19 Aralık 2012 28502 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/4020 Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tunus Cumhuriyeti'ne Sağlanan Kredi ve Hibeye İlişkin Olarak İki Ülke Arasında 8 Kasım 2012 Tarihinde İmzalanan Anlaşmaların, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2012/4020 Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tunus Cumhuriyeti'ne Sağlanan Kredi ve Hibeye İlişkin Olarak İki Ülke Arasında 8 Kasım 2012 Tarihinde İmzalanan Anlaşmaların, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- 2012/4024 Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) 5. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2010) Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/4024 Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) 5. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2010) Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/4025 Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 1-A Çerçevesinde 2012 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasının Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar- 2012/4025 Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 1-A Çerçevesinde 2012 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasının Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2012/3994 Rekabet Kurulu Üyeliğine Kenan TÜRK'ün Atanması Hakkında Karar

- 2012/4053 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- İşkolları Yönetmeliği- İşkolları Yönetmeliği

- Mera Kanununun 30 uncu Maddesi Gereğince Yapılacak Tahsilatlar ile Ödenecek Huzur Haklarına İlişkin Yönetmelik- Mera Kanununun 30 uncu Maddesi Gereğince Yapılacak Tahsilatlar ile Ödenecek Huzur Haklarına İlişkin Yönetmelik

- Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine Ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine Ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ- Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/15)- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/15)

- Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ- Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

- Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ- Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

- Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ- Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/12/2012 Tarihli ve 2012/182 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/12/2012 Tarihli ve 2012/183 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

- Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)'nın Kabulüne Dair 22/10/2012 Tarihli ve 2012/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı- Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)'nın Kabulüne Dair 22/10/2012 Tarihli ve 2012/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri