Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Toplu Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı

Karar Numarası: 2012/2872

Karar Tarihi: 20.02.2012

Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28243

15 Kasım 2011 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Toplu Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 27/1/2012 tarihli ve HUM/212045 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
aşbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
dalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  T. YILDIZ               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı V.          Ekonomi Bakanı


T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı


İ. N. ŞAHİN              C. YILMAZ                   E. GÜNAY               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı


Ö. DİNÇER               İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı


R. AKDAĞ               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti bundan sonra "Taraflar" diye anılacaktır.

İki ülke hükümetlerinin kendi aralarında toplu konut alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik ortak isteklerine binaen,

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmıştır:

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Madde 1-

İki ülkenin mevcut kanunlarına binaen, Taraflar aşağıdaki alanlarda kendi görev ve yükümlülüklerine ilişkin bilgi ve uzmanlık bilgisi ve araştırma teatisinde bulunacaktır.

1- Planlama alanında:

• Genel toplu konut stratejileri, planlan ve programlan hazırlanmasında uzmanlık bilgileri teatisi ve politikalann koordine edilmesi.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

• Sosyal konut yapımı ile yasal olmayan yerleşim bölgelerinin ıslah edilmesi için gerekli olan toplu konut programları alanında uzmanlık bilgilerinin teatisi.

• Bu planların ve programlann hazırlanmasında her iki taraftan uzmanların mutabakat ve davetine bağlı olarak diğer tarafa etkin bir şekilde iştirak etmesi.

2- Teknik alanda:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

(c) Modem teknolojiler ve inşaat malzemeleri alanında uzmanlık bilgilerinin teatisi. " Sınırlı gelir elde eden kişilere yönelik toplu konut projelerinin icra edilmesi için kullanılabilecek ekonomik o i arak en verimli inşaat tasarımlarının seçilmesi alanında uzmanlık bilgilerinin teatisi.

• Türk tarafının depreme dayanıklı bina projelendirilmesi alanındaki uzmanlığından faydalanılması.

3- Gayrimenkul finansmanı alanında:

• Sosyal konutlar için uygun finansman programlarının hazırlanması alanında uzmanlık bilgilerinin teatisi.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

• Gecekondu alanlarının ıslah edilmesi için uygun finansman programlarının hazırlanması alanında uzmanlık bilgilerinin teatisi.

• Gayrimenkul kredisi verme programlan ve politikalarının hazırlanması konularında uzmanlık bilgilerinin teatisi.

4- Konut planlaması ve gayrimenkul geliştirilmesi:

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

• Toplu konut planlaması alanında uzmanlık bilgilerinin teatisi.

• Gayrimenkul geliştirilmesi alanında özel ve kamu sektörleri arasında ortaklığın kanuni çerçevesi alanında uzmanlık bilgilerinin teatisi.

5- Eğitim ve yeterlilik:

• Her iki ülkede düzenlenen toplu konut ve yukarıda anılan işbirliği eksenine ilişkin seminerler ve konferanslara Tarafların karşılıklı olarak iştiraki.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Madde 2-

İşbu Mutabakat Zaptının icra edilmesi ve Taraflar arasında diğer işbirliği alanlarını önermekle görevli bir icra grubu teşkil edilecektir. Bu icra grubunun toplantıları iki ülkede dönüşümlü olarak her 6 (altı) ayda bir düzenli olarak ve gerekli görüldüğü her zaman yapılacaktır.

İşbu Mutabakat Zaptı çerçevesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafının, İskan, İmar ve Bölgesel Yönetim Bakanlığı Binalar İdaresi ise Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti tarafının Uygulama Makamı olarak görev yapacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Madde 3-

İşbu Mutabakat Zaptı. Tarafların anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

İşbu Mutabakat Zaptı 1 (bir) vıl süreyle yürürlükte kalacaktır. Akit Taraflardan biri Mutabakat Zaptı'm sona erdirme niyetini herhangi bir zamanda diğer tarafa diplomatik yollarla yazılı olarak 3 (üç) ay önceden bildirebilir.

Taraflardan biri Mutabakat Zaptı'nı sona erdirme niyetini, yürürlük süresi dolmadan 3 (üç) ay önce karşı tarafa diplomatik kanallardan yazılı olarak bildirmediği sürece, Mutabakat Zaptı 1 'er (birer) yıllık süreler halinde otomatik olarak yenilenecektir. İşbu Mutabakat Zaptı Tarafların karşılıklı yazılı rızalarıyia herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Değişiklikler, işbu maddenin 1. paragrafında belirtilen usule uygun şekilde yürürlüğe girecektir.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Eylem Planları veya Taraflarca ayrıca kararlaştırılabilecek diğer ekler, işbu maddenin 1. paragrafında belirtilen usule uygun şekilde yürürlüğe girecektir. İşbu Mutabakat Zaptı'nm yorumundan veya uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklar Taraflarca görüşülerek çözümlenecektir.

İşbu Mutabakat Zaptı'mn sona ermesi, başlatılmış veya devam eden faaliyetleri ve projeleri etkilemez.

İşbu Mutabakat Zaptı, Tarafların fikri mülkiyete ilişkin yükümlülüklerine uluslararası antlaşmalar ve ulusal mevzuat uyarınca zarar vermeksizin yürütülecektir. Ankara'da, 15 Kasım 2011 tarihinde, Türkçe, Arapça ve İngilizce lisanlarında 3 (üç) asıl halinde imzalanmış olup, bütün metinler eşit derecede muteberdir. Bu Mutabakat Zaptının yorumlanmasında çelişki olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA       MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA
Erdoğan BAYRAKTAR               ismail ould Bodde ould Cheikh SIDIYA
Çevre ve Şehircilik Bakanı           İskan, İmar ve Bölgesel Yönetim Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)