Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Teknik ve Mali İşbirliğine İlişkin 14 Kasım 2002 Tarihli Anlaşma Uyarınca, Sözkonusu Anlaşmanın İkinci Maddesi Çerçevesinde Uygulanacak 2011 Yılı Projelerinin Tesciline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Mutabakat Zaptı

Karar Numarası: 2012/2867

Karar Tarihi: 20.02.2012

Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28243

22 Aralık 2011 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Teknik ve Mali İşbirliğine İlişkin 14 Kasım 2002 Tarihli Anlaşma Uyarınca, Sözkonusu Anlaşmanın İkinci Maddesi Çerçevesinde Uygulanacak 2011 Yılı Projelerinin Tesciline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 31/1/2012 tarihli ve HUM-8377224 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
aşbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
dalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  T. YILDIZ               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı V.          Ekonomi Bakanı


T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı


İ. N. ŞAHİN              C. YILMAZ                   E. GÜNAY               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı


Ö. DİNÇER               İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı


R. AKDAĞ               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu (bundan sonra "Taraflar" olarak anıiaeuk) işbu Mutabakat Zaptı {bundan sonra "'Mutabakat Zaptı1" olarak anılacak) ekindeki Proje Listesindeki projelerin uygulanması amacı ile işbirliği yapmaya onay verir. Turallar Proje Listesinde (bundan sonra "Liste" olarak anılacak) belirtilen projeleri tasdik eder ve Taraflarca veya yetkili birimlerince 14 Kasım 2002 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında Teknik vc Mali İşbirliği Anlaşması'nın (bundan sonra "Anlaşma" olarak anılacak) 2, Maddesi çerçevesinde onaylanan projelerin Ukrayna likonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ukrayna mevzuatına uygun olarak kaydedileceğini teyit ederler.

Madde 1-

Taraflar, teknik yardım projelerinin başarılı olarak gerçekleşmesi için aşağıdaki unsurların özellikle önem arz ettiğini ifade ederler:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

-Teknik yardım projelerinin uygulanması aşamasında düzenli istişareler yaparak mevcut durumu değerlendirmek;

- Taraflar kendi aralarında mevzuatları çerçevesinde, her üç aylık dönemde teknik yardım projelerinin hazırlık ve gerçekleştirme aşamalarında karşılaşılan problemleri ve problemlerin çözüm yollanın belirler.

Madde 2-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Ukrayna'nın sektörel ve bölgesel önceliklerine göre yeni projelere başlanması halinde. Anlaşma kapsamında Tarafların projeye veya programa yönelik haklarının ve yükümlülüklerinin tanımlanması donör vc faydalanıcı arasındaki ayrı bir düzenlemeye tabi olacaktır.

Taraflarca mutabık kalman projeler her yıl veya Taraflann onayı ile belirlenen dönemlerde işbu Mutabakat Zaptı'na Liste şeklinde eklenecektir.

Madde 3-

İşbu Mutabakat Zaptı hükümlerinin uygulanması ve/veya yorumlanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflar Taraflar arasında müzakere yoluyla çözülecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Madde 4-

Taraflar, işbu Mutabakat Zaptı üzerinde karşılıklı vazıh onay ile değişikliklere her zaman gidebilirler, Bu tür değişiklikler işbu Mutabakat Zapifnın 5. Maddesi "nde belirtilen usullere uygun olarak yürürlüğe girer.

M idde S

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

İşbu Mulabakat Zaptı, Tarafların Zaptın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerini tamamladıklarına dair birbirlerini diplomatik kanallar yoluyla bilgilendirdikleri son yazılı bildirimin yapıldığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu Mutabakat Zaptı 22/12/2011 tarihinde Ankara'da Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde iki orijinal nüsha oJarak düzenlenmiş olup, bütün metinler aynı şekilde geçerlidir. İşbu Mutabakat Zaptı hükümlerinin yorumlanmasında farklılıkların çıkması halinde İngilizce metin öncelikli olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ            UKRAYNA BAKANLAR KURULU
HÜKÜMETİ ADINA              ADINA
Ahmet DAVUTOĞLU              Kostyantyıı GRYSIICHENKÖ
Dışişleri Hakanı             Dışişleri Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Teknik ve Mali l^bhliğine İlişkin 14 Kasım 2002 Tarihli Anlaşma Uyarınca, Sözkonusu Anlaşmanın İkinci Maddesi Çerçevesinde Uygulanacak 2011 Yılı Projelerinin Tesciline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Mutabakat Zaptına Ek

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

14 Kasım 2002 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşmasının 2. Maddesi Hükümlerinin Uygulandığı 20! 1 yılma ait Proje Listesi

Proje İsimleri Uygulama Dönemi

Ukrayna Eğitim Altyapısına Destek Projesi 01.07.2011 - 31.12.2015

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Türkoloji. 'Türk Dili ve Kültürü Projesi 01.07.2011 - 31.12.2015

Tarımsal liretimin Arttırılması ve Kırsai Kesimlerin Kalkındırılması Projesi 01.07.2011 - 31.12.2015

Hizmetiçi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi Projesi 01.07.2011 -31.12.2015

Ukrayna ve Türkiye'de Turizm Sektörünü Geliştirmek Amacıyla İşbirliği Projesi 01.07 Jöl 1 - 31.12.2015

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Üretim Sektörlerinin Geliştirilmesi Projesi 01.07.2011 -3 02,2015

Kamu Yöneliminde Kurumsallaşma Seviyesinin Y iiksel ti lmesi Proj esi 01.07,2011 -31.12.2015

Kültürel İşbirliğini Geliştirme ve Sivil Toplum Kuruluşlarını Destekleme Projesi 01.07.2011 - 31.12.2015

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Sağlık ve Diğer Sosyal Hizmetlere Destek Projesi 01.07.2011 - 31.12.2015