Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması

Karar Numarası: 2013/4607

Karar Tarihi: 08.04.2013

Resmi Gazete Tarihi: 07.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28640

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

20 Ekim 2011 tarihinde Akra'da imzalanan ve 3/1/2013 tarihli ve 6381 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/3/2013 tarihli ve 4940985 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ                 A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı           Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN                 F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


H. YAZICI                E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı


S. KILIÇ                 S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı


M. GÜLER                 C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı             Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı


N. AVCI                 İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı           Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı


M. MÜEZZİNOĞLU              B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı              Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gana Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle "taraflar" olarak anılacaktır),

Bundan böyle, varolan dostluk ilişkilerim güçlendirmeyi arzulayarak,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır;

Madde 1- İşbirliğinin Kapsamı

Taraflar, karşılıklı fayda ve eşitlik temelinde ilgili kanunları çerçevesinde turizm alanında işbirliğini teşvik edecekler, geliştirecek ve artıracaklardır.

Madde 2- Giriş Formaliteleri ve İşlemleri

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Taraflar, iki ülke arasındaki turist trafiğini daha da artırmak için, seyahat/vize işlemlerim,

kendi ulusal yasalarına uygun olarak kolaylaştıracaklardır.

Madde 3- Değişim Programları

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

1) Taraflar, turizmle ilgili bütün alanlarda düzenli değişim programları düzenlenmesini kolaylaştıracak ve destekleyeceklerdir.

2) Taraflar, turizm eğitimi, teknik yardım, eğitim gezisi ve turizm uzmanlan değişimi aracılığıyla değişim programlarında işbirliği yapacaklardır. Yapılacak değişimler Tarafların belirleyeceği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Madde 4- Yatırım

Taraflar, kendi Ülkelerinde geçerli olan yerel kanunlara göre, diğer ülkenin turizm endüstrisi alanında aşağıdaki konularda karşılıklı yatırımı destekleyeceklerdir:

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

a) Turizm altyapısı kalkınması

b) Kapasite oluşturulması,

c) Taraflar tarafından kabul edilecek diğer turizm yatırım çeşitleri

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Madde 5- Çevresel Yükümlülükler

Taraflar, sürdürülebilir turizm gelişimi ile ekoturizm, gençlik turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi vb. turizm çeşitlerinin tenıtırm için işbirliği yapacaklardır.

Madde 6- Turizm Güvencesi ve Güvenliği

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti turistik amaçlı seyahat eden karşılıklı vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için;

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

1) Taraflar, kendi ülkelerinin turizm organizasyonlarına, turistlerin sağlığını ve hayatını tehlikeye atabilecek gezileri de içine alan çeşitli riskler, ani hastalıklar ve talihsiz olayların oluşması ihtimaline dayalı olarak uluslararası yüksek standartlara uygun nitelikte; turistlere sunulacak hizmetlerin, can ve mal güvenliklerinin sigortalanmasını teminen bilgilendirilmeleri ve sigortalanmaları konusunda yardımcı olmalarını tavsiye eder.

2) Taraflar, konaklama tesislerinin ilan ettikleri sınıfta ve standartta hizmet vermelerini sağlayacak şekilde denetim yapacaklar ve yoğun sezonda konaklama tesislerinde hizmet kalitesini koruyacak her türlü önlemleri alacaklardır.

Madde 7- Varolan Yükümlülükler

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

İşbu Anlaşma, bu Anlaşmadan önce Taraflarca imzalanmış diğer uluslararası turizm anlaşmalarından, sözleşmelerinden ve antlaşmalarından doğan yükümlülüklerin yürütülmesini etkilemeyecektir.

Madde 8- Değişiklik

İşbu Anlaşma, Tarafların karşılıklı rızası ile diplomatik kanallarla nota değişiminde bulunmaları yoluyla değiştirilebilir. Yapılacak bu değişiklikler İşbu Anlaşmanın 9. maddesindeki hüküm uyarınca yürürlüğe girer.

Madde 9 Yürürlüğe Girme

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

İşbu Anlaşma, her iki Tarafça da iç yasal prosedürlerin tamamlandığına ilişkin birbirlerine diplomatik kanallardan yapılan son bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde 10- Geçerlilik ve Süre

işbu Anlaşma, beş (5) yıllık süreyle yürürlükte kalacak ve Taraflardan biri süre bitiminden altı ay önce Anlaşmayı feshetme niyetini diplomatik kanallar vasıtasıyla yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikçe müteakip eşit dönemler için otomatik olarak yenilenmiş olacaktır.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Madde 11- Sonuç

İşbu Anlaşma, Taraflardan birinin diğerine altı (6) ay önce diplomatik kanallar vasıtasıyla bildirimde bulunması halinde feshedilebilir.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, aşağıda imzası bulunanlar hükümetleri tarafından usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş olarak işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

İşbu Anlaşma, 20 Ekim 2011 tarihinde Akra şehrinde iki asıl nüsha halinde İngilizce ve Türkçe dillerinde iki metin de eşit derecede geçerli olmak üzere akdedilmiştir. Yorumunda farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Türkiye Cumhuriyeti              Gana Cumhuriyeti
Hükümeti adına                Hükümeti adına


Prof. Dr. Recep Akdağ             Akua Sena Dansua
Sağlık Bakanı                 Turizm Bakam