05 Temmuz 2012 28344 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6337 Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6337 Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 6352 Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun- 6352 Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3310 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik- Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik- Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

- İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Tasarım ve Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/39)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/39)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/2)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/7/2012 Tarihli ve 2012/6 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

- Şeker Kurulunun 25/6/2012 Tarihli ve 255/6 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/62, K: 2012/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/62, K: 2012/2 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri