Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokol

Karar Numarası: 2012/2838

Karar Tarihi: 14.02.2012

Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28243

6 Aralık 1999 tarihinde Saraybosna'da imzalanan ve 22/5/2003 tarihli ve 4858 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/1/2012 tarihli ve HUM/6771610 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
aşbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
dalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı


T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı


İ. N. ŞAHİN              C. YILMAZ                   E. GÜNAY               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı


Ö. DİNÇER               İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı


R. AKDAĞ               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu,

- halkları arasında daha iyi bir anlayışın geliştirilmesi ve sanat ve kültürel miraslarının diğer tarafın halkına tanıtılması arzusuyla,

- 7 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolü" hükümlerini ve özellikle 12.maddesini gözönünde bulundurarak, yekdiğerinin ülkesinde Kültür Merkezleri kurulması ve işleyişinin çerçevesini oluşturan işbu Protokol üzerinde mutabık kalmışlardır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 1-

Taraflar, karşılıklılık ilkesi temelinde, Saraybosna'da Türkiye Cumhuriyeti Kültür Merkezi ve İstanbul veya Ankara'da Bosna-Hersek Kültür Merkezi kurulması hususunda anlaşmışlardır.

Kültür Merkezleri, faaliyetlerini, Kabul Eden Tarafın yürürlükteki kanun ve mevzuatına uygun olarak yürüteceklerdir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 2-

Kültür Merkezlerinin işlevi, taraflar arasında kültür, sanat, eğitim, bilim ve görselişitsel enformasyon alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunmak olacaktır.

Bu Merkezler, ayrıca, tarafların ilgili Bakanlık ve kurumlan arasında imzalanan mevcut ikili Kültür Anlaşması ve Kültür Değişim Programlan'nın uygulanmasına katkıda bulunacaktır.

MADDE 3 -

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Kültür Merkezleri, tarafların Büyükelçilerinin denetimi altında faaliyet göstereceklerdir.

MADDE 4-

1) Kültür Merkezlerinin çalışma programlan aşağıdaki faaliyetlerden oluşacaktır:

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

a- Konferans, seminer, sempozyum ve diğer benzeri toplantılar ile gösteri, konser ve sergi gibi sanatsal faaliyetler düzenlemek,

b- Türkiye ve Bosna-Hersek'te düzenlenen kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılmak,

c- Sinema ve video filmleri ve diğer görselışitsel malzeme gösterileri düzenlemek,

d- Gönderen Tarafın önerisi üzerine ve Kültür Merkezlerinin faaliyetleri çerçevesinde araştırmacı, yazar, gazeteci, akademisyen ve sanatçılar için ziyaretler düzenlemek ve bu tür ziyaretlerin programlarını hazırlamak,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

e- Gönderen Deviet'in kültür, bilim ve sanat hayatım tanıtmak,

f- Kütüphane ve okuma salonları kurmak ve kitap, gazete, dergi, CD, kaset, CD-ROM, slayt, film vb. gibi kültürel, eğitsel, bilimsel ve sanatsal nitelikli görselişitsel malzemeleri dağıtmak veya ödünç vermek,

g- Türkçe, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça dil kursları düzenlemek,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

h- Her iki tarafın kültürel mirasını tanıtmak.

2) Kültür Merkezleri, Kabul Eden Tarafın önceden rızası alınmak suretiyle, benzer nitelikte başka faaliyetler de düzenleyebilirler.

MADDE 5-

Kabul Eden Taraf, işbu Protokol'un hükümlerine uygun olarak bir Kültür Merkezi kurulması için uygun mekanların temini hususunda Gönderen Tarafa mümkün olan tüm yardımı sağlayacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 6-

Kültür Merkezleri, Kabul Eden Deviet'in mevzuatına uygun olmak kaydıyla, işbu Protokol'un 4.maddesinde kayıtlı faaliyetleri kendi mekanlarının dışında da düzenleyebilirler ve başka mekanları bu amaçla kullanabilirler.

MADDE 7-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Taraflar, Kültür Merkezlerinin, kamuoyuna faaliyetleri hakkında bilgi vermelerini mümkün kılacak tüm yasal yol ve araçları kullanmalarına müsaade edeceklerdir. Ayrıca, halkın bu faaliyetlere serbestçe katılımını garanti edeceklerdir.

MADDE 8-

1- Kültür Merkezleri, kar amacı güden faaliyetlerde bulunmayacaklardır.

2- İşbu Protokol hükümleri çerçevesinde Kabul Eden Tarafın yürürlükteki yasa ve mevzuatına uygun olarak, Kültür Merkezleri aşağıdaki uygulamalarda bulunabilirler:

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a- Faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı olarak giriş ve kayıt ücretleri tahsil etmek,

b- Faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı olarak katalog, poster, kitap, CD, CD-ROM, eğitsel ve görselişitsel malzeme satışı yapmak,

c- Faaliyetlerine iştirak eden katılımcılara hizmet verecek büfeler kurmak,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

d- Kendi binaları içinde veya dışında hayır amaçlı kermesler düzenlemek.

MADDE 9-

1) Kabul Eden Taraf, kendi ülkesinde kurulmuş olan Kültür Merkezinin işlevim yerine getirebilmesi hususunda Gönderen Tarafa gerekli yardımda bulunacaktır.

2) Kültür Merkezlerinin personelinin mali statüleri, karşılıklılık ilkesi esasına göre ve Kabul Eden Tarafın yasa ve mevzuatına uygun olarak belirlenecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 10-

Kabul Eden Taraf, karşılıklılık ilkesi temelinde ve kendi yasa ve mevzuatına uygun olarak, Gönderen Tarafın Kültür Merkezinde kullanılmak üzere ithal edilecek aşağıda belirtilen malzemelerin, tüm gümrük, resim ve diğer vergilerden muaf olarak serbestçe girişine müsaade edecektir.

a- Merkezlerin faaliyetleri için gerekli büro malzemeleri ve mobilyalar,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

b- İthal edildiği ülkeye bakılmaksızın, katalog, poster, kitap, CD, CD-ROM, eğitsel ve görselişitsel malzemeler,

c- Kültür Merkezlerinde gösterime sunulacak sinema ve video filmleri.

Yukarıda bahsi geçen malzemeler, Kabul Eden Devlet'in yetkili makamlarınca önceden izin verilen haller dışında, satılamaz, kiralanamaz veya ödünç verilemez.

MADDE 11-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

1- Her bir taraf, kendi Kültür Merkezinde görev yapacak Müdür ve personeli kendisi atayacaktır. Kültür Merkezi personeli, iki taraf arasındaki anlaşmaya göre, Gönderen Taraf veya Kabul Eden Taraf vatandaşı olabilir. Kültür Merkezleri Müdürlerinin statüleri ve personel adedi diplomatik kanallardan belirlenecektir.

2- Gönderen Taraf, hangi ülke vatandaşı olursa olsun, Kültür Merkezlerinde işe alınan her bir personel hakkında, ayrıca bu personelin ülkeye giriş ve çıkış tarihleri ile göreve başlama ve ayrılma tarihleri hakkında Kabul Eden Tarafa bilgi verecektir.

MADDE 12-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Kültür Merkezlerinin Müdür ve personeli ile bunların Kabul Eden Devlet'te geçici olarak ikamet edecek olan, bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, Gönderen Devİet'in yürürlükteki çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaklardır.

MADDE 13-

Her bir taraf, karşılıklılık ilkesi temelinde ve kendi yasa ve mevzuatına uygun olarak, Kabul Eden Tarafın vatandaşı olmamaları koşuluyla, Kültür Merkezinin Müdür dahil üç personeline ülkeye gelişlerinden itibaren altı ay içerisinde vergi ve gümrük vergi ve resminden muaf olarak ev ve zati eşyaları ile bir adet otomobili geçici olarak ithal etmelerine ve görevlerinin bitiminde sözkonusu malları aynı şekilde ihraç etmelerine müsaade edecektir.

MADDE 14-

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Taraflar, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, Kültür Merkezlerinin personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine müteaddit giriş ve çıkış vizelerini ve Kabul Eden Devlet'teki ikametleri süresince gerekli oturma izinlerim ücretsiz olarak vereceklerdir.

MADDE 15-

işbu Protokol'un yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar, diplomatik kanallardan çözümlenecektir.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 16-

1- İşbu Protokol'un sona ermesi halinde, Protokol hükümleri, Kültür Merkezinin düzenlediği herhangi bir kültürel program veya faaliyet tamamlanıncaya kadar, yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2- işbu Protokol, her bir tarafın kendi iç mevzuatı uyarınca onay işlemlerinin tamamlandığını yekdiğerine diplomatik kanallardan bildiren son Nota'mn verildiği tarihte yürürlüğe girecek ve taraflardan biri diğer tarafa en az altı ay önce yazılı olarak fesih bildiriminde bulununcaya kadar yürürlükte kalacaktır.

İşbu Protokol, Saraybosna'da 6 Aralık 1999 tarihinde, Türkçe, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça ve İngilizce dillerinde her bir metin aynı derecede geçerli olmak üzere iki asıl nüsha halinde düzenlenmiştir. Yorumda görüş farklılığı ortaya çıkması halinde, İngilizce m'itin geçerli sayılacaktır.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA   BOSNA-HERSEK BAKANLAR KURULU ADINA

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)