04 Ağustos 2012 28374 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2012/3386 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Christopher (St. Kitts) ve Nevis Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3386 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Christopher (St. Kitts) ve Nevis Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3363 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2012/3414 E.İ.E. İdaresi Dahili Talimatnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2012/3414 E.İ.E. İdaresi Dahili Talimatnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Motorlu Araçların Ön Cam Silme ve Yıkama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1008/2010)- Motorlu Araçların Ön Cam Silme ve Yıkama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1008/2010)

- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

- Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Birimleri ve Personelinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Birimleri ve Personelinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik- Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik

- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Myanmar Yardım Kampanyası ile İlgili 2012/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Myanmar Yardım Kampanyası ile İlgili 2012/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2012/1)

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 41)- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 41)

İLANLAR

- a - Yargı İlanı

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri