Anayasa Mahkemesi Başkanlığından

İşçi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Karar Tarihi: 3.1.2013

Esas No: 2011/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar No: 2013/5

Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28533

Özü: İşçi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

İşçi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 16. maddesi uyarınca, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN'ın katılımıyla İşçi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesine ilişkin olarak 14.12.2011 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2- Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

OYBİRLİĞİYLE, karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

İşçi Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2010 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2010 yılı gelirlerinin 1.698.928,37 TL, giderlerinin 1.589.502,08 TL, dönem sonu alacaklarının 10.494,74 TL olduğu, 98.931,55 TL'nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2011 yılına devredildiği anlaşılmaktadır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Partinin 2010 yılı kesin hesabının, Parti Meclisince 27.6.2011 tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Partinin 2010 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle 2010 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1- Genel Merkez Gelirleri

Partinin Genel Merkez gelirleri 381.281,84 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 25.334,43 TL'si bağış gelirleri, 190.342,00 TL'si örgütlerden gönderilen gelirler, 5.090,14 TL'si tazminat gelirleri, 38.674,39 TL'si 2009 yılından devreden nakit, 121.840,88 TL'si ise yıl sonundaki borçlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 1.317.646,53 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 486.978,40 TL'si aidat gelirleri, 490.893,98 TL'si bağış gelirleri, 147.632,00 TL'si alınan örgüt yardımları, 9.577,70 TL'si parti etkinlik gelirleri, 5.704,33 TL'si satış gelirleri, 2.855,00 TL'si mal varlığı gelirleri, 11.487,85 TL'si diğer parti gelirleri, 155.725,38 TL'si 2009 yılından devreden nakit, 6.791,89 TL'si ise yıl sonundaki borçlardan oluşmaktadır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Partinin Genel Merkez giderleri 370.073,08 TL olarak gösterilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Bunun 240.974,91 TL'si genel yönetim giderleri, 129.098,17 TL'si ise önceki yıldan kalan borç ödemelerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2011 yılına devreden nakit mevcudu 936,02 TL ve dönem sonu alacağı 10.272,74 TL'dir.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 1.219.429,00 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.209.823,13 TL'si genel yönetim giderleri, 9.605,87 TL'si ise önceki yıldan kalan borç ödemelerinden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2011 yılına devreden nakit mevcudu 97.995,53 TL ve dönem sonu alacakları 222,00 TL'dir.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Partinin 2010 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2010 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

IV- SONUÇ

İşçi Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2010 yılı kesin hesabında gösterilen 1.698.928,37 TL gelir, 1.589.502,08 TL gider ve 10.494,74 TL dönem sonu alacağı ile 98.931,55 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna, 3.1.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan            Başkanvekili         Başkanvekili
Haşim KILIÇ         Serruh KALELİ        Alparslan ALTAN
                      
Üye             Üye             Üye
Mehmet ERTEN         Serdar ÖZGÜLDÜR       Osman Alifeyyaz PAKSÜT
                      
Üye             Üye             Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ      Recep KÖMÜRCÜ        Burhan ÜSTÜN
                      
Üye             Üye             Üye
Engin YILDIRIM        Nuri NECİPOĞLU        Celal Mümtaz AKINCI
                      
Üye             Üye             Üye
Erdal TERCAN         Muammer TOPAL        Zühtü ARSLAN

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)