Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tunus Cumhuriyeti'ne Sağlanan Kredi ve Hibeye İlişkin Olarak İki Ülke Arasında 8 Kasım 2012 Tarihinde İmzalanan Anlaşmaların, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

Karar Numarası: 2012/4020

Karar Tarihi: 4.12.2012

Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28502

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Tunus Cumhuriyeti'ne 200.000.000 ABD Doları tutarında kredi ve 50.000.000 ABD Doları tutarında hibe sağlanmasına ilişkin olarak iki ülke arasında 8 Kasım 2012 tarihinde imzalanan ekli Anlaşmaların, imza tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi; Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne dayanan Başbakan Yardımcılığının 27/11/2012 tarihli ve 18878 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu ve 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

İ. N. ŞAHİN              F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı V.           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  C. YILMAZ               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı V.          Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN              C. YILMAZ                   E. GÜNAY               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER               İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı


( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan sonra "Kreditör" olarak anılacaktır) ve Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığınca temsil edilen Tunus Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan sonra "Borçlu" olarak anılacaktır; bundan sonra birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.)

- Taraflar arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkiler çerçevesinde,

- Taraflar arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesini dileyerek,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

Madde 1- Miktar ve Amaç

1.1 Kreditör, işbu Anlaşmada belirlenen kayıt ve şartlara bağlı kalarak, borçluya 200.000.000 ABD Doları (bundan sonra "Kredi" olarak anılacaktır) tutarını aşmayacak bir kredi sağlayacaktır. Kredi ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı hızlandırmak amacıyla Borçlunun kamu kurumlan tarafından gerçekleştirilecek kamu sektörü altyapı projelerinin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilecektir.

Madde 2- Ödeme tslemi

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2.1 Borçlu, Madde 9'da listelenen bütün yürürlük şartları karşılanmadığı (Yürürlük Şartları) ve bu şartların her biri şeklen ve esasen Kreditörü tatmin etmediği sürece, hiçbir kullanım talebinde bulunamaz.

2.2 Bu Kredi Anlaşması kapsamındaki kullanımlar Kreditör tarafından her biri 100.000.000 ABD Dolan tutanndaki iki dilim halinde yapılacaktır. Madde 9'da belirtilen tüm şartların gerçekleşmesi ve Madde 8'de listelenen olaylardan herhangi birisinin meydana gelmesi neticesinde oluşacak temerrüt durumunun gerçekleşmemesi veya devam etmemesi şartıyla, birinci dilim Kredi Anlaşmasının Madde 11 hükmü uyarınca yürürlüğe girmesinden sonra, ikinci dilim ise 30 Ocak 2013'e kadar transfer edilecektir. Eğer işbu Anlaşma yukanda belirtilen tarihlerde yürürlüğe girmezse, Taraflar yeni kullanım tarihleri belirleyecektir.

2.3 Her dilim Borçlunun, detayları aşağıda verilen banka hesabına transfer edilecektir,

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Tunus Merkez Bankası'nm Hesap Numarası: 10939791

(Swift BIC: BCTNTNTT) ile CITIBANK NYC USA (Swift BIC: CITIUS33)

2.4 Borçlu her dilimin almdı bilgisini Kreditöre hemen bildirecektir.

2.5 KreditÖr tarafından istenildiği takdirde, Borçlu Kreditöre her dilime ait gerçek kullanım alanlarına ilişkin bilgi sunacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Madde 3- Vade ye Faiz

3.1 Kredinin vadesi bu Anlaşma tarihinden itibaren 2,5 (iki buçuk yıl) yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 6 (altı) yıldır.

3.2 Madde 3 uyarınca kredinin kullanılmış ve geri ödenmemiş anapara tutan üzerinden Kredıtörün Borçlunun banka hesabına her bir kullanım tutarını aktardığı tarihten başlayarak alt aylık bazda faiz tahakkuk ettirilir. Faiz oranı yıllık %1,5 olacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Madde 4- Geri Ödeme ve Faiz Ödemesi

4.1 Borçlu, her yılm 30 Mayıs ve 30 Kasım tarihlerinde (bundan sonra bu tarihler ayrı ayrı "Geri Ödeme Tarihi", topluca "Geri Ödeme Tarihleri" olarak anılacaktır) olmak üzere, 8 (sekiz) eşit altı aylık taksitler halinde ekte belirtilen Geri Ödeme Takvimine göre krediyi geri ödeyecektir. Son taksit tutan Kredinin bakiyesine eşit olacaktır. Kredi kapsamındaki kullanımların tamamlanmasının ardından Kreditör tarafından Geri Ödeme Takvimi revize edilecek ve Borçluya sunulacaktır.

4.2 Borçlu, her bir kullanım miktarı için 30 Mayıs 2013'den başlayarak her yılın 30 Mayıs ve 30 Kasım tarihlerinde olmak üzere,(bundan sonra Faiz Ödeme Tarihi olarak anılacaktır,) faiz ödeyecektir ve her Faiz Ödeme Tarihinde Borçlu tarafından ödenmesi gereken faiz, Krediden bütün çekişlere ilişkin Borçluya ait ödenmemiş borç miktarına tahakkuk eden toplam faize eşit olmalıdır.

4.3 Eğer herhangi bir kullanım faiz ödeme tarihinden 10 iş günü, öncesine kadar yapılmış ise, bu kullanıma ait faiz bir sonraki faiz ödeme tarihinde ödenecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

4.4 Tüm geri ödemeler ve ödemelerin yanı sıra Madde 5 kapsamında oluşabilecek herhangi Temerrüt Faiz Ödemeleri, herhangi bir mahsuplaşma veya karşı talepte bulunmaya tabi olmaksızın, açık ve net bir şekilde kesintisiz, mahsuplaşma ve karşı talepten ari olacak şekilde, Kreditörün aşağıda detayları verilen Banka hesabına yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti ABD Dolar Hesabı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkez Bankası Ankara Şubesi IBAN No: TR7200001001Ü00008576Û1000

New York Federal Rezerv Bankasındaki ((Swift BIC: FRNYUS33), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nm Hesap Numarası: 021086032 (Swift BIC: TCMBTR2A)

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Madde 5- Temerrüt Faizi

5.1 işbu Kredi Anlaşması kapsamında vadesi gelmiş ve muaccel olan herhangi bir tutann herhangi bir sebeple tam olarak ve vadesinde ödenmemesi halinde, Borçlu Kreditöre vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süreye kadar hesaplanacak olan temerrüt tutan üzerinden Kreditörün takdirinde olmak üzere Madde 3.2'de belirlenen faiz oram üzerine eklenecek yıllık %l (yıllık yüzde bir) oranında gecikme faizi ödeyecektir.

5.2 Temerrüt faiz oranı bir yıl 360 gün ve gerçek gün sayısı esasına dayalı olarak hesaplanacaktır.

Madde 6- Ödemelerin Genel Olarak Hesaplanması

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

6.1 Faiz, her kullanım transfer tarihinden başlayan ve vade tarihinde sona eren dönem için bir yıl 360 gün ve geçen gerçek gün sayısı esasına dayalı olarak ve Madde 3.2'de belirtilen faiz oram kullanılarak yıllık olarak hesaplanacaktır.

6.2 Borçlu, Kredi Anlaşması kapsamındaki ödeme yükümlülüklerine karşı; alıkoyma, mahsup etme veya karşı talepte bulunma haklarına haiz değildir.

6.3 Kreditör tarafından Borçluya bildirilecek kullanım tarihi, faiz hesaplamasında kullanılacak tarih olacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Madde 7- Maliyetler ve Ücretler

7.1 Borçlu bu Anlaşmanın hüküm ve icrasına bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti dışındaki tüm vergi ve diğer kamu giderleri ile kredi kullanımları ile bağlantılı olarak oluşan tüm transfer ve tahakkuk dönüşüm maliyetlerini karşılayacaktır.

7.2 Kreditör her ne olursa olsun kredi tutan dışmda doğrudan veya dolaylı herhangi bir ek maliyet karşılamayacaktır.

Madde 8- Temerrüt Hali

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

8.1 Kreditör, aşağıda listelenen, önemli neden içeren bir olayın (Temerrüt Hali), gerçekleşmesi halinde, herhangi bir hukuki prosedüre başvurmaksızın kullanımları askıya almaya veya Krediyi sona erdirmeye ve işbu Kredi Anlaşması kapsamındaki muaccel tutarların tamamının derhal geri ödenmesi talebinde bulunmaya yetkilidir.

(a) Borçlunun Kreditöre karşı olan herhangi bir ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi;

(b)lşbu Kredi Anlaşmasının veya Anlaşma kapsamındaki herhangi bir teminat hakkının uygulamasını ve yerine getirilmesini engelleyen veya etkileyebilecek veya geçerliliğini tehlikeye atacak herhangi kanun, düzenleme, karar, talimat veya herhangi bir kurumun faaliyeti veya herhangi bir mahkeme kararı;

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(c) Borçluya ilişkin olarak şu hususların gerçekleşmesi: herhangi bir borca ilişkin olarak moratoryum ilan edilmesi, borçların ödenememesi veya yukarıdakilere benzeyen herhangi bir olay;

8.2 Madde 8.1 de belirlenen durumlardan birinin ortaya çıkması ve on beş günlük dönemde giderilememesi halinde, Kreditör Kredi Anlaşmasını sona erdirebilir veya derhal geri ödeme talep, edebilir.

Madde 9- Yürürlük Koşullan

9.1 Aşağıda yer alan dokümanlar, ilk kullanım gerçekleşmeden önce Kreditöre herhangi bir maliyet doğurmadan sunulmalı ve Kreditör tarafından şekil ve içerik olarak tatminkar olduğu kabul edilmelidir:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(a) Borçlunun, Kreditörce kabul edilebilir bir hukuk müşavirinin, Kreditör tarafından makul olarak istenilebilecek benzeri dokümanlarla beraber sunulacak, ve Borçlunun, bu Kredi Anlaşması kapsamında borçlanmaya ve Kredi Anlaşmasını uygulamaya değiştirilemez bir şekilde yetkili olduğu ve bu Kredi Anlaşması kapsamındaki öngörülen bütün ödemeleri belirtilen para biriminde Kreditöre ödemeye ve transfer etmesine izin verildiğini belirten bir hukuki mütalaa ile Borçlunun yetkili kurum ya da kurumlarının kararlan ile duruma göre, işbu Kredi Anlaşması kapsamında borçlanmaya ve Borçlu adına işbu Kredi Anlaşmasını icra etmeye yetkili erklere yetki veren diğer dokümanların Borçlunun hukuk müşaviri tarafından onaylanmış örnekleri;

(b) Paragraf (a)'de söz edilen kişilerin imza sirkülerleri, Borçlunun hukuk müşaviri tarafından onaylanmalıdır.

Madde 10- Genel Hukuki Hükümler ve Borçlunun Beyanları

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

10.1 İşbu Kredi Anlaşması, Türk yasalanna uygun olarak yürütülecek ve yorumlanacaktır. İş bu sözleşme ile ilgili ortaya çıkacak tüm anlaşmazlıklar tahkim mahkemesi bir veya üç hakemden oluşan heyet tarafından ICC kuralları ve usul uyarınca karara bağlanır. Tahkim süreci Ankara'da yapılacak ve İngilizce dilinde olacaktır.

10.2 Kreditör ile herhangi bir dava hizmeti için, Borçlu Ankara'daki Elçiliğini mahkeme işlemleri ile ilgilenmesi için vekil olarak atayacak ve Kredi Anlaşması kapsamındaki geri ödemenin tamamı yapılana kadar bu vekalet devam edecektir.

10.3 İşbu Kredi Anlaşmasının herhangi bir hükmünün hukuki olarak geçersiz olması halinde, bu geçersizlik diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Ortaya çıkan boşluk işbu Kredi Anlaşmasının ruhu ve amacı ile uyumlu olan bir hükümle doldurulacaktır.

10.4 Kreditör tarafından işbu Anlaşma kapsamındaki herhangi bir hakkın uygulanmaması veya gecikilmesi, o haktan vazgeçilmesi olarak kabul edilmeyecek veya herhangi bir hakkın tek başına veya kısmi olarak uygulanması gelecekte onların veya diğer haklann kullanılmasını engellemeyecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

10.5 Borçlu, Kreditörün önceden yazılı izni olmadan işbu Kredi Anlaşmasından doğan hiçbir hakkını temlik veya rehin etmeyecek veya hiçbir yükümlülüğünü başkasına devretmeyecektir.

10.6 Borçlu, Türk şirketlerinin önümüzdeki yıllarda borçlu ülke tarafından uygulanacak kamu yatırım projelerinin gerçekleşmesinde yer almasını sağlamak için elinden geleni yapacaktır.

Madde 11- Beyanlar ve Bildirimler

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

11.1 Bu Kredi Anlaşması'nm değişiklikleri veya tadilatları sadece yazılı olarak yapılacaktır.

11.2 işbu Kredi Anlaşması, her bir tarafın Anlaşmanın yürürlüp için tüm hukuki gerekliliklerin tamamlandığım bildiren sonraki tarihli bildirim üzerine yürürlüğe girecektir.

11.3 Kredi Anlaşmasına ilişkin her türlü beyan, bildirim ve haberleşme aşağıda yer alan adreslere havayolu postası veya faks yoluyla gönderilecektir:

Kreditör için:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Hazine Müsteşarlığı

Başbakanlık

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ismet İnönü Bulvarı No. 36,06510

Emek-Ankara-Türkiye

Faks: +90 312 204 73 66 - 204 73 67

Borçlu için:

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Yatırım ve Uluslararası işbirliği Bakanlığı

98, V Mohamed Caddesi- Belvedere 1002- Tunus

Tunus Cumhuriyeti

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Tel: 0021671798522

Fax:0021671799069

11.4 İş unvanlarma, adreslerine veya temsilcilerin yetkisine ve imza sirkülerine ilişkin değişiklikler, Anlaşmanın diğer tarafının değişikliği içeren dokümanları alması ile bağlayıcı olacaktır.

11.5 İşbu Kredi Anlaşması ile bağlantılı olarak Borçlu ve Kreditör arasındaki tüm yazışmalar İngilizce olarak yapılacaktır. Anlaşma kapsamında Borçlu tarafından verilecek herhangi bir doküman veya bilgi İngilizce olacak veya eğer orijinali İngilizce olarak yapılmadıysa, onaylı İngilizce tercümesi doküman ile birlikte iletilecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

11.6 İşbu Kredi Anlaşması İngilizce dilinde, her biri orijinal belge teşkil edecek iki nüsha halinde imzalanmıştır.

8/11/2012 tarihinde Tunus'ta imzalanmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA         TUNUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA
Ömer GÜCÜK                     Riadh BETTAİEB
Büyükelçi                     Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakam

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

GERİ ÖDEME TAKVİMİ

|-------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Taksit No        |Ödeme Tarihi       |Anapara (ABD Dolan)    |
|-------------------------+-------------------------+--------------------------|
|1            |30 Mayıs 2015      |25.000.000        |
|-------------------------+-------------------------+--------------------------|
|2            |30 Kasım 2015      |25.000.000        |
|-------------------------+-------------------------+--------------------------|
|3            |30 Mayıs 2016      |25.000.000        |
|-------------------------+-------------------------+--------------------------|
|4            |30 Kasım 2016      |25.000.000        |
|-------------------------+-------------------------+--------------------------|
|5            |30 Mayıs 2017      |25.000.000        |
|-------------------------+-------------------------+--------------------------|
|6            |30 Kasım 2017      |25.000.000        |
|-------------------------+-------------------------+--------------------------|
|7            |30 Mayıs 2018      |25.000.000        |
|-------------------------+-------------------------+--------------------------|
|8            |30 Kasım 2018      |25.000.000        |
|-------------------------+-------------------------+--------------------------|
|             |TOPLAM:         |200.000.000        |
|-------------------------+-------------------------+--------------------------|

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan sonra "Donör" olarak anılacaktır) ve Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığınca temsil edilen Tunus Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan sonra "Alıcı" olarak anılacaktır; bundan sonra birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.)

- Taraflar arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkiler çerçevesinde,

- Taraflar arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesini dileyerek,

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Madde 1- Hibenin Tutarı, Amacı ve Geri Ödenmesi

Donör, Alıcıya hibe şeklinde 50.000.000.- ABD Dolarını aşmayacak fmansal katicı (bundan sonra "Hibe" olarak anılacaktır) sağlayacaktır.

