Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Yetkili Makamları Arasında Karapara Aklama veya Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası

Karar Numarası: 2012/3644

Karar Tarihi: 13.08.2012

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28407

Ekli "Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Yetkili Makamları Arasında Karapara Aklama veya Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/7/2012 tarihli ve 17398 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  C. YILMAZ               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı V.          Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN              C. YILMAZ                   E. GÜNAY               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER               İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı

M. M. EKER              B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı V.           Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamı (Maliye Bakanlığı, Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı (M AS AK)) ile Belçika Krallığı Yetkili Makamı (Belçika Finansal İstihbarat İşlem Birimi CTIF/CFI) -bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye anılacaktır karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde karapara aklama ve karapara aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili suç faaliyetinin inceleme ve kovuşturmasını kolaylaştırmayı arzu etmektedirler.

Bu amaçla aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

1. Amaç

(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama veya terörizmin finansmanı veya bağlantılı suç faaliyetleri ile ilgili suç şüphesi bulunan finansal işlemlere ilişkin ellerindeki bilgileri toplamak, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla, mütekabiliyet esasına dayalı olarak, işbirliği yapacaklardır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(2) Bu amaçla Yetkili Makamlar, karapara aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili finansal işlemler ve bunlara karışan kişi veya şirketlerle ilgili Yetkili Makamlar tarafından yapılan incelemeyle bağlantılı olabilecek tüm mevcut bilgileri kendiliğinden veya talep üzerine paylaşacaklardır.

(3) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

2. Talebin Gerekçelendirilmesi

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Bilgi talepleri, talebe konu vakıalara ilişkin kısa bir açıklama yapılarak gerekçelendirilecektir

Bilgi taleplerinde ayrıca aşağıdaki hususlar da yer alacaktır:

- Konuyu tanımlayan tüm mevcut bilgiler,

- Varsa diğer ilgili tüm bilgiler,

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

- Bilginin kullanım amacı.

3. Bilginin Dağıtımı/Kullanımı/Açıklanması

(1) Kamuya açık nitelikteki bilgiler hariç, her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi veya belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek; idari, polis incelemesi veya kovuşturma amaçlarıyla kullanılmayacaktır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

(2) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.

(3) Bundan, bu Mutabakat Muhtırası uyarınca edinilen bilgilerin yalnızca;

- Türkiye için alt sının altı ay veya daha fazla hapis cezası gerektiren ve

- Belçika için Ekte sıralanan

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

belirli suç faaliyetlerinden kaynaklanan karapara aklama suçlan ile ilgili olduğu durumlarda hukuka uygun olarak kullanılabileceği anlaşılır.

(4) Yetkili Makamlar, ilgili ulusal mevzuatlarda değişiklik olması durumunda karapara aklamanın öncül suçlarını güncel tutmayı üstlenirler.

4. Gizlilik

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgi resmi gizliliğe tabidir ve asgari olarak bilgiyi veren Yetkili Makamın ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur.

5. Prosedür

(1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

(2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

6. Talebin Reddi

(1) Yardımlaşmanın talebe konu unsurlara ilişkin olarak sürdürülmekte olan adli kovuşturmalara halel getirmesi halinde, Yetkili Makamların yardımlaşma yükümlülüğü bulunmaz.

(2) İşbirliği amacıyla bilgi talebi alan Yetkili Makam, talebin yerine getirilmesi ulusal yasal sistemine, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykın olacak ise bilgi talebini reddedebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama, talebin reddine ilişkin sebep bildirilecektir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

7. Değişiklikler

(1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir.

(2) Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarım nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

8. Fesih

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazık bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.

(2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1), 3(2), 3(3) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.

Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu Mutabakat Muhtırası 20 Nisan 2012 tarihinde Ankara'da ve 4 Mayıs 2012

tarihinde Brüksel'de iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı,           Belçika Finansal İstihbarat
Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı          işlem Birimi (CTIF-CFI) adına
(MASAK) adına 

Mürsel Ali KAPLAN                     Jean-Claude DELEPIERE
MASAK Başkanı                       CTIF-CFI Başkanı

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

11 Ocak 1993 tarihli Belçika Karapara Aklama ile Mücadele Kanunu'nun amaçlan bakımından, aşağıdakilerden elde edilen para veya malvarlığı kaynağı yasadışıdır:

1. Aşağıdakilerle ilişkili bir suç:

- Terörizm veya terörizmin finansmanı;

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

- Örgütlü suç;

- Yasadışı uyuşturucu ticareti;

- Yasadışı silah, mal ve eşya ticareti (antipersonel mayın ve/veya mühimmat dahil);

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

- Yasadışı işgücü ticareti;

- Yasadışı insan ticareti;

- Fuhuş istismarı;

- Hayvanlarda yasadışı hormonal madde kullanımı veya bu tür maddelerin yasadışı ticareti;

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

- İnsan organ veya dokularının yasadışı ticareti;

- Avrupa Topluluklarının fınansal çıkarları aleyhine dolandırıcılık;

- Karmaşık mekanizmalara dayalı veya uluslararası boyutta prosedürler kullanan ağır ve örgütlü mali dolandırıcılık;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

- Kamu görevlilerince işlenen zimmet veya yolsuzluk;

- Ağır çevre suçu;

- Madeni ve kağıt paralarda kalpazanlık;

- Ürünlerde sahtecilik;

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

- Korsanlık.

2. Borsa ile ilgili suçlar, usulsüz şekilde menkul kıymetlerin halka arzı veya yatınm yapılması, izin alınmadan döviz veya fon transfer hizmetlerinin sunulması;

3. Dolandırıcılık, emniyeti suistimal, şirket varlıklarının istismarı, rehin alma, hırsızlık veya haraç veya iflasla ilgili suçlar.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)