Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28540

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin hizmet grupları aşağıda gösterilmiştir."

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

"a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube müdürü.

2) Şef."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselmeye tabi olmayan kadrolarda aranan şartlar

MADDE 6 - (1) Görevde yükselmeye tabi olmayan kadrolar; çevre ve şehircilik il müdürü, altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı ve bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı kadrolarıdır. Bu kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda;

a) Çevre ve şehircilik il müdürü unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversite veya yüksekokulların mühendislik, mimarlık fakültelerinin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, çevre mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge planlama ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversite veya yüksekokulların mühendislik, mimarlık fakültelerinin inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge planlama ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup, bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümleri ile üniversitelerin fen fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

d) Çevre ve şehircilik il müdürü ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü unvanlı kadrolara atanabilmek için, birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinde yer alan şartlarla birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak

şartları aranır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "ekonomist" ibaresinden sonra gelmek üzere ",veteriner hekim" ibaresi; (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "şoför," ibaresinden sonra gelmek üzere "laborant, teknisyen, teknik ressam, fen memuru ve programcı" ibaresi; aynı bendin (2) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiş ve mevcut (3) numaralı alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"3) Laborant, teknisyen, teknik ressam, fen memuru ve programcı unvanlı kadrolarda bulunanlarda öğrenim süresi en az iki yıl olan yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olmak,"

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde ve 27 nci maddesinde yer alan "26/2/2006" ibaresi "11/2/2006" olarak değiştirilmiştir.

"1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,"

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
21/1/2012         28180