04 Temmuz 2012 28343 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

- TBMM KARARLARI

- 1022 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

- 1023 Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2012 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekatına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92'nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

- 2012/3307 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2012/3307 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3286 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- 2012/3178 Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- 2012/3178 Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- 2012/3309 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik- 2012/3309 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik

- Adalet Uzmanlığı Yönetmeliği- Adalet Uzmanlığı Yönetmeliği

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği- Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği- Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği

- Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Kamunun Mülkiyetinde veya Kullanımında Olan Yerlerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2012 Yılı Mayıs Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Mayıs Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)

- Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 47)- Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 47)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/7/2012 Tarihli ve 2012/100 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri