07 Şubat 2013 28552 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4237 Yozgat-Musabeyli Projesi ile Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi Kapsamında Bazı Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4239 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2013/4249 Hatay İlinde Tesis Edilecek Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4250 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait "380 kV Tortum Trafo Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi" Kapsamında Trafo Merkezi Sahası ile Bu Sahaya Ulaşımı Sağlayacak Bağlantı Yolu Güzergahına İsabet Eden Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4253 Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesinde Tesis Edilecek Burçak Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4257 İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4260 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda İptal-İhdas Yapılması Hakkında Karar

- 2013/4261 Ordu İli, Çatalpınar İlçesinde Tesis Edilecek Irmak Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Kamulaştırılmasına İlişkin 16/7/2012 Tarihli ve 2012/3433 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2012/4151 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012/4151 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğ

- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri