6) altı ay önce işbu Program'ı feshettiği yolunda diplomatik yollardan bildirimde bulunmadığı sürece müteakip birer yıllık sürelerle oiomatik olarak yenilenecektir.

5. Programın sonlandırılması halinde, işbu Program kapsamında başlatılmış bulunan bütün etkinlikler mevcut şartlar ve koşullar altında yürütülecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

6. İşbu Programın yorumlanması veya uygulanmasından kaynaklanabilecek her uyuşmazlık Taraflar arasında müzakere yoluyla çözümlenecektir.

Sana'da 24/11/2012 tarihinde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, tüm metinler aynı ölçüde geçerli olmak üzere, ikişer asıl nüsha halinde imzalanmıştır. Bu Kültürel Değişim Programının yorumunda farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ          YEMEN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA             HÜKÜMETİ ADINA

BÜLENT ARINÇ              SAADAEDEEN ALI SALIM TALIB
BAŞBAKAN YARDIMCISI          SANAYİ VE TİCARET BAKANI

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)