Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması

Karar Numarası: 2013/4604

Karar Tarihi: 08.04.2013

Resmi Gazete Tarihi: 07.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28640

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

17 Kasım 2012 tarihinde Kahire'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 27/3/2013 tarihli ve 9706 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ                 A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı           Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN                 F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


H. YAZICI                E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı


S. KILIÇ                 S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı


M. GÜLER                 C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı             Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı


N. AVCI                 İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı           Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı


M. MÜEZZİNOĞLU              B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı              Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇALIŞMA VE İSTİHDAM ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaktır),

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağım temenni ederek,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Çalışma hayatı ve istihdam alanlarındaki işbirliğini geliştirilmesine ve güçlendirilmesine yönelik tüm çabaların desteklenmesi yönündeki ortak arzularından hareketle,

aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.

Madde 1-

Taraflar, ulusal mevzuatı çerçevesinde çalışma hayatı ve istihdam alanlarında işbirliği yapacaklardır:.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Madde 2-

Taraflar, aşağıda belirlenen konulara ilişkin mevzuat ve bu mevzuattaki değişiklikler hakkında belge ve bilgi teatisinde bulunacaklar ve birbirlerinin deneyimlerinden istifade etmek amacıyla karşılıklı uzman değişimi yapacaklardır.

a) Çalışma hayatı, toplu iş sözleşmeleri, anlaşmazlıkları giderme, çocuk işçiliğinin önlenmesi, işçi ve işveren ilişkileri, devlet kuruluşlarıyla işveren ve işçi sendikaları arasındaki ilişkiler ve yabancıların çalışma izinleri,

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

b) İş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarının Önlenmesi,

c) Çalışma şartlarının denetimi,

d) İstihdam, istihdam politikaları ve iş piyasasındaki gelişmelerin izlenmesi, malul kişilerin mesleki rehabilitasyonu, kamu ve özel istihdam bürolarının çalışma yöntemleri, işsizler için işe yerleştirme, mesleki eğilim ve mesleğe yöneltme,

e) Uluslararası kuruluşlarla çalışma hayatı ve istihdam alanlarında işbirliği,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

f) Ulusal meslek standartlarının belirlenmesi ve ulusal mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi.

Madde 3-

Taraflar, bu Anlaşma'nın uygulanmasının izlenmesi ve işbirliğine ilişkin konuların gerçekleştirilmesi için bir Ortak Çalışma Komisyonu oluşturmaya karar vermişlerdir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Madde 4-

Bu Anlaşmanın hükümlerini uygulamaya Türkiye Cumhuriyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mısır Arap Cumhuriyet i'nde İşgücü ve Goç Bakanlığı yetkili kılınacaktır.

Madde 5-

Taraflar, bu Anlaşmanın 2. maddesinde belirtilen uzman değişimi ile İlgili olarak içinde bulunulan yılın Aralık ayının sonuna kadar heyet sayısı ve seyahat programı hakkında birbirlerini bilgilendireceklerdir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Taraflar arasında belge, bilgi ve uzman değişimi alanında gerçekleştirilecek işbirliğinin uygulamaya geçirilebilmesi için koordinasyon, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Mısır Arap Cumhuriyeti

tarafından İşgücü ve Göç Bakanlığı Merkezi Dış İlişkiler Bölümünce sağlanacaktın

Madde 6-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Bu Anlaşma maddelerinin yorumu ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar, Taraflar arasında yapılacak istişare ve görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulacaktır.

Tarafların karşılıklı mutabakatıyla bu Anlaşmaya ayrı bir protokol ile değişiklikler ve ilaveler yapılması teklif edilebilir, Sözkonusu değişiklikleri veya ilaveleri içeren protokoller karşılıklı olarak kabul edildikten sonra Anlaşmanın ayrılmaz birer parçası olurlar. Bıı protokoller, 8. maddede belirtilen usulle yürürlüğe girer.

Madde 7-

Konuk heyet seyahat masraflarını ve günlük ha i tıı ahi karsılarken, ev sahibi iaşe, ibate ve yurtiçi ulaşımı üstlenecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Madde 8-

Taraflar, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, için gerekli yasal iç onay süreçlerini tamamladıklarım diğer tarafa diplomatik kanallardan bildireceklerdir. Bu Anlaşma, son bildirimin alındığı gün itibariyle yürürlüğe

girer.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

; Bu Anlaşmanın sona ermesi, başlatılmış veya devam eden faaliyetleri ve : projeleri etkilemeyecektir.

Madde 9-

Bu Anlaşma Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak 17 Kasım 2012 tarihinde Kahire'de imzalanmış olup tüm metinler aynı ; derecede geçerlidir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Bu Anlaşma maddelerinin yorumlanmasında görüş ayrılığına düşülmesi durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti          Mısır Arap Cumhuriyeti
Hükümeti Adına             Hükümeti Adına
Miat Ergün               Mohamed Kamel Amr
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı    Dışişleri Bakanı