08 Temmuz 2012 28347 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

- 2012/3334 Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük- 2012/3334 Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3326 Ekonomi Bakanlığının Taşra Teşkilatında Bazı Bölge Müdürlükleri ile Müdürlüklerin Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3330 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/3331 Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İllerinden Oluşan Elektrik Dağıtım Bölgesinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3337 Melen Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3338 Van İçmesuyu Projesi Kapsamında Bazı Güzergah ve Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3339 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (C) Fıkrası Kapsamında Geçici Personel Çalıştırılması Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2012/3339 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (C) Fıkrası Kapsamında Geçici Personel Çalıştırılması Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2012/3372 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

YÖNETMELİKLER

- 2012/3152 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik- 2012/3152 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

- 2012/3327 Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- 2012/3327 Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Araçları Kazaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri