Danıştay Onikinci Daire Başkanlığından

Danıştay Onikinci Daire Kararı

Karar Tarihi:

Esas No: 2011/6015

Karar No: 2011/4347

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2011

Resmi Gazete Sayısı: 28123

Özü: Davacının kardeşi Mehmet Duman'ın 28.06.1994 tarihinde Hakkari İli Çukurca İlçesi Kaletepe mevkiinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla girişilen çatışmada yaşamını yitirmesi nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1'inci maddesi ve buna dayanılarak yayınlanan "Terör Eylemleri nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uyarınca işe alınma istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Hakkari Valiliği'nin 22.10.2008 günlü ve 3742 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının başvurusunun Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmeliğin 2/a maddesi kapsamında kamu görevlisi olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle işlemin iptali yolunda Van 2. İdare Mahkemesince verilen 09.04.2009 günlü, E:2008/155, K:2009/186 sayılı kararın temyiz edilmeksizin kesinleşmesi üzerine Danıştay Başsavcılığı tarafından Van 2. İdare Mahkemesince verilen 09.04.2009 günlü, E:2008/155, K:2009/186 sayılı kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Davacı : Edip Duman

Vekili : Av. Cemal Demir, İrfan Baştuğ Cad., Dimet İş Merkezi,

K: 5/15 VAN

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Davalı : Hakkari Valiliği - HAKKARİ

İstemin Özeti : Davacının kardeşi Mehmet Duman'ın 28.06.1994 tarihinde Hakkari İli Çukurca İlçesi Kaletepe mevkiinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla girişilen çatışmada yaşamını yitirmesi nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1'inci maddesi ve buna dayanılarak yayınlanan "Terör Eylemleri nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uyarınca işe alınma istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Hakkari Valiliği'nin 22.10.2008 günlü ve 3742 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının başvurusunun Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmeliğin 2/a maddesi kapsamında kamu görevlisi olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle işlemin iptali yolunda Van 2. İdare Mahkemesince verilen 09.04.2009 günlü, E:2008/155, K:2009/186 sayılı kararın temyiz edilmeksizin kesinleşmesi üzerine Danıştay Başsavcılığı tarafından Van 2. İdare Mahkemesince verilen 09.04.2009 günlü, E:2008/155, K:2009/186 sayılı kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Danıştay Başsavcısı Turgut Candan'ın Düşüncesi: Davacı Edip Duman tarafından kardeşi Mehmet Duman'ın 28.6.1994 tarihinde Hakkari İli Çukurca İlçesi Kaletepe mevkiinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla girişilen çatışmada yaşamını yitirmesi nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1'inci maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan "Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca işe alınma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Hakkari Valiliği'nin 22.10.2008 tarih ve 3742 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, Van İkinci İdare Mahkemesinin, işlemin iptali yolunda verilen ve temyiz edilmeyerek kesinleşen 9.4.2009 gün ve E: 2008/155, K:2009/186 sayılı kararının, yürürlükteki hukuka aykırı sonuç ifade ettiği ileri sürülerek kanun yararına bozulması istemiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, Danıştay Başsavcılığına yapılan başvuru üzerine, konu incelendi:

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Kanun yararına bozma" başlıklı 51'inci maddesinin 3622 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle değişik 1'inci fıkrasında, "Bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir." hükmü; aynı maddenin 2'nci fıkrasında da, "Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz." hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden; Hakkari Valiliği tarafından, davacının 3713 sayılı Yasanın Ek-1'inci madde kapsamında işe alınma istemiyle yaptığı başvuru üzerine, durumun açıklığa kavuşturulması amacıyla konuyla ilgili olarak Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığından alınan 27.9.2008 tarihli cevabi yazıda yer alan, "... şahsın annesi ve babasının 2330 sayılı Yasa çerçevesinde tazminat aldıkları ve maaş almaya da devam ettikleri; ancak, Mehmet Duman'ın durumunun, Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik'in 2'nci maddesi kapsamına girmediği ve bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanması mümkün olmadığından durum belgesinin tanzim edilemediği; ayrıca, şahsın Geçici Köy Korucusu ve Gönüllü Köy Korucusu olmaması nedeniyle de göreve başlama ve göreve son yazısı da mevcut olmadığından gönderilmediği, ..." biçimindeki bilginin değerlendirilmesi sonucunda, istemin reddedildiği; davacı Edip Duman tarafından ise, Hakkari Valiliğinin 22.10.2008 gün ve 3742 sayılı işleminin iptali istemiyle Van İkinci İdare Mahkemesinde, Hakkari Valiliği hasım gösterilerek dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Van İkinci İdare Mahkemesi tarafından, 4.3.2009 gün ve E: 2008/155 sayılı dosyada verilen ara kararı üzerine Çukurca Kaymakamlığının 23.3.2009 gün ve 262 sayılı üst yazı ile Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığından konuya ilişkin olarak alınan ekli belgelerin incelenmesinden; "Edip Duman'ın pusu görevine ek kuvvet olarak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen İsmail Öz tarafından görevlendirildiği, ancak hangi sıfatla görevlendirildiği hakkında herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığının anlaşıldığı, olayda, her ne kadar davacının kardeşi geçici ya da gönüllü köy korucusu olarak görevlendirilmemişse de, davacının kardeşinin İlçe Jandarma Komutanlığınca pusu görevine ek kuvvet olarak görevlendirildiği ve görevli olduğu sırada çıkan çatışma sonucu şehit düştüğünün açık olduğu, bu durumda, davacının Yönetmeliğin 2'nci maddesinin (a) bendi kapsamında kamu görevlisi olarak nitelendirilerek başvurusunun bu çerçevede değerlendirilmesi gerekirken, bu durum gözetilmeksizin tesis edilen işlemde isabet görülmediği" gerekçesiyle dava kabul edilerek işlemin iptaline karar verildiği; Hakkari Valiliğinin ise, kararı yasal süresinde temyiz etmemesi nedeniyle kararın kesinleştiği; İçişleri Bakanlığı tarafından da, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1'inci maddesi gereğince işe yerleştirme işlemleri İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yapıldığından, davanın yetkili Ankara İdare Mahkemelerinde açılması gerektiği yönündeki iddia ile Van İkinci İdare Mahkemesinin 9.4.2009 gün ve E:2008/155, K:2009/186 sayılı kararının 2577 sayılı Yasanın 51'inci maddesi çerçevesinde kanun yararına bozulması isteminde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümü, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1'inci maddesi ve söz konusu maddeye dayanılarak çıkarılan "Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik'in ilgili maddelerinin, mevzuat kapsamındaki hak sahiplerinin istemlerinde iddia ettikleri durumun tespiti ile istemlerin sonuçlandırılmasında ilgili Valilik ve İçişleri Bakanlığının yetki ve görevlerinin kapsam ve sınırının değerlendirilmesine bağlıdır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1'inci maddesinde, terör eylemleri nedeniyle şehit ve malul olanların yakınlarının ve çalışabilecek durumdaki malullerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin koşullara ve kurumların yükümlülüklerine ilişkin kurallara yer verildiği; madde hükmünde, İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin görevinin de belirlendiği; buna göre, İçişleri Bakanlığının, belirtilen düzenleme kapsamına giren kişileri tespit etmek, bunlardan bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini gözönüne almak suretiyle, işe alınmaları veya atamalarının yapılması için, durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle görevli olduğunun belirtildiği; ayrıca, şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin istihdamında takip edilecek usul ve esasların ise, Maliye, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği, düzenlemelerine yer verilmiştir.

Öte yandan; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna, Terörle Mücadele Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki 13.11.1995 gün ve 4131 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile eklenen EK-1'inci maddesinde belirtilen kişilerin istihdam usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanan 29.03.1996 gün ve 22595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik"te konuyla ilgili prosedürün ayrıntıları belirlenmiş olup Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde, Bakanlığın, İçişleri Bakanlığını ifade ettiği belirtildikten sonra; 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasında, bu Yönetmelik esaslarına göre istihdam edileceklerin, İllerde Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü veya temsilcileri ile varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşunun il'deki en üst amirinden; İlçelerde, Kaymakamın Başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü veya Emniyet Amiri ile varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ilçedeki en üst amirinden oluşan komisyonca EK-1'deki durum belgesi formu ile tespit edileceği; 7'nci maddesinde, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, EK: 2'deki Başvuru formu ile ikamet ettikleri veya şehitlik ya da malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına başvuracakları, ikamet edilen yerin Valilik veya Kaymakamlığına yapılan başvuruların, ilgili Valilik veya Kaymakamlıklarca şehitlik ya da malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına gönderileceği; bu gibi hallerde, olayın meydana geldiği İl veya İlçede oluşturulan Hak Sahibi Tespit Komisyonu tarafından Durum Belgesi düzenleneceği ve Bakanlığa gönderileceği; 9'uncu maddesinde, valiliklerin, Kaymakamlıklara yapılan başvuruları da aldıktan sonra durum belgeleriyle birlikte EK:3'deki toplu talep formunu doldurarak Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne göndereceği; 10'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında, genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla, mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıkların mevcut kadroları ... ile atama yapılabilecek boş memur ve işçi kadroları ile sözleşme pozisyonlarına ilişkin bilgilerin, Bakanlıkça, Devlet Personel Başkanlığı ile koordineli olarak kamu kurum ve kuruluşlarından yılda bir isteneceği; 11'inci maddesinin 1'inci fıkrasında, başvuru dilekçesinde tercih edilen İller dikkate alınarak boş kadro ve pozisyonlar ile ataması yapılacakların niteliklerinin Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce karşılaştırılacağı ve atama yapılacak kadroların tespit edileceği, ataması yapılacakların, Bakanlıkça ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirileceği; Yönetmelik'in 18'inci maddesinde ise, bu Yönetmelik hükümlerinin İçişleri Bakanınca yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

Sözü edilen 3713 sayılı Yasanın Ek-1'inci maddesi hükmü ile ilgili Yönetmeliğin belirtilen madde hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; valiliklerin görevlerinin Yasa kapsamına giren hak sahiplerinin talepleri üzerine İl veya İlçede oluşturulan "Hak Sahibi Tespit Komisyonu" tarafından düzenlenen "Durum Belgeleri"nin konuyla ilgili karar verme yetki ve görevine sahip İçişleri Bakanlığına iletilmekle sınırlı olduğu; başvuru hakkında olumlu ve olumsuz bir işlem tesisine yetkili olmadıkları; istem hakkında olumlu ya da olumsuz karar verme yetkisinin ise, durum belgelerinin iletildiği ve değerlendirileceği idari mercii olan İçişleri Bakanlığına ait olduğu anlaşılmaktadır.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Bu durumda; İdare Mahkemesi tarafından, Hakkari Valiliğinin 22.10.2008 tarih ve 3742 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan ve anılan Valilik husumetiyle görüşülen davanın, davacının başvurusu üzerine 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun uygulanmasına ilişkin Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik'te öngörüldüğü şekilde vali veya vali yardımcısının başkanlığında oluşturulacak "Hak Sahibi Tespit Komisyonu" tarafından "Durum Belgesi" düzenlenerek başvurunun değerlendirilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığına gönderilmesi gerekirken; istihdam hakkında yetkisi olmayan davalı Valilikçe başvurunun doğrudan reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kabul edilerek işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, esastan karar verilmesinde açıklanan hukuksal duruma uyarlık bulunmamaktadır.

Bu nedenle, Van İkinci İdare Mahkemesinin, yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden, anılan kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesi uyarınca, kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : M.Önder Tekin

Düşüncesi : Dava; davacının kardeşi Mehmet Duman'ın 28.06.1994 tarihinde Hakkari İli Çukurca İlçesi Kaletepe mevkiinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla girişilen çatışmada yaşamını yitirmesi nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1'inci maddesi ve buna dayanılarak yayınlanan "Terör Eylemleri nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uyarınca işe alınma istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Van 2. İdare Mahkemesi'nin 04.03.2009 günlü ve E: 2008/155, K:2009/186 sayılı kararıyla; davacının başvurusunun Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik'in 2. maddesinin (a) bendi kapsamında kamu görevlisi olarak değerlendirilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay Başsavcılığı, temyiz edilmeksizin kesinleşen kararın kanun yararına bozulmasını istemektedir.

İdare Mahkemesi'nce, davacının başvurusu üzerine 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun uygulanmasına ilişkin Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik'te öngörüldüğü şekilde vali veya vali yardımcısının başkanlığında oluşturulacak "Hak Sahibi Tespit Komisyonu" tarafından "Durum Belgesi" düzenlenerek başvurunun değerlendirilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığına gönderilmesi gerekirken; istihdam hakkında yetkisi olmayan davalı Hakkari Valiliği'nce başvurunun doğrudan reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, işlemin iptali yolunda esastan verilen kararda hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Davacının kardeşi Mehmet Duman'ın 28.06.1994 tarihinde Hakkari İli Çukurca İlçesi Kaletepe mevkiinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla girişilen çatışmada yaşamını yitirmesi nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1'inci maddesi ve buna dayanılarak yayınlanan "Terör Eylemleri nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uyarınca işe alınma istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; işlemin iptali yolunda Van 2. İdare Mahkemesince verilen 09.04.2009 günlü, E:2008/155, K:2009/186 sayılı kararın kanun yararına bozulması istenilmektedir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kanun yararına bozma" başlıklı 51. maddesinde; bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştay'ca ilk derece mahkemesi olarak verilip, temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabileceği, temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde kararın kanun yararına bozulacağı, bu bozma kararının daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmayacağı, bozma kararının bir örneğinin ilgili bakanlığa gönderileceği ve Resmi Gazete'de yayımlanacağı kuralı bulunmaktadır.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1'inci maddesinde, terör eylemleri nedeniyle şehit ve malul olanların yakınlarının ve çalışabilecek durumdaki malullerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin koşullara ve kurumların yükümlülüklerine ilişkin kurallara yer verildiği; madde hükmünde, İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin görevinin de belirlendiği; buna göre, İçişleri Bakanlığının, belirtilen düzenleme kapsamına giren kişileri tespit etmek, bunlardan bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini gözönüne almak suretiyle, işe alınmaları veya atamalarının yapılması için, durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle görevli olduğunun belirtildiği; ayrıca, şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin istihdamında takip edilecek usul ve esasların ise, Maliye, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği, düzenlemelerine yer verilmiştir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun EK-1'inci maddesinde belirtilen kişilerin istihdam usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanan ve 29.03.1996 gün ve 22595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik"te konuyla ilgili prosedürün ayrıntıları belirlenmiş olup, Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde, Bakanlığın, İçişleri Bakanlığını ifade ettiği belirtildikten sonra; 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasında, bu Yönetmelik esaslarına göre istihdam edileceklerin, İllerde Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü veya temsilcileri ile varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşunun İl'deki en üst amirinden; İlçelerde, Kaymakamın Başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü veya Emniyet Amiri ile varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ilçedeki en üst amirinden oluşan komisyonca EK-1'deki durum belgesi formu ile tespit edileceği; 7'nci maddesinde, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, EK: 2'deki Başvuru formu ile ikamet ettikleri veya şehitlik ya da malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına başvuracakları, ikamet edilen yerin Valilik veya Kaymakamlığına yapılan başvuruların, ilgili Valilik veya Kaymakamlıklarca şehitlik ya da malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına gönderileceği; bu gibi hallerde, olayın meydana geldiği İl veya İlçede oluşturulan Hak Sahibi Tespit Komisyonu tarafından Durum Belgesi düzenleneceği ve Bakanlığa gönderileceği; 9'uncu maddesinde, valiliklerin, kaymakamlıklara yapılan başvuruları da aldıktan sonra durum belgeleriyle birlikte EK:3'deki toplu talep formunu doldurarak Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne göndereceği; 10'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında, genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla, mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıkların mevcut kadroları ... ile atama yapılabilecek boş memur ve işçi kadroları ile sözleşme pozisyonlarına ilişkin bilgilerin, Bakanlıkça, Devlet Personel Başkanlığı ile koordineli olarak kamu kurum ve kuruluşlarından yılda bir isteneceği; 11'inci maddesinin 1'inci fıkrasında, başvuru dilekçesinde tercih edilen İller dikkate alınarak boş kadro ve pozisyonlar ile ataması yapılacakların niteliklerinin Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce karşılaştırılacağı ve atama yapılacak kadroların tespit edileceği, ataması yapılacakların, Bakanlıkça ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirileceği; Yönetmelik'in 18'inci maddesinde ise, bu Yönetmelik hükümlerinin İçişleri Bakanınca yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Davacı Edip Duman, kardeşi Edip Duman'ın 28.06.1994 tarihinde Bölücü Terör Örgütü mensupları iler girişilen çatışmada yaşamını yitirmesi nedeniyle Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca işe yerleştirilmesi istemiyle 25.08.2008 tarihinde Van Valiliği'ne başvuruda bulunmuştur.

Van Valiliği'nce Hak Sahibi Tespit Komisyonu tarafından "Durum Belgesi"nin düzenlenmesi için davacının dilekçesi Hakkari Valiliği'ne iletilmiştir. Şehitlik olayının meydana geldiği Çukurca Kaymakamlığı'nın 27.09.2008 günlü ve 1005 sayılı cevabi yazısında; şahsın annesi ve babasının 2330 sayılı Yasa çerçevesinde tazminat aldıkları ve maaş almaya da devam ettikleri; ancak, davacının kardeşi Mehmet Duman'ın geçici köy korucusu olmamasına karşın, 28.06.1994 tarihinde pusu görevine ek kuvvet olarak görevlendirildiği, ilgili Yönetmeliğin "kapsam" başlıklı 2. maddesi kapsamında olmadığı, Yönetmelik hükümlerinden yararlanmasının mümkün olmadığından "Durum Belgesi"nin tanzim edilemediği, ayrıca, davacının Geçici Köy Korucusu ve Gönüllü Köy Korucusu olmaması nedeniyle de göreve başlama ve göreve son yazısı da mevcut olmadığından gönderilmediği bildirilmiştir.

Çukurca Kaymakamlığı yazısı doğrultusunda davacıya duyuru yapılması istenilen Hakkari Valiliği'nin 22.10.2008 günlü ve 3742 sayılı işlemin iptali istemiyle ve Hakkari Valiliği hasım gösterilmek suretiyle Van 2. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştır.

Van 2. İdare Mahkemesi'nin 09.04.2009 günlü, E: 2008/155, K:2009/186 sayılı kararıyla; davacının kardeşi geçici ya da gönüllü köy korucusu olarak görevlendirilmemiş ise de; Jandarma Komutanlığı'nca pusu görevine ek kuvvet olarak görevlendirildiği ve görevli olduğu sırada çıkan çatışma sonucu şehit düştüğünün açık olduğu, davacının başvurusunun Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik'in 2. maddesinin (a) bendi kapsamında kamu görevlisi olarak değerlendirilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

3713 sayılı Yasanın Ek-1'inci maddesi hükmü ile ilgili Yönetmeliğin belirtilen madde hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; valiliklerin görevlerinin Yasa kapsamına giren hak sahiplerinin talepleri üzerine İl veya İlçede oluşturulan "Hak Sahibi Tespit Komisyonu" tarafından düzenlenen "Durum Belgeleri"nin konuyla ilgili karar verme yetki ve görevine sahip İçişleri Bakanlığına iletilmekle sınırlı olduğu; başvuru hakkında olumlu ve olumsuz bir işlem tesisine yetkili olmadıkları; istem hakkında olumlu ya da olumsuz karar verme yetkisinin ise, durum belgelerinin iletildiği ve değerlendirileceği idari mercii olan İçişleri Bakanlığına ait olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda; İdare Mahkemesi'nce, davacının başvurusu üzerine 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun uygulanmasına ilişkin Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik'te öngörüldüğü şekilde vali veya vali yardımcısının başkanlığında oluşturulacak "Hak Sahibi Tespit Komisyonu" tarafından "Durum Belgesi" düzenlenerek başvurunun değerlendirilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığına gönderilmesi gerekirken; istihdam hakkında yetkisi olmayan davalı Hakkari Valiliği'nce başvurunun doğrudan reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, esastan karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca Danıştay Başsavcılığı'nın kanun yararına temyiz isteminin kabulüne, Van 2. İdare mahkemesi'nin 09.04.2009 günlü, E:2008/155, K:2009/186 sayılı kararının kanun yararına ve hükmün sonuçlarına etkili olmamak koşulu ile bozulmasına, kararın bir örneğinin İçişleri Bakanlığı ve Danıştay Başsavcılığı'na gönderilmesine, kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına, 26.09.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)