23 Haziran 2012 28332 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

- TBMM KARARLARI

- 1017 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

- 1018 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3193 Erzurum İlinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Çalışmaları Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3194 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar- 2012/3194 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2012/3208 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İslami İlimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3209 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ve Fakülte Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3218 Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3219 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/3220 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3221 Adana İli, Tufanbeyli İlçesinde Tesis Edilecek Tufanbeyli Termik Santralının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3223 2012 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Ünye İçmesuyu Projesi (DOKAP) Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3226 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3228 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2012/3228 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2012/3237 2012 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Oda ve Borsaların Organ Seçimlerinin, 2013 Yılının Şubat Ayında Başlayıp Mart Ayında Tamamlanması Hakkında Karar- 2012/3237 2012 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Oda ve Borsaların Organ Seçimlerinin, 2013 Yılının Şubat Ayında Başlayıp Mart Ayında Tamamlanması Hakkında Karar

- 2012/3243 Bazı Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Karşılarında Belirtilen Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3244 Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2012/3245 KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3246 İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3247 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/3306 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Eğitim Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2012/3169 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği- 2012/3169 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

- 2012/3189 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012/3189 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri