29 Ekim 2011 28099 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2352 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2011/2352 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2011/2355 Van'da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Düşük Faizli Kredi Kullandırılması ile Esnaf ve Sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle T. Halk Bankası A.Ş. Tarafından Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Borçların Ertelenmesine Dair Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- 2011/2226 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- 2011/2226 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri