19 Ocak 2012 28178 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜKLER

- 2011/2607 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2011/2607 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2011/2666 İstanbul Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2011/2666 İstanbul Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştıma Merkezi Yönetmeliği

- Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (No: 2012/1)- Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (No: 2012/1)

- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2012/2)- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2012/2)

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5)- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5)

- Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 89)- Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 89)

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 116)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 116)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 282)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 282)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri