Bakanlar Kurulundan

Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) 5. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2010) Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

Karar Numarası: 2012/4024

Karar Tarihi: 06.12.2012

Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28502

Hükümetimiz adına 22 Ekim 2012 tarihinde imzalanan ekli "Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) 5. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2010) Değiştiren Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/11/2012 tarihli ve HUM/4603574 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY                B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı           Başbakan Yardımcısı


İ. N. ŞAHİN              F. ŞAHİN                    M. Z. ÇAĞLAYAN              N. ERGÜN
Adalet Bakanı V.           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı             Ekonomi Bakanı


T. YILDIZ               S. KILIÇ                    R. AKDAĞ                 H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı


İ. N. ŞAHİN              C. YILMAZ                   E. GÜNAY                 M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı         Maliye Bakanı


Ö. DİNÇER               İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı


R. AKDAĞ               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı


(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Bir tarafta,

Türkiye Cumhuriyeti nam ve hesabına hareket edeıı, burada bundan böyle "Türkiye" olaıak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve,

Diğer tarafla,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Avrupa Birliği nam ve hesabına hareket eden, bundan böyle "Komisyon" olarak anılacak olan Avrupa Komisyonu

Bundan böyle müştereken "Akit Taraflar" olarak anılacaktır.

AKİT TARAFLAR:

]) Katilım Öncesi Yardım Aracı, (AT)i085/2006 sayılı' Konsey Tüzüğü (bundan böyle "IPA Tüzüğü" olarak anılacaktır) ile oluşturulduğundan; 5. Bileşeni (bundan böyle "IPARD" olarak anılacaktır) kapsamında, aday ülkelerde kırsal kalkınmaya yönelik katılım öncesi tedbirleri desteklemek amacıyla Avrupa Birliği mali katkısı sağladığından;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2) IPA Tüzüğü Ek l'e göre Türkiye, IPARD kapsamında bir yararlanıcı olmaya uygun olduğundan;

3) IPA Tüzüğü'nün 7(1). maddesi uyarınca, bu Tüzük kapsamındaki yardımlar, çok ytllt gösterge planlama belgelerinde tanımlanan önceliklere uygun olarak, ülke ve bileşenlere göre oluşturulan çok yıllı programlar vasıtasıyla sağlandığından;

4) Komisyon, 29 Haziran 2009 tarihinde, IPA Tüzüğü'nün 6. maddesinin 5 ve 6. paragrafları uyarınca üç yıllık bir perspektif için (2009-201 1), Türkiye için Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesini (MIPD) kabul ettiğinden;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

5) 25 Şubat 2008 tarihli ve C(2008)691 sayılı Komisyon Kararı ile Türkiye için Çok Yıllı Tanm ve Kusa! Kalkınma Programı (bundan böyle "Program" olarak anılacaktır) onaylandığından; Program, son olarak 22 Haziran 2011 tarihli ve C(2011)4216 sayılı Karar ile değiştirildiğinden;

6) IPA Tüzüğü'nü uygulamaya koyan (AT)718/2007 sayılı2 Komisyon Tüzüğü'nün (bundan böyle "Uygulama Tüzüğü" olarak anılacaktır) 8(1). Maddesi uyarınca, söz konusu Karar, 25 Haziran 2002 tarihli ve (AT, Euratom) 1605/2002 sayılı3 Avrupa Topluluklarının genel bütçesine ilişkin Mali Tüzük (bundan böyle "Mali Tüzük" olarak anılacaktır) hakkında Konsey Tüzüğü'nün 75(2). maddesi uyarınca finansman konusunda bir kararı teşkil ettiğinden;

7) Türkiye ile Avnıpa Komisyonu arasında 24 Aralık 2008 tarihinde akdedilen Çerçeve Anlaşma, Türkiye'ye yapılacak AB mali yardımına ilişkin işbirliğinin kurallarını belirlediğinden; Türkiye ile Komisyon arasında 27 Temmuz 2010 tarihinde akdedilen Sektörel Anlaşma, Çerçeve Anlaşma'mn hükümlerini tamamladığından ve Programın yürütülmesine ilişkin spesifik hükümleri kapsadığından;

8) Çok Yıllı Finansman Anlaşması, Programdaki değişiklikleri onaylayan 24 Ekim 2008 tarihli ve C(2008)6100 saydı Komisyon Kararı uyarınca, Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 24 Kastın 2011 tarihinde akdedildiğinden, söz konusu Anlaşma, Programın ve bu Programda yapılacak herhangi bir değişikliğin uygulanabilmesi için Avrupa Birliği'nin 2007 -2010 yılları arasındaki Türkiye için mali taahhütlerini ortaya koyduğundan ve Mali Tüzük'iin 166(3)(a). maddesi uyarınca bu taahhütlerin geçerli olduğu dönemi belirttiğinden,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

9) Bu itibarla, söz konusu Çok Yıllı Finansman Anlaşması'nın Eki yerine 2007-201 1 yılları mali dönemini kapsayan işbu Anlaşma Ekinin geçmesi gerektiğinden,

--------------------------------------------------
1 ABRG L 210, 31.7.2006, s.82
2 ABRG L 170, 29.6.2007, s.l
3 ABRG L 248, 16.9.2002, s.l

Madde I- Amaç

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Bu Anlaşma, Ek'tc yer alan 2007-2011 yılları kapsamında Avrupa Birliği'nin Türkiye için mali taahhütlerini belirler. Söz konusu Ek, Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında 24 Kasını 2011 tarihinde akdedilen Çok Yıllı Finansman Anlaşması'nııı Ek'inin yerine geçmektedir.

Madde 2- Yürürlüğe Giriş

Bu Anlaşma, Akit Tarafların anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli bütün işlemleri tamamladıklarım birbirlerine bildirdiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 3- İmza

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Bu Anlaşma İngilizce ve Türkçe dillerinde, ikişer nüsha halinde yapılmıştır. İki metin arasında farklılık olması veya yorum farkı bulunması halinde İngilizcc dilindeki metin geçerlidir.

Yirmiiki Ekim İkibinoniki günü Ankara'da ve Altı Kasım İkibinoniki Salı günü Brüksel'de düzenlenmiştir.

Avrupa Komisyonu aduta:

Jose Manuel SILVA RODRIGUEZ 
Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürü


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına:
Büyükelçi M.Haluk ILICAK 
Ulusal IPA Koordinatörü, Müsteşar Avrupa Birliği Bakanlığı

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

2007 - 2011 dönemi için IPA' nın Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) kapsamında Avrupa Birliği katkısının yıllık maksimum miktarı (AVRO cinsinden) {bütçe kalemi 05.0502)

IPARD'ın Yıllık Katkısı (AVRO cinsinden)

|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Yıl         |2007        |2008        |2009        |2010        |2011         |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Toplam IPARD    |20.700.000     |53.000.000     |85.500.000     |131.300.000     |172.500.000     |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)