Hibe, Tunus hükümeti tarafından belirlenen öncelikli sektörlerin finansmanı amacıyla kullanılacaktır fakat bu sosyal konut, eğitim, su, sağlık, enerji sektörleriyle sınırlı olmayacaktır. Bu amaç için, anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben Madde 5 uyarınca, Alıcı Donöre daha önce harcaması gerçekleşmiş olan projelerin finansmanı için başvuru formunu gönderecektir.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Alıcı tarafından yapılacak başvuru üzerine, Hibe miktarı Donör tarafından mümkün olan en kısa sürede Alıcının aşağıda verilen hesabına ödenecektir,

Lehtar : Tunus Merkez Bankası

Banka : Citibank, New York

Hesap Numarası: 10939791 SWIFT: BCTNTNTTXXX

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Alıcı, Türk şirketlerinin önümüzdeki yıllarda Alıcı tarafından yapılacak olan kamu yatırım projelerinde yer alması için elinden gelenin en iyisini yapacaktır.

Yukarıda bahsedilen mali katkılara ek olarak, Donör Tunus'ta devam eden ekonomik ve sosyal reformları desteklemek ve acil ekipman ihtiyaçlarım karşılamak için, 50.000.000 ABD Dolarım aşmamak özere hibe bazında Tunus'a teknik yardım ve ekipman sağlayacaktır.

Madde 2- Maliyetler ve Kamu Sorumlulukları

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Alıcı, Türkiye Cumhuriyeti dışında, işbu Anlaşmanın sonuçlanması ve uygulaması ile ilgili olarak hasıl olan tüm vergi ve diğer kamusal masrafların yanı sıra kullanımlara ilişkin transfer ve kur riski maliyetlerini de üstlenecektir.

Donör, hiçbir şart altında hibe tutarını aşacak herhangi bir ek maliyete doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalmayacaktır.

Madde 3- Uygulanacak Hukuk ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Anlaşma ile ilgili olarak Donör ve Alıcı arasında çıkacak her türlü ihtilaf dostane bir şekilde çözülecektir.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

İşbu Hibe Anlaşmasının herhangi bir hükmünün hukuki olarak geçersiz olması halinde, bu geçersizlik diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Ortaya çıkan boşluk işbu Hibe Anlaşmasının ruhu ve amacı ile uyumlu olan uluslararası uygulamalar tarafından doldurulacaktır.

Donör tarafından işbu Anlaşma kapsamındaki herhangi bir hakkın uygulanmaması veya gecikilmesi, o haktan vazgeçilmesi olarak kabul edilmeyecek veya herhangi bir hakkın tek başına veya kısmi olarak uygulanması gelecekte onların veya diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir.

Alıcı, DonÖrün önceden yazılı izni olmadan, bu anlaşmadan kaynaklanan hükümlülükleri ve hakları devredemez.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Madde 4- Bildirim

Bir tarafın diğerine yapacağı herhangi yazılı bir bildirimin, mail ya da faks vasıtasıyla aşağıdaki adreslerden birine gönderildiği takdirde karşı tarafa uygun şekilde iletildiği kabul edilecektir:

Portör için:

Başbakanlık Hazine müsteşarlığı

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek-Ankara-Turkey Fax: +90312 204 73 66-204 73 67

Alıcı için:

Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı 98 Avenue Mohamed V Tunus- Belvedere 1002 TUNUS

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Tel :+216 71 798 522 Fax :+216 71 799069 E-Mail: boc@mici.gov.tn

Madde 5 Yürürlüğe Giriş

Taraflar, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç ve ulusal yazışmaları tamamladıklarım birbirine bildirdiklerinde son yazılı bildirim alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Bu anlaşma her biri orijinal araç teşkil eden, iki nüsha olarak İngilizce dilinde yürütülür. 8.11.2012 tarihinde Tunus'ta imzalanmıştır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına          Tunus Cumhuriyeti Hükümeti adına
Ömer GÜCÜK                      Riadh BETTAİEB
Büyükelçi                      Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı