30 Haziran 2012 28339 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu- 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

- 6332 Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu- 6332 Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu

- 6333 Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun- 6333 Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

- 6334 Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6334 Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6335 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6335 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 6336 Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6336 Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- TBMM KARARLARI

- 1019 Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

- 1020 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

- 1021 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3322 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapımsına Dair Karar- 2012/3322 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapımsına Dair Karar

- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mehmet Emin YILMAZ'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2012/21)

ATAMA KARARLARI

- Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

- İLKE KARARI

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 12/6/2012 Tarihli ve 51 Sayılı İlke Kararı

TEBLİĞLER

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS 11939) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/19)

- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2012/50)- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2012/50)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/6/2012 Tarihli ve ÖİB-K-20 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri