11 Şubat 2012 28201 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6274 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6274 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Vakıfbank İklim Değişikliği Kredisi Konulu Kredi, Garanti ve Tazminat Anlaşmaları- Vakıfbank İklim Değişikliği Kredisi Konulu Kredi, Garanti ve Tazminat Anlaşmaları

YÖNETMELİKLER

- Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği- Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

- Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik- Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2012/1)- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2012/1)

- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 57)- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 57)

- Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 58)- Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 58)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/2/2012 Tarihli ve 2012/28 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/2/2012 Tarihli ve 2012/29 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri