Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Bünyesinde Kurulması Öngörülen Bölgesel Konut Edindirme Programı Fonuna Hibe Sağlanmasına İlişkin Karar

Karar Numarası: 2013/4198

Karar Tarihi: 04.01.2013

Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28540

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası bünyesinde kurulması öngörülen Bölgesel Konut Edindirme Programı Fonuna 1.000.000 Avro tutarında hibe sağlanmasına ilişkin olarak 23 Ekim 2012 tarihinde imzalanan ekli Anlaşmanın yürürlüğe girmesi; Başbakan Yardımcılığının 11/12/2012 tarihli ve 19604 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               
               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN              C. YILMAZ                   E. GÜNAY               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER               İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Bölgesel Konut Programı Fonu kapsamında

BAĞLILIK ANLAŞMASI

İşbu Bağlılık Anlaşması ("Bağlılık Anlaşması");

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Hazine Müsteşarlığı (İnönü Bulvarı No:36, 65510 Ankara/Türkiye) tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ("Donör").

ve

Avrupa Kalkınma Bankası Konseyi (55 Avenue Kleber, 75116 Paris, Fransa) ("AKKB" veya "Fon Yöneticisi")

Bundan böyle birlikte "Taraflar", her biri ise "Taraf' olarak anılacaktır; arasında imzalanmıştır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Bölgesel Konut Programı Fonu (BKF Fonu)'na Donör'ün katılımı ve katkısı ile ilgili olarak;

(A) Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler hakkmdaki Saraybosna süreci kapsamında Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ (Paydaş Ülkeler) ülkelerinin ortak girişiminin bir parçası olarak "Batı Balkanlardaki Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler için Kalıcı Çözümler" oluşturmak amacıyla, AKKB tarafından yönetilmek üzere, BKF Fonu kurulmuştur.

(B) BKF Fonunun amacı, Bölgesel Konut Edindirme Programı çerçevesinde Ülke Konut Projesi ile ilgili olarak Paydaş Ülkelere hibeler sağlamak amacıyla ülkeler ve kurumlar tarafından sağlanan katkılar ile bir kaynak havuzu oluşturulmaktadır.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(C) AKKB BKF Fonunu yönetecektir ve tüm Fon Kaynaklan BKF Fonu (ekli) Genel Şartlan (Genel Şartlar değişiklik hükümleri uyarınca zaman zaman tadil edilebilir "Genel Şarlar") uyannca, kabul edilebilir, kullanılabilir, taahhüt edilebilir, harcanabilir veya bertaraf edilebilir olacaktır.

(D) Donör; (i) BKF Fonuna katkı taahhüdünü, (ii) Genel Şartlar ile işbu Bağlılık Anlaşması uyannca, BKF Fonuna yapılan katkı tutanmn kullanımı ve yönetimini onayladığım, (iii) Genel Şartlar uyannca Bağışçılar Meclisine katılımı ile (iv) BKF Yönlendirme Komite Usul Kurallan uyannca BKF Yönlendirme Komitesine katılımım teyit etmektedir

Taraflar bu konularda aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

1. BKF Fonunun Genel Şartlan

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Donör; (i) bu Bağlılık Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli olacak olan Genel Şartlann (ve ekinin) bir kopyasını aldığını, (ii) BKF Fonuna yapılan herhangi bir katkıya ilişkin olarak (Ek-1 'deki forma uygun yapılmış Hibe Anlaşması kapsamında herhangi bir katkının) Genel Şartların uygulanabilir olduğunu tam olarak kabul eder.

2. Katkılar

Donör, Ek-1 de yer alan ve AKKB ile yapılan Hibe Anlaşması'nda belirtilen amaç doğrultusunda BKF Fonu'na katkı taahhüdünü onaylar.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

3. Bildirimler

BKF Fonu ile ilgili tüm konular gerektiğinde, Tarafların aşağıda belirtilen temsilcilerine bildirilecektir.

