Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Malezya Merkez Bankası Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası

Karar Numarası: 2012/3672

Karar Tarihi: 24.08.2012

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28407

Ekli "Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Malezya Merkez Bankası Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/8/2012 tarihli ve 17895 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN              C. YILMAZ                   E. GÜNAY               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER               İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı


(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Malezya Merkez Bankası (Bank Negara Malaysia) ve Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) (bundan sonra tek başına "Yetkili Makam" ve toplu olarak "Yetkili Makamlar" diye anılacaktır), karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama veya terörün finansmanı suçu veya ilgili suç faaliyetlerinin soruşturulması ya da kovuşturulması ile ilgili bilgi değişimini kolaylaştırmayı arzu etmektedir.

Bilgi değişimi

1. Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasına uygun olarak ve kendi ülke mevzuatlarına bağlı kalarak ve mütekabiliyet esasına dayalı olarak karapara aklama, terörizmin finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenilen finansal işlemler ya da karapara aklama veya terörizmin finansmanı ile bağlantılı suç faaliyetleri ile ilgili sahip oldukları bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği yapacaklardır.

2. Yetkili Makamlar, kendi ülke kanunlarının yetki verdiği ölçüde ve kendi politika ve prosedürleri ile uyumlu olarak karapara aklama, terörün finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphelenilen kişilerin analizi ve soruşturulmasına yardımcı olabilecek bilgileri kendiliğinden veya talep üzerine paylaşarak işbirliğinde bulunacaklardır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

3. Bu Mutabakat Muhtırası Yetkili Makamlar arasında karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde işbirliğini geliştirmek amacıyla imzalanmıştır. Bu Mutabakat Muhtırasının hiçbir hükmü Yetkili Makamlar için uluslararası hukuk çerçevesinde haklar ya da yükümlülükler getirecek şekilde yorumlanmayacaktır. Ancak sağlanan herhangi bir bilgi bu Mutabakat Muhtırası hükümlerine göre kullanılmalıdır.

Talebin Gerekçelendirilmesi

4. Talepte bulunan Yetkili Makam kendi kanunlarına tabi olarak aşağıdaki asgari detayları içerecek şekilde temel vakıaya ilişkin kısa bir açıklama yapacaklardır:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(a) talebin nedeni;

(b) bilginin kullanım amacı;

(c) talepte bulunan Yetkili Makamın ülkesinde bilgiye erişim imkanı verilecek yasa uygulama birimi ya da birimleri ve söz konusu birim ya da birimlere bu bilginin verilme nedenleri ve

(d) gerektiğinde, diğer destekleyici bilgiler.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Verilen bilginin kullanımı

5. (a) Yetkili Makamlar arasında değiştirilen bilgi ve belgeler bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın, Yetkili Makamların dışındaki polis, kurumlar veya birimler de dahil olmak üzere üçüncü bir tarafa verilmeyecek ve de idari, adli ya da usuli amaçlar için veya diğer herhangi bir yargılama amacıyla delil olarak kullanılmayacaktır.

(b) Bu muhtıra ile elde edilen bilgiler yalnızca her bir ülkede yürürlükte olan kanunlara göre karapara aklama, terörün finansmanı veya bunlarla ilgili suçların soruşturmalarında kullanılabilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(c) Yetkili makamlar, her bir ülkenin ilgili mevzuatında meydana gelen değişiklikleri birbirlerine derhal bildirmeyi üstlenmektedirler.

(d) Yetkili Makamlar, diğer Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilginin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.

6. Her bir yetkili makam, bilgi talebinde belirlenen kolluk birimlerine verdiği her bilginin üzerine uyarı notu ekleyecektir. Bu notlar, kolluk birimlerini, bilgi talebinde bulunulan yetkili makamdan önceden izin alınmadan bilgilerin başka herhangi bir tarafa ifşa edilemeyeceği ve bilgilerin herhangi bir adli süreçte delil olarak kullanılamayacağı konusunda yeterli düzeyde bilgilendirecektir.

Gizlilik

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

7. Yetkili makamlar tarafından değişilen tüm bilgiler, bilgilerin yalnızca yetki verildiği şekilde kullanılmasını sağlamak üzere sıkı kontrol ve korumaya tabi olacaktır.

8. Talepde bulunan yetkili makam tarafından elde edilen bilgiler gizli tutulacak ve resmi gizliliğe tabi olacaktır. Değişilen bilgiler asgari olarak, bilgiyi talep eden yetkili makamın ulusal kaynaklardan elde ettiği benzer bilgilere uyguladığı aynı gizlilik hükümlerine tabi olacaktır.

9. 7 ve 8. Paragraflarda yer alan hükümler bu Mutabakat Muhtırası fesih olsa dahi yetkili makamları bağlamaya devam edecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Sınırlamalar

10. Talepte bulunulun yetkili makam, talep edilen bilgileri açıklamanın ülkesinde devam etmekte olan bir soruşturma veya adli tahkikatı olumsuz etkileyeceğini veya bunun başka bir şekilde kendi ulusal kanunları uyarınca yasak olduğunu tespit ederse, talepte bulunan yetkili makama bilgi vermeyi reddedebilir.

11. Aşağıdaki durumlarda talepte bulunulan Yetkili Makamın bilgi verme zorunluluğu yoktur:

(a) hakkında bilgi talep edilen suçu oluşturduğu iddia edilen aynı eylem veya ihmallerle ilgili olarak talepte bulunulan Yetkili Makamın ülkesinde adli sürecin başlatılmış olması,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(b) bu tür bir bilgi verilmesinin talepte bulunulan ülkenin bütünlüğüne, güvenliğine, ulusal çıkarlarına veya diğer temel çıkarlarına halel getirmesinin muhtemel olması.

12. Bu mahiyetteki reddedilmeler uygun bir şekilde açıklanacaktır.

İletişim

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

13. Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile ülkelerinin ulusal mevzuatına uyumlu olarak makul iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

14. Yetkili Makamlar arasındaki bilgi talepleri, bunlara verilen cevaplar, bilgi paylaşımı ve uyarılar da dahil olmak üzere bütün yazışmalar, mümkün olduğu ölçüde İngiliz dili ile yazılı olarak yapılacaktır.

Denetim

15. Her bir Yetkili Makam bu Mutabakat Muhtırası kapsamında verilen her türlü bilgiyle bağlantılı olarak etkili bir denetim sürecinin sürdürülmesini sağlayacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Değişiklikler

16. Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı yazılı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı bildirimde öngörülen tarihte yürürlüğe girecektir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

17. Bu Mutabakat Muhtırasının her hangi bir hükmünün yorumlanmasında ve/veya uygulanmasında ve/veya yürütülmesinde herhangi bir anlaşmazlık veya ihtilaf meydana gelmesi halinde Yetkili Makamlar bu anlaşmazlıkları, herhangi bir üçüncü tarafa ya da uluslararası mahkemeye başvurmaksızın, dostane bir şekilde diyalog ve/veya istişare yoluyla çözeceklerdir.

Fesih

18. Her bir Yetkili Makam bu Mutabakat Muhtırasını, diğer Yetkili Makama yazılı olarak bildirimde bulunarak herhangi bir sebeple her zaman feshedebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.

19. Bu Mutabakat Muhtırasının feshi, bu fesihten önce ya da fesih tarihinde bu Muhtıradan kaynaklanan veya bu Muhtıraya bağlı olan hak ve yükümlülüklere halel getirmeyecektir.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Yürürlülük Tarihi

20. Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası bildirim ile belirlenen tarihte yürürlüğe girecektir.

Bu Muhtıranın geçerli dili İngilizcedir ve Yetkili Makamlar metni kendi resmi dillerine çevirebilirler. İngilizce metin ile herhangi bir çeviri arasında tutarsızlık olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye              Malezya Merkez Bankası adına
Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına


Mürsel Ali Kaplan                   Nor Shamsiah Mohd Yunus
Başkan                         Başkan Yardımcısı

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)