Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

Elektrik Piyasası Kanununun 11 İnci Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Seri No:

Sayı/Sıra No:

Tarih: 19.12.2012

Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28502

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında "İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı yeniden değerleme oranını %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit ve ilan etmiştir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

|-----------------------------------+----------------+----------------+-----------------|
|                  |KANUNDA     |2012 YILINDA  |2013 YILINDA   |
|                  |ÖNGÖRÜLEN PARA |UYGULANACAK   |UYGULANACAK   |
|                  |CEZALARI    |PARA CEZALARI  |PARA CEZALARI  |
|-----------------------------------+----------------+----------------+-----------------|
|İLGİLİ KANUN MADDESİ        |(YTL)      |(TL)      |(TL)       |
|-----------------------------------+----------------+----------------+-----------------|
|11 inci Maddenin Birinci      |200.000,-    |271.851     |293.055     |
|Fıkrasının (a) Bendi        |        |        |         |
|-----------------------------------+----------------+----------------+-----------------|
|11 inci Maddenin Birinci      |250.000,-    |339.814     |366.319     |
|Fıkrasının (b) Bendi        |        |        |         |
|-----------------------------------+----------------+----------------+-----------------|
|11 inci Maddenin Birinci      |300.000,-    |407.777     |439.583     |
|Fıkrasının (c) Bendi        |        |        |         |
|-----------------------------------+----------------+----------------+-----------------|
|11 inci Maddenin Birinci      |400.000,-    |543.703     |586.111     |
|Fıkrasının (d) Bendi        |        |        |         |
|-----------------------------------+----------------+----------------+-----------------|
|11 inci Maddenin Birinci      |450.000,-    |611.666     |659.375     |
|Fıkrasının (e) Bendi        |        |        |         |
|-----------------------------------+----------------+----------------+-----------------|
|11 inci Maddenin Birinci      |500.000,-    |679.629     |732.640     |
|Fıkrasının (f) Bendi        |        |        |         |
|-----------------------------------+----------------+----------------+-----------------|