03 Ocak 2013 28517 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2012/4068 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Konularda İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/4068 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Konularda İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/4061 Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/4062 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Adının Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/4063 Çankırı İlinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Çankırı Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/4064 Bazı Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına İlişkin Karar

- 2012/4072 Ankara İli, Nallıhan İlçesinde Tesis Edilecek Karaköy Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/4085 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

- Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Aksaray Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maltepe Üniversitesi Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/82)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/82)

- Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2013/1)- Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2013/1)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E: 2012/2798;K: 2012/3332)- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E: 2012/2798;K: 2012/3332)

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E: 2012/2799;K: 2012/3333)- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E: 2012/2799;K: 2012/3333)

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E: 2012/3285;K: 2012/3591)- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E: 2012/3285;K: 2012/3591)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri