Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 06.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28639

ŞEKER DEPOLAMA KESİNTİSİ VE PRİM ÖDEMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/1/2004 tarihli ve 25359 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan "ay başı - ay sonu stoğu ortalaması" ibaresi "prime tabi stok miktarı", "şeker satış fiyatları" ibaresi "temel prim" olarak, (j) bendinde yer alan "ve şeker satış fiyatları" ibaresi ", ortalama fiyat ve kesinti oranı" olarak, (n) bendinde yer alan "aylık ortalama" ibaresi "prime tabi" olarak, (k) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"k) Şeker Satış Fiyatı: Bütçelenecek pazarlama yılı için depolama primi ve kesintisine esas olmak üzere, bütçelenecek pazarlama yılından önceki pazarlama yılının en geç 15 Ağustos tarihine kadar şirketler tarafından Kuruma bildirilecek ürün bazında kg satış fiyatını,"

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"m) Ortalama Fiyat: Şirketlerce bildirilen kristal şeker satış fiyatlarının; A kotası satış tahminleri, satış tahminlerinin bildirilmediği durumlarda ise A kotası tahsis miktarı esas alınarak hesaplanan ağırlıklı ortalamasını,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "miktarlarının" ibaresi "miktarları toplamının" olarak, sekizinci fıkrasında yer alan "satış" ibaresi "prime tabi stok" olarak, dokuzuncu fıkrasının ilk satırında yer alan "ve" ibaresi "ve/veya", ikinci satırında yer alan "bütçe denkliğini sağlayacak" ibaresi "toplam prim tutarı, toplam kesinti tutarına eşit olacak" olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "toplam" ibaresinden sonra gelmek üzere "prime tabi" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "miktar" ibareleri "stok miktarı" olarak, aynı fıkrada yer alan "ilk iki haftası içinde" ibaresi "15 inci gününe kadar" olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan "bütçe denkliği esasına dayalı olarak" ibaresi "toplam prim tutarı, toplam kesinti tutarına eşit olacak şekilde" olarak değiştirilmiştir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.