16 Haziran 2012 28325 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3241 Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/3241 Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

- Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine, Anayasa Mahkemesi Üyesi Zehra Ayla PERKTAŞ'ın Seçilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği- Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği

- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/6/2012 Tarihli ve 2012/69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82 ve 84 Sayılı Kararları

İLANLAR

- a - Yargı İlanı

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri