24 Nisan 2013 28627 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 1034 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2013/4557 İstanbul İli, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

- Sivas İli Hafik İlçesi Merkez Bucağı Çukurbelen Köyünün, Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

- Diyarbakır İli Bismil İlçesi Salat Bucağı Akoba, Diktepe ve Kocalar Köylerinin, Batman İli Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanmaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı No: (2013/15)- İşkolu Tespit Kararı No: (2013/15)

- İşkolu Tespit Kararı No: (2013/17)- İşkolu Tespit Kararı No: (2013/17)

- İşkolu Tespit Kararı No: (2013/19)- İşkolu Tespit Kararı No: (2013/19)

- İşkolu Tespit Kararı No: (2013/22)- İşkolu Tespit Kararı No: (2013/22)

- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

- Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ- Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/4/2013 Tarihli ve 2013/57 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/4/2013 Tarihli ve 2013/59 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/4/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-23 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri