Türkiye Bankalar Birliğinden

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28502

MADDE 1 - 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"n) Risk merkezi raporunun, 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtilen teslim yöntemlerine ilave olarak üyeler aracılığıyla teslimi dahil, diğer teslim yöntemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek"

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Müşteri bazında kredi limiti ve kredi riski bildirimi yapan üyeler, müşterisi olanlar ve müşterisi olmayanlar hakkında sorgu bazında kredi limiti ve kredi riski bilgisini, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgilerini ve ödenen çek bilgisini münferiden alabilir."

"(3) Karşılıksız çek bilgileri ve ödememe protestoları dönemsel olarak üyeler ile paylaşılır."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bankalar Birliği yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
10/4/2012         28260