Donör İçin:

Hazine Müsteşarlığı Evren Dilekli Genel Müdür Vekili

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek- Ankara-T ürkiye

Tel: +90 312 204 73 62-63 Fax:+90 312 204 73 66-67

Fon Yöneticisi İçin:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Çalışma ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Müdürlüğü

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası

55, Avenue Kleber

75116 Paris, Fransa

Tel:+331 47 55 71 51

Fax:+331 47 55 71 55

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

E-Mail: CEB-donorrelations@coebank.org

4. Genel İlkeler

a) Burada kullanılan tüm terimler İşbu Bağlılık Anlaşmasının yürürlüğe girdiği esnada yürürlükte olduğu şekliyle Genel Şartlarda kendilerine atfedilen anlamı taşır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

b) İşbu Bağlılık Anlaşması ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü ihtilaf Genel Şartlar Madde 7 (Uyuşmazlık Çözümü) şartlarına uygun olarak çözülecektir.

c) Donör İşbu Anlaşmanın yürürlüğü için gerekliliklerinin tamamlandığına ilişkin Fon Yöneticisi bildirir. İşbu Bağlılık Anlaşması Donör'ün bildirim tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Tarafların her biri için, İngilizce dilinde, iki orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Adına:

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Evren Dilekli

Hazine Müsteşarlığı

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Vekili

23 Ekim 2012

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Adına:

Mikolaj Dowgielewicz

Başkan Yardımcısı

Tarih:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

BAŞBAKANLIK

Hazine Müsteşarlığı

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Bölgesel Konut Edindirme Programı Fonu'na İlişkin

HİBE ANLAŞMASI

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Çalışma ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Müdürlüğü

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası

55, Avenue Kleber

75116 Paris, France

Tarih: 23 Ekim 2012 Sayın İlgili,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Bölgesel Konut Edindirme Programı Fonu (BKF Fonu) kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti (Donör) ile Avrupa Kalkınma Bankası Konseyi arasında 23 Ekim 2012 tarihi itibari ile imzalanmış olan Bağlılık Anlaşması'na atfen,

Türkiye Cumhuriyetinin BKF Fonuna toplam 1.000.000.- Avro (Bir milyon Avro) tutarında katkı yapma isteğine ilişkin sizi bilgilendirmekten memnuniyet duyanm.

Hibe, Bağlılık Anlaşması imza tarihinden itibaren 6 ay içinde tek seferde Avro bazında nakit olarak ödenecektir.

Donör ödeme tarihinden önceki iki iş günü içerisinde, hibe tutarının ödeme tarihi valörü ile yapılacağına ilişkin Fon Yöneticisini bilgilendirecektir. İşbu bildirim Fon Yöneticisine hitaben eposta ile yapılacaktır:

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Çalışmalar ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Müdürlüğü Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası

55, Avenue Kleber

75116 Paris, France

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Tel: +331 47 55 71 51

Fax:+331 47 55 71 55

Email: CEB-donorrelations@coebank.org

Hibe tutan Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası adma açılan Avro hesabı aracılığıyla Fon Hesabına yatırılacaktır:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

SWIFT kodu CEFP FR PP Hesap Numarası 04405734 IBAN DE44500700100928738400 BIC kodu DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT Taunusanlange 12,

60325 Frankfurt am Main,

Euro üzerinden "BKF fonu Hesabı" göstergeli

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Hibe tutan belirli bir Ülke Konut Projesine işaret etmeden aktarılacaktır.

Ben burada kullanılan terimlerin BKF Fonu Genel Şartlarında (Genel Şartlar) kendilerine atfedilen anlamı taşıdığını onaylarım. Türkiye Cumhuriyeti, işbu Anlaşmanın tabi olduğu Genel Şartlarda atfedilen edilen koşullan içerdiğini ve uyumlu olduğunu kabul eder.

Saygılanmla Evren Dilekli

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Vekili 23 Ekim 2012

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Avrupa Kalkınma Bankası Konseyi için uygundur:

İsim : Mikolaj Dowgielewicz Unvan: Başkan Yardımcısı Tarih :