Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlanmış Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı verilmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 04.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28637

ELEKTRİK PİYASASINDA İNŞAATINA BAŞLANMIŞ OLAN TESİSLERE YENİ ÜRETİM LİSANSI VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli bir üretim lisansına dayalı olarak santral inşaatına başlamış ancak üretim lisansı herhangi bir sebeple iptal edilmiş veya durdurulmuş olan lisans sahiplerine, Kurum tarafından yeni üretim lisansı verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

c) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

e) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için 6446 sayılı Kanun uyarınca verilen izni,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Başvurunun alınması ve sonuçlandırılması

MADDE 4 - (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli bir üretim lisansına dayalı olarak santral inşaatına başlamış ancak üretim lisansı herhangi bir sebeple iptal edilmiş veya durdurulmuş olan lisans sahiplerinin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Kuruma başvurması, Bakanlıkça üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi ile kamu yararı görülmesi şartıyla, ilgili tüzel kişilere Kurum tarafından yeni üretim lisansı verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında Kuruma üretim lisansı başvurusunun yapılmasını takiben, 5 iş günü içerisinde Kurum, Bakanlığa başvuruda bulunarak, santral inşaatının geri dönülemez bir aşamaya gelip gelmediğinin ve tesisin faaliyete geçmesinde kamu yararı olup olmadığının tespit edilmesini talep eder. Bakanlık santral inşaatının geri dönülemez bir aşamaya gelip gelmediğini ve tesisin faaliyete geçmesinde kamu yararı olup olmadığını tespit ederek, konu hakkındaki görüşünü Bakanlığa yapılan başvuruyu takip eden 30 gün içinde Kuruma bildirir.

(3) Bakanlık tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, başvuruya konu üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiği ile kamu yararı bulunduğunun yazılı olarak Kuruma bildirilmesi halinde, Kurum tarafından, ilgili tüzel kişiye ait mevcut üretim lisans başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelerin Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi esas alınarak güncelletilmek suretiyle, ilgili lisans başvurusu, söz konusu bilgi ve belgelerin güncellenmesinin tamamlanma tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve başvuru sahibine yeni üretim lisansı verilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(4) Üçüncü fıkra kapsamında verilen üretim lisansına, tesis tamamlanma tarihlerinin belirlenmesinde referans alınacak sürelere ilişkin Kurul kararı çerçevesinde, inşaat dönemine ilişkin olarak verilebilecek süre, "İnşaat süresi" olarak derç edilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim lisanslarından, haklarında yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olan lisans sahibi tüzel kişilere, üçüncü fıkra kapsamında üretim lisansı verilirken, eşzamanlı olarak mevcut üretim lisansları sona erdirilir.

Diğer izin ve onaylar

MADDE 5 - (1) 4 üncü madde çerçevesinde üretim lisansı verilen tüzel kişi, belgelerin tamamlanmamış olması halinde, üretim tesisi yatırımına başlanması için mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri, lisans alma tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tamamlayarak Kuruma sunmakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde, ilgili tüzel kişi, üretim lisansı ile ilgili tüm faaliyetlerine devam eder. Bu süre içerisinde de gerekli izin, onay, ruhsat ve benzeri belgelerin tamamlanamaması halinde, ilgili tüzel kişinin faaliyetleri, söz konusu izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeler tamamlanıncaya kadar durdurulur. Bu husus, ilgili tüzel kişiye verilecek üretim lisansına dercedilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Kanunun geçici 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belirtilen iznin alınmasının gerekmesi halinde, ilgili tüzel kişi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Kanunda belirtilen süre içinde başvuru yapılması zorunludur.

Kapsam dışı üretim tesisleri

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik hidroelektrik üretim tesisleri için uygulanmaz.

Esas sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 4 üncü madde çerçevesinde üretim lisansı verilen tüzel kişilerin, üretim lisansı verilme tarihinden itibaren iki yıl içerisinde;

a) Esas sözleşmelerini ilgili mevzuata uygun hale getirmeleri,

b) Asgari sermaye şartını sağlamaları,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

zorunludur.

(2) Bu madde kapsamında üretim lisansı verilen tüzel kişinin, birinci fıkrada belirtilen iki yıllık süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, ilgili tüzel kişinin faaliyetleri, söz konusu yükümlülükler tamamlanıncaya kadar durdurulur.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.