Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları

Seri No: LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2013 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİ

Sayı/Sıra No:

Tarih: 19.12.2012

Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28502

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında "İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı yeniden değerleme oranını %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda artırılarak uygulanması gerekmektedir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

|-----------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|                  |KANUNDA ÖNGÖRÜLEN|2012 YILINDA   |2013 YILINDA   |
|                  |PARA       | UYGULANACAK   | UYGULANACAK   |
|                  |CEZALARI     |PARA       |PARA       |
|                  |         |CEZALARI     |CEZALARI     |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|İLGİLİ KANUN MADDESİ        |(YTL)      |(TL)       |(TL)       |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının |500.000,0    |679.629     |732.640      |
|(a) Bendi             |         |         |         |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının |250.000,0    |339.814     |366.319      |
|(b) Bendi             |         |         |         |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının |50.000,0     |67.962      |73.263      |
|(c) Bendi             |         |         |         |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının |100,-      |134       |144        |
|(ç) Bendi             |         |         |         |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|16 ncı Maddenin Dördüncü      |1.000,-     |1.358      |1.463       |
|Fıkrası              |         |         |         |